Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ


YELE NƐ NƆƆYƲ SƖNƖ-Ŋ NƐ ŊKPƐLƖKƖ BIBL

Nɩɩ wezuu leleŋ tam!

Ŋŋhɛyɩɣ nabʋyʋ pʋcɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl, nɛ ŋŋkpɛlɩkɩɣ Bibl lɛ ŋkaɣ tɩlʋʋ tɔm ɛzɩ tʋnɛ yɔ tɩ-yɔɔ cosuu:

  • Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mehiɣ koboyaɣ me-wezuu caɣʋ taa?

  • Wiɖiyi kañatʋ lakasɩ nɛ kʋñɔmɩŋ pakaɣ sɩʋ tɩnaɣ na?

  • Wiɖiyi mankaɣ tasʋʋ naɣʋ mɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ?

  • Ɛzɩ Ɛsɔ maɣzɩɣ mɔ-yɔɔ toovenim na?

  • Ɛzɩma manpɩzɩɣ mantɩmɩ nɛ Ɛsɔ welisini-m?

Ŋŋhɛyɩɣ nabʋyʋ

Pɛkpɛlɩkɩɣnɩ-ŋ falaa, paha-ŋ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ Nɩɩ wezuu leleŋ tam! nɛ Bibl falaa ye ŋsɔɔlaa yɔ.

Paa le nɛ paa ɛzɩmtaa

Ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkatɩ ɖama yaa ɩtɩŋnɩ video yɔɔ nɛ ɩyaa ɖama paa le nɛ paa ɛzɩmtaa.

Pɩtɩkɛ kɩjɛyʋʋ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnzɩ kpɛlɩkʋʋ paa ɛzɩmtaa, nɔɔyʋ ɛɛñɩkɩɣ ñɔ-yɔɔ.

Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?

Nɔɔyʋ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ ndʋ Bibl wɩlʋʋ tɔm ndɩ ndɩ yɔɔ yɔ. Ŋŋtɩŋɩɣnɩ Nɩɩ wezuu leleŋ tam! takayaɣ yɔɔ se ŋkpɛlɩkɩ Bibl lɛ, pazɩ pazɩ lɛ ŋkaɣ tɩlʋʋ Bibl taa tɔm nɛ ɛzɩma tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ŋ yɔ. Pɩsa nɛ ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ lɛ, cɔnɩ video kʋnɛ yaa na tɔm ndʋ pocosi ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ kpɛlɩkʋʋ yɔɔ yɔ

Ŋsɔɔlaa se ŋna tɔm ndʋ tɩwɛ takayaɣ taa yɔ?

Na Bibl kpɛlɩkʋʋ kajalaɣ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ.

Ŋsɔɔlaa se ŋpaɣzɩ?

Ñɩɣ pɩ-tɛɛ cɩnɛ nɛ ŋma kɩyakʋ ŋgʋ ŋsɔɔlaa se ŋpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ.