Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

TISUU KPAZƖƔ ÐOŊ!

2021 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu

Ðiseɣti-ŋ nɛ taa leleŋ se ŋcɔnɩ kɩyakɩŋ naadozo kigbeɣluu ŋgʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ pɩnaɣ kanɛ yɔ. COVID-19 kʋdɔŋ yɔɔ lɛ, Intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ patɩŋɩɣna se pala kigbeɣluu ŋgʋ pɩnaɣ kanɛ. Patayɩ-kʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ, juillet nɛ août fenasɩ taa pakaɣ-ɩ ɖʋʋ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ.

LƖMAƔZA SƆSƆNA

  • Kemeɣa ɖʋtʋ: Ðɩkaɣ naʋ lɩmaɣza wena a-yɔɔ pɩmʋnaa se ɖɩwɛɛnɩ tisuu se Ɛsɔ wɛɛ, se ɛ-Tɔm kɛ toovenim, se wezuu kɩbaŋʋ paɣtʋ kila wena ɛha-ɖʋ yɔ awazɩɣ-ɖʋ nɛ ɛsɔɔlɩ-ɖʋ yɔ. Ŋkaɣ kpɛlɩkʋʋ lɔŋ wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ tɩwɛ piti yɔ tɩ-taa natʋyʋ cɔlɔ nɛ pɩkaɣ kpazʋʋ ɖoŋ tisuu mbʋ ŋwɛnɩ Lɩzɩyʋ tamasɩ yɔɔ yɔ.

  • Mazaɣ ɖʋtʋ: Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa susuu tɔm kaahɛzaɣ? Ŋkaɣ naʋ ɛzɩma tɔm ndʋ pɛwɛɛ nɛ posusuu yɔ, tɩsɩɣnɩ ɛyaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ.

  • Kujuka ɖʋtʋ: Ɛbɛ “tɔm kɩbandʋ” kɛnaa? (Maarkɩ 1:14, 15) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa-tʋ liu na? Ŋkaɣ naʋ ɛzɩma Bibl cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa: “Ɩwɛɛnɩ tisuu tɔm kɩbandʋ yɔɔ.”

  • Filim ŋgʋ palɩzɩnɩ bibl taa yɔ: Bibl taa kɛdɛsɩ nzɩ sɩ-tɔm kɛdɩɣnɩ Bibl kalɩyaa siŋŋ yɔ, sɩ-taa lɛɛka lɛ nayʋ Danɩyɛɛlɩ yɔɔ kɛdaɣ. Ðɩkaɣ naʋ filim nakʋyʋ, ŋgʋ patayɩ hɔɔlɩŋ naalɛ taa yɔ Mazaɣ wiye nɛ Kujuka wiye. Nɛ kɩ-taa, ŋkaɣ naʋ ɛzɩma Danɩyɛɛlɩ labɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛkatɩ takɩm, tɩlasɩ nɛ alɩwaatʋ ndʋ powoŋaɣ-ɩ yɔ.

ŊŊHƐYƖƔ PƲCƆ NƐ ŊCƆNƖ ÐƲTƲ

PAAPƆZƲƲ-Ŋ SE ŊMA ÑA-HƖÐƐ YAA ÑƆ-YƆƆ TƆM LƐƐTƲ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna kigbeɣluu ɖʋtʋ tɩŋa nɛ ŋcɔnɩ video ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ ɖe-kigbeɣliŋ tɔm yɔ.