Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 

2019-06-12

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ

Septembre 2019

2019-06-03

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

Septembre 2019

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 28 octobre–1er décembre 2019 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

2019-05-28

FEŊUU TILIMIYE

No 3 2019 | Wezuu kpeekpe yɔ?

Pɩkɛ tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, nɛ tɩ-yɔɔ cosuu wɛnɩ ɖoŋ siŋŋ ɖe-wezuu caɣʋ yɔɔ.