Ɛbɛ kɛ kɩfam JW.ORG yɔɔ?

2021-06-10

HENDU

Tisuu Ɛsa

Maɣzɩ nɛ ŋna cee wayɩ kɩbaŋʋ ŋgʋ Ɛsɔ kaɣ haʋ Ɛyaa yɔ.

2021-06-09

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ

Septembre-octobre 2021

2021-05-26

TAKAYƖSƖ & HATƲ CABƖ TAKAYƖSƖ

Nɩɩ wezuu leleŋ tam!—Bibl kpɛlɩkʋʋ kajalaɣ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ

Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ-kɛ tʋmɩyɛ nɛ ña-maɣmaɣ ŋkpɛlɩkɩ Bibl, bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa ŋŋhɛyɩɣ nabʋyʋ yɔ tɩ-nʋmɔʋ taa.

2021-05-25

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

Août 2021

Tɔm ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ kpaɣnɩ 27 septembre piwolo 31 octobre 2021 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.