Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩnaɣ taa kigbeɣliŋ

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ kigbeɣliŋ sɔsɔŋ kɩyakɩŋ naadozo. Kpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ kigbeɣliŋ ɩnɩ ɩ-yɔɔ.

 

Ñɩnɩ adɖɛɛsɩ nakʋyʋ