Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa?

Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa?

Wolo ña-maɣmaɣ peeɖe nɛ ŋna.

 

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩyaɣ pe-kediɣzisi lone se cooci?

Na ɖenɖe hɩɖɛ “Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kewiyaɣ Kpaaŋ” lɩnaa yɔ nɛ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩlakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ yɔ.

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ wɛnɩ ɛgbɛyɛ tɛtʋ yɔɔ?

Bibl heyiɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ nɛ ɛzɩma pɔñɔɔzɩ toovenim Krɩstʋ ñɩma yɔ.