Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

‘ƖÑƖNƖ LAŊHƐZƖYƐ’!

2022 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu

Ðiseɣtiɣ-ŋ kpem se ŋcɔnɩ pɩnaɣ kanɛ kɛ-tɛ kɩyakɩŋ naadozo kigbeɣluu ɖʋtʋ ndʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñɔɔzaa yɔ.

COVID-19 kʋdɔŋ yɔɔ lɛ, jw.org yɔɔ pakaɣ ɖʋʋ pɩnaɣ kanɛ ke-kigbeɣluu ɖʋtʋ tɛ videowaa. Pakaɣ ɖʋʋ videowaa mba Juillet nɛ Août fenasɩ taa.

Ŋŋhɛyɩɣ pʋcɔ nɛ ŋcɔnɩ ɖʋtʋ. Paapɔzʋʋ-ŋ se ŋma ñɔ-yɔɔ tɔm yaa ŋɖʋ code nakʋyʋ.

Lɩmaɣza sɔsɔna

Kemeɣa ɖʋtʋ: Kpɛlɩkɩ ɛzɩma sɔɔlɩm yeki se ɛyʋ ehiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɛ nɛ lalaa pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Na mbʋ pʋyɔɔ papɩzɩɣ nɛ payaa lɔŋ weyi Bibl tasɩɣ nesi ɖɔkɩyaa, lʋlɩyaa nɛ piya yɔ se “habɩyɛ nɖɩ ɖiwokini hɔʋ koboyaɣ taa yɔ.”

Mazaɣ ɖʋtʋ: Ɛzɩ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ koboyaɣ taa paa ɛwɛ kʋdɔŋ taa, liidiye kɛdɛɖaɣ taa, asɛyʋʋ nakʋyʋ taa yaa ɛkatɩɣ kala lɛɛna yɔ? Cɔnɩ mbʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛyaa nabɛyɛ wɛɛ nɛ palakɩ se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛ koboyaɣ taa yɔ video nakʋyʋ taa nɛ pɩkpazɩ-ŋ ɖoŋ.

Kujuka ɖʋtʋ: Toovenim se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkɛ Ɛsɔ taabalaa na? Ðɩcakɩ yem nɛ ɖɩpɩsɩ Ɛsɔ taabalaa na, yaa pɩpɔzʋʋ se ɖɩla nabʋyʋ pʋcɔ nɛ ɖɩpɩsɩ ɛ-taabalaa? Na ɛzɩma pakaɣ tɩŋnʋʋ Bibl yɔɔ nɛ pocosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ: “Taabalɩyɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ ɛyaa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa—Ɛzɩma tɩyɛ?”

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna kigbeɣluu ɖʋtʋ tɩŋa nɛ ŋcɔnɩ video ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ ɖe-kigbeɣliŋ tɔm yɔ www.jw.org yɔɔ.

 
Watch the Convention