Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Ɛbɛ kɛ kɩfam JW.ORG yɔɔ?

 

2017-12-12

FILIMWAA

Ɛbɛ sɔɔlɩm siŋŋ kɛnaa ?

2017-12-08

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ

Mars 2018

2017-12-07

BIBL TAKAYAƔ YƆƆ KƆƆNƆƆ TƆM TƐ VIDEOWAA

Zekariya takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Natʋ sakɩyɛ kaakpazɩ Ɛsɔ samaɣ ɖoŋ caanaʋ taa. Natʋ tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se Ɛsɔ sɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ sɔnɔ.

2017-11-30

BIBL TAKAYAƔ YƆƆ KƆƆNƆƆ TƆM TƐ VIDEOWAA

Agee yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Natʋ tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɖɩsɩɩ Ɛsɔ sɛtʋ kajalaɣ lone ɖe-wezuu caɣʋ taa, nɛ pɩtaakɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-sɔɔlɩ.

2017-11-30

BIBL TAKAYAƔ YƆƆ KƆƆNƆƆ TƆM TƐ VIDEOWAA

Mikee yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Natʋ tɔm tʋnɛ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ tɩpɩzɩɣ tɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ se mbʋ Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ yɔ, pɩfɛyɩ kaɖɛ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ.

2017-11-20

BIBL TAKAYAƔ YƆƆ KƆƆNƆƆ TƆM TƐ VIDEOWAA

Nahum takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Natʋ tɔm tʋnɛ, tɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ se Yehowa tɔm lakɩ nɛ ɛhɛzɩɣ mba pañɩnɩɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ ñʋʋ yabɩtʋ ɛ-kewiyaɣ tɛɛ yɔ pa-laŋa. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtaa liu se tɔm ndʋ Ɛsɔ yɔɔdaa yɔ tɩ-tɩŋa tɩlakɩ.