Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tɩŋnɩ JW.ORG yɔɔ nɛ ŋsusi Bibl tɔm

Tɩŋnɩ JW.ORG yɔɔ nɛ ŋsusi Bibl tɔm

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ intɛrnɛɛtɩ lone nɖɩ payaɣ se jw.org yɔ nɛ papaɣzɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ 27 août 2012 wiye. Cɔnɩ ŋna ɛzɩma ɖɩwazɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ mba patɩkɛ Aseɣɖe Tɩnaa yɔ.