Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

TAALƆ LIDAƲ!

2017 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu sɔsɔʋ

Ðɩyaɣ-ŋ nɛ taa leleŋ se ŋkɔɔ kɩyakɩŋ naadozo kigbeɣluu sɔsɔʋ ŋgʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ sɛmɩɩyɔ yɔ kɩ-taa.

HƆƆLƖŊ SƆSƆŊ

  • Tɔm yɔɔdʋʋ nɛ tɔm pɔzʋʋ ɛyaa: Ŋkaɣ naʋ se Ɛsɔ haɣ “abalɩtʋ” ɛyaa kpeekpe, halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɖa-alɩwaatʋ taa ɛyaa se pɩsa nɛ pataalɔ lidaʋ.​—Roma 15:5.

  • Videowaa: Ŋkaɣ naʋ ɛzɩma Bibl nɛ wondu kɩlɩzɩtʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtaalɔ lidaʋ yɔ.

  • Filimwaa: Paa ɖanaɣ ŋga kɔ-yɔɔ lɛ, ŋkaɣ cɔnʋʋ filim ŋgʋ kɩ-taa hɔʋ nakʋyʋ kpɛlɩkɩɣ ɛzɩma kɩɖɔ Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ: “Tɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ.”​—Luka 17:32

  • Samaɣ taa tɔm yɔɔdʋʋ: Kujuka wiye tanaŋ tɛɛ, ŋkaɣ welisuu samaɣ taa tɔm kɩbandʋ, tɩ-ñʋʋ yɔ: “Taalɔ lidaʋ kpa!”

APƖZƖƔ NƐ ƐKƆƆ?

Paa weyi. Ŋŋhɛyɩɣ nabʋyʋ nɛ pʋcɔ ŋsʋʋ nɛ paacɔʋ liidiye ɖɔɖɔ.

Na kigbeɣluu ɖʋtʋ tɩŋaŋcɔnɩ ɖɔɖɔ video ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ kigbeɣluu tɔm yɔ.

Ñɩnɩ adɖɛɛsɩ nakʋyʋ