Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Bibl dramawaa

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ drama kɩnɩnɩʋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ Bibl taa kɛdaɣ nakɛyɛ tɔm yɔ, wonuu nakʋyʋ yɔɔ, nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Bibl taa ɛyaa yaa kɩ-taa tɔm camɩyɛ.

 

Hayɩ. Tɔm tʋnɛ tɩtɩtɩɩwɛtɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ kʋnʋŋ kʋnɛ kɩ-taa.

Tɔm ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ, tɩwɛ kʋnʋŋ kʋnɛ kɩ-taa :