Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Piya evelisi

Pɛlɛɣzɩ ɛyaa mba pɔyɔɔdɩ pɔ-tɔm tɔm ñʋŋ ɛnɛ ɩ-taa yɔ pa-taa nabɛyɛ hɩla.

Suwe pamaɣzɩɣ?

Pɩtɩla kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, wiɖiyi ŋtɩkatɩ-ɖɩ nɛ ŋna. Cɔna nɛ ŋna ɛzɩma ña-ɖaɣʋnaa lʋkɩnɩ-ɖɩ yɔ.

Wondu lɩzʋʋ nɛ nesi videowaa

Wiɖiyi ŋkatɩ kaɖɛ nɛ ŋmaɣzɩɣ se ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋlʋbɩnɩ-ɖɩ? Ye pɩtalɩ-ŋ mbʋ yɔ, videowaa panɛ pakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋlʋbɩnɩ kala wena evebiya nɛ pɛlaa pakatɩɣ ɖoŋ ɖoŋ yɔ.

Tʋmɩyɛ takayɩsɩ nzɩ sɩwazɩɣ piya evelisi yɔ

Tʋmɩyɛ takayɩsɩ sɩnɛ sɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋcɔlɩ ña-lɩmaɣza camɩyɛ takayaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ pɩɩwazɩ-ŋ ñe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa.

Pocosi tɔm 10 ndʋ piya evelisi pɔzʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ

Kpaɣ lɔŋ tasʋʋ kɩbambʋ pʋnɛ nɛ lɩmaɣza anɛ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa.

Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ?

Pɩwɛɣ-ŋ kaɖɛ alɩwaatʋ natʋyʋ taa se ŋlʋ tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ, pɩ-yɔɔ? Labɩnɩ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ sɩnɛ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ñe-tisuu cɛyɩsɩ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma ŋheyi lalaa ñe-tisuu tɔm camɩyɛ yɔ.