Ðɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ

TƆM SUSUU TƲMƖYƐ

Tɔm susuu kooka ŋga ka-taa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩ yɔ​—Oostralii

Ða nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa hɔʋ nakʋyʋ ɖɩkʋyaa nɛ ɖiwolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ nɛ ɖisusi Bibl taa toovenim tɔm Oostralii ɛjaɖɛ taa poliŋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa.

TƆM SUSUU TƲMƖYƐ

Tɔm susuu kooka ŋga ka-taa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩ yɔ​—Oostralii

Ða nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa hɔʋ nakʋyʋ ɖɩkʋyaa nɛ ɖiwolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ nɛ ɖisusi Bibl taa toovenim tɔm Oostralii ɛjaɖɛ taa poliŋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa.

Tɩŋnɩ JW.ORG yɔɔ nɛ ŋsusi Bibl tɔm

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa, evebiya nɛ akpadɩyaa pa-tɩŋa, pɔsɔɔlaa se paɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ pɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone se papɩzɩ nɛ patanɩ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛyaa sakɩyɛ.