Ðe-fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ Bibl tɔm yɔ, sɩwɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ, kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 150 yɔ, ɩ-taa, nɛ paa anɩ ɛpɩzɩɣ ewolo nɛ ɛkpaɣ-sɩ wonuu nakʋyʋ yɔɔ. Feŋuu Tilimiye sɩɣnɩ-ɖʋ se pɩtɩŋnɩ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩnɩɩ mbʋ pɩɖɔŋ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ pʋ-tɔbʋʋ. Feŋuu Tilimiye takayaɣ kpakɩɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ kɛhɛzɩɣnɩ ɛyaa laŋa nɛ keseɣtiɣ paa anɩ se ɛwɛɛnɩ tisuu Yesu Krɩstʋ yɔɔ. Réveillez-vous! takayaɣ ñasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma ɖɩlʋbɩnɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ. Kasɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩtaa liu siŋŋ se ɖa-Lɩzɩyʋ yɔɔdɩ lidaʋ tɔm ndʋ se ɛkaɣ kɔnʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ pakaɣ wɛʋ yɔ, pɩkaɣ labʋ mbʋ ɖeyi ɖeyi.