Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl dramawaa

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ drama kɩnɩnɩʋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ Bibl taa kɛdaɣ nakɛyɛ tɔm yɔ, wonuu nakʋyʋ yɔɔ, nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ Bibl taa ɛyaa yaa kɩ-taa tɔm camɩyɛ.

 

Ce type de contenu n’est actuellement pas disponible en ligne dans cette langue.

Tɔm ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ, tɩwɛ kʋnʋŋ kʋnɛ kɩ-taa :