Ɛbɛ kɛ kɩfam JW.ORG yɔɔ?

2022-06-30

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

Wondu wɛɛ nɛ tɩkpaɣ liidiye siŋŋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛbɛ yɔɔ tɔsʋʋ sʋ kaɖɛ taa kpem mbʋ? Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ?

2022-06-30

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

Pɔtɔʋ malɩfanaa ɛyaa sukulinaa taa—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛbɛ yɔɔ asɛyɩŋ ɩnɛ ɩlakɩ? Puuyaɣ lakasɩ nzɩ sɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi?

2022-06-21

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

Septembre 2022

Tɔm ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ kpaɣnɩ 7 novembre piwolo 4 décembre 2022 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

2022-06-20

ƖWƐƐ FEŊUU YƆƆ!

Ukrɛɛnɩ you yeba nɛ ñɔɔsɩ tɛzɩ saʋ miŋ ɛjaɖɛ yɔɔ—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Bibl kaayɔɔdaa se ñɔɔsɩ kaɣ lɩʋ ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ kɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ nɛ kɩtasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ-sɩ.

2022-06-10

COVID kʋdɔŋ kʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa 6—Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Bibl kaayɔɔdaa se kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ kaɣ lɩʋ, kɩhɛzɩɣ laŋa nɛ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩlʋbɩnɩ-ɩ, nɛ kɩwɩlɩɣ-ɖʋ mbʋ pɩkaɣ yebu nɛ kʋdɔmɩŋ ɛnɩ ɩsɩɩ tɩnaɣ kpaagbaa sɩʋ yɔ.

2022-06-10

TƆM ÑƲŊ LƐƐŊ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ nɛ ŋtaakɩlɩɣ sʋlʋm ñɔʋ?

Nɩŋgbanzɩ kagbanzɩ nzɩ ŋpɩzɩɣ ŋkpɛzɩ nɛ ŋyele sʋlʋm kpaŋʋʋ paa ŋwɛ nɩɣzɛ taa yɔ.