Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa Tʋma

NESI ÐƲƲ TƲMƖYƐ

Ɛlɩnɩ salaka taa nɛ ɛpɩsɩ koboyaɣ tʋ

Donald, weyi ɛɛkɛ salaka tʋ yɔ, ɛyɔɔdɩ ɛzɩma Bibl kpɛlɩkʋʋ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛtɩlɩ Ɛsɔ, ɛñɔɔzɩ ɛ-wezuu caɣʋ nɛ ɛkɛ walʋ kɩbanʋ yɔ.

NESI ÐƲƲ TƲMƖYƐ

Ɛlɩnɩ salaka taa nɛ ɛpɩsɩ koboyaɣ tʋ

Donald, weyi ɛɛkɛ salaka tʋ yɔ, ɛyɔɔdɩ ɛzɩma Bibl kpɛlɩkʋʋ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛtɩlɩ Ɛsɔ, ɛñɔɔzɩ ɛ-wezuu caɣʋ nɛ ɛkɛ walʋ kɩbanʋ yɔ.

Tɔm susuu kooka ŋga ka-taa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩ yɔ​—Oostralii

Ða nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa hɔʋ nakʋyʋ ɖɩkʋyaa nɛ ɖiwolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ nɛ ɖisusi Bibl taa toovenim tɔm Oostralii ɛjaɖɛ taa poliŋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa.

Tɩŋnɩ JW.ORG yɔɔ nɛ ŋsusi Bibl tɔm

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa, evebiya nɛ akpadɩyaa pa-tɩŋa, pɔsɔɔlaa se paɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ pɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone se papɩzɩ nɛ patanɩ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛyaa sakɩyɛ.

Ðɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ

Tɔm susuu kooka ŋga ka-taa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩ yɔ​—Oostralii

Ða nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa hɔʋ nakʋyʋ ɖɩkʋyaa nɛ ɖiwolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ nɛ ɖisusi Bibl taa toovenim tɔm Oostralii ɛjaɖɛ taa poliŋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa.

Tɔm susuu kooka ŋga ka-taa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩ yɔ​—Oostralii

Ða nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa hɔʋ nakʋyʋ ɖɩkʋyaa nɛ ɖiwolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ nɛ ɖisusi Bibl taa toovenim tɔm Oostralii ɛjaɖɛ taa poliŋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa.

Nesi ɖʋʋ tʋmɩyɛ

Ɛlɩnɩ salaka taa nɛ ɛpɩsɩ koboyaɣ tʋ

Donald, weyi ɛɛkɛ salaka tʋ yɔ, ɛyɔɔdɩ ɛzɩma Bibl kpɛlɩkʋʋ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛtɩlɩ Ɛsɔ, ɛñɔɔzɩ ɛ-wezuu caɣʋ nɛ ɛkɛ walʋ kɩbanʋ yɔ.

Ɛlɩnɩ salaka taa nɛ ɛpɩsɩ koboyaɣ tʋ

Donald, weyi ɛɛkɛ salaka tʋ yɔ, ɛyɔɔdɩ ɛzɩma Bibl kpɛlɩkʋʋ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛtɩlɩ Ɛsɔ, ɛñɔɔzɩ ɛ-wezuu caɣʋ nɛ ɛkɛ walʋ kɩbanʋ yɔ.