Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Bibl dramawaa

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ drama kɩnɩnɩʋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ Bibl taa kɛdaɣ nakɛyɛ tɔm yɔ, wonuu nakʋyʋ yɔɔ, nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Bibl taa ɛyaa yaa kɩ-taa tɔm camɩyɛ.

 

NAƲ
Mosaïque
Tɔm ñʋŋ

"Ndʋ ɛyɔɔdɩ mɩ-yɔɔ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ tɩɖɛɛ yem nɛ tɩtɩla"