Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

«Ɩɖʋ suuɖu»!

2023 Yehowa aseɣɖe tɩnaa kigbeɣluu sɔsɔʋ

Ðɩyaɣ-ŋ nɛ taa leleŋ se ŋkɔɔ kɩyakɩŋ naadozo kigbeɣluu ŋgʋ Yehowa aseɣɖe tɩnaa lakɩ yɔ kɩ-taa.

Ŋŋhɛyɩɣ pʋcɔ nɛ ŋsʋʋ • Paacɔʋ liidiye

Lɩmaɣza sɔsɔna

Kemeɣa: Kpɛlɩkɩ ɛzɩma suuɖu ɖʋʋ sɩɣnɩ-ŋ se ŋtalɩ ña-kaɖʋsɩ yɔ.

Mazaɣ: Ɛzɩma suuɖu ɖʋʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ taabalɩyɛ wɛɛ ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa mba nɛ ña-taabalaa mɩ-hɛkʋ taa?

Kujuka: Ye ŋtɩmɩɣnɩ Ɛsɔ se ɛsɩnɩ-ŋ yɔ, ɛbɛ ɛkaɣ-ŋ labʋ? Patɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ pɔñɔɔzɩ samaɣ taa tɔm natʋyʋ, tɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ Ɛsɔ kaɣ-ŋ labʋ yɔ. Tɩ-ñʋʋ yɔ: «Ɛsɔ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ toovenim na?»

Cɔnɩ videowaa panɛ, pɔyɔɔdʋʋ pɩnaɣ kanɛ ke-kigbeɣluu sɔsɔʋ tɔm

Ɛbɛ palakɩ ɖe-kigbeɣliŋ taa?

Cɔna nɛ ŋna mbʋ palakɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣliŋ taa yɔ.

2023 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Kigbeɣluu sɔsɔʋ: «Ɩɖʋ suuɖu»!

Ɛbɛ yɔɔ sɛmɩɩyɔ kigbeɣluu sɔsɔʋ tɔm ñʋʋ wazɩɣ-ɖʋ lɛɛlɛɛyɔ kpem?

Filim hɔɔlʋʋ nakʋyʋ: «Ðʋzɩ ña-nʋmɔʋ Yehowa nesi tɛɛ»

Pɩwɛɛ se Amani nɛ ɛ-hɔʋ pese nɛ pɩsa nɛ paya pe-weziŋ ñʋʋ. Pa-maɣmaɣ pa-tɩ pakaɣ taʋ liu na yaa Yehowa pakaɣ taʋ liu se ehuuzi pɔ-yɔɔ?