Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ palakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ?

Ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ palakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ?

Paa ɛgbɛyɛ nɖɩ lɛ, ɛzʋtʋyaa nabɛyɛ wɛ ɖɩ-taa nɛ pɔcɔŋnɩ ɖɩ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ. Agbaa ɛzɩ 20 mbʋ yɔ, kpɛndɩɣ nɛ pɩlakɩ egeetiye. Ɛzʋtʋyaa nʋmɔɖɔnaa mba payaɣ se egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa yɔ, powoki ɖoŋ ɖoŋ agbaa taa nɛ pakpazɩɣ-yɛ ɖoŋ.

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba papɩ fezuu taa nɛ palakɩ tʋmɩyɛ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Brooklyn, Niyuu Yɔrɩkɩ ɛjaɖɛ taa nɛ payaɣ-wɛ se Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ yɔ, patɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ patasɩɣ lɔŋ agbaa.—Tʋma Labʋ 15:23-29; 1 Timootee 3:1-7.

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɛnɩ ñʋndɩnaa nɛ pɛhɛyɩɣ-wɛ liidiye na?

Nabɛyɛ wɛɛ se paba yɔ ñʋndɩnaa na? Mba lakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma?

KEDIƔZISI

Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa?

Wolo ña-maɣmaɣ peeɖe nɛ ŋna.