Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpɩtaʋ taa kediɣzisi ndɩ ndɩ

Kpɛlɩkɩ ɖe-kediɣzisi yɔɔ tɔm. Ñɩnɩ kediɣzisi lone nɖɩ ɖɩñɔtɩnɩ-ŋ yɔ.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many areas, we have suspended meetings at our Kingdom Halls or in large groups. If you would like to learn more about the Bible or about Jehovah’s Witnesses, please complete the form on the Request a Visit page and a Witness in your area will contact you.

Ñɩnɩ adɖɛɛsɩ nakʋyʋ

Ɛbɛ palakɩ ɖe-kediɣzisi taa?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzisi tam nabʋlɛ kpɩtaʋ taa. (Ebree 10:24, 25) Kediɣzisi nzɩ, paa anɩ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɔɔ sɩ-taa. Ðɩkpɛlɩkɩɣ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ sɩ-taa, nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ-tʋ nɛ tʋmɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

Sɩ-taa sakɩyɛ taa lɛ, tɔm welisiyaa wɛnɩ waɖɛ se papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ pa-lɩmaɣza, ɛzɩ ɛyaa lakʋʋ kɛdaɣ yɔ. Paa kediɣzaɣ ŋga lɛ, ɖɩpaɣzɩɣ-kɛ nɛ ɖɩtɛzɩɣ-kɛ nɛ hendu teu nɛ adɩma.

Pɩtɩcɛyɩ se ŋkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɛ pʋcɔ ŋwolo kediɣzisi nzɩ sɩ-taa. Ðɩyaɣ paa anɩ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi taa faaa. Ŋŋhɛyɩɣ nabʋyʋ nɛ pʋcɔ ŋsʋʋ nɛ paacɔʋ liidiye sɩ-taa ɖɔɖɔ.