Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

JW.ORG yɔɔ tɔm ñɩnʋʋ

 

Ma tɔm ndʋ ŋcaɣ se ŋñɩnɩ yaa ŋlɩzɩ 'ñɩnɩ sakɩyɛ' hɔɔlʋʋ nakʋyʋ, nɛ pʋwayɩ lɛ ŋñɩɣ "Ñɩnɩ" yɔɔ