Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ: Feŋuu TilimiyeRéveillez-vous!

Ðe-fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ Bibl tɔm yɔ, sɩwɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ, kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 150 yɔ, ɩ-taa, nɛ paa anɩ ɛpɩzɩɣ ewolo nɛ ɛkpaɣ-sɩ wonuu nakʋyʋ yɔɔ. Feŋuu Tilimiye sɩɣnɩ-ɖʋ se pɩtɩŋnɩ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩnɩɩ mbʋ pɩɖɔŋ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ pʋ-tɔbʋʋ. Feŋuu Tilimiye takayaɣ kpakɩɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ kɛhɛzɩɣnɩ ɛyaa laŋa nɛ keseɣtiɣ paa anɩ se ɛwɛɛnɩ tisuu Yesu Krɩstʋ yɔɔ. Réveillez-vous! takayaɣ ñasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛzɩma ɖɩlʋbɩnɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ. Kasɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩtaa liu siŋŋ se ɖa-Lɩzɩyʋ yɔɔdɩ lidaʋ tɔm ndʋ se ɛkaɣ kɔnʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ pakaɣ wɛʋ yɔ, pɩkaɣ labʋ mbʋ ɖeyi ɖeyi.

 

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

Avril 2024

Tɔm ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ kpaɣnɩ 10 juin piwolo 7 juillet 2024 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

FEŊUU TILIMIYE

Toovenim ñɩnʋʋ

Bibl cosuu wezuu caɣʋ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ yɔɔ nɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa Bibl tɔm liu.

NAƲ

FEŊUU TILIMIYE

FEŊUU TILIMIYE

FEŊUU TILIMIYE

FEŊUU TILIMIYE

FEŊUU TILIMIYE

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ