Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi

Tɩlɩ ɖe-kediɣzisi yɔɔ tɔm. Na kediɣzaɣ lone nɖɩ ɖɩñɔtɩnɩ-ŋ

Ñɩnɩ adɖɛɛsɩ nakʋyʋ (ouvre une nouvelle fenêtre)

Ɛbɛ palakɩ ɖe-kediɣzisi taa?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzisi tam nabʋlɛ kpɩtaʋ taa. (Ebree 10:24, 25) Kediɣzisi nzɩ, paa anɩ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɔɔ sɩ-taa. Ðɩkpɛlɩkɩɣ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ sɩ-taa, nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ-tʋ nɛ tʋmɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

Sɩ-taa sakɩyɛ taa lɛ, tɔm welisiyaa wɛnɩ waɖɛ se papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ pa-lɩmaɣza, ɛzɩ ɛyaa lakʋʋ kɛdaɣ yɔ. Weyi ɛsɔɔlaa yɔ, ɛnʋ yɔɔdʋʋna. Paa kediɣzaɣ ŋga lɛ, ɖɩpaɣzɩɣ-kɛ nɛ ɖɩtɛzɩɣ-kɛ nɛ hendu teu nɛ adɩma.

Pɩtɩcɛyɩ se ŋkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɛ pʋcɔ ŋwolo kediɣzisi nzɩ sɩ-taa. Ðɩyaɣ paa anɩ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi taa faaa. Ŋŋhɛyɩɣ nabʋyʋ nɛ pʋcɔ ŋsʋʋ nɛ paacɔʋ liidiye sɩ-taa ɖɔɖɔ.