FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Mars 2024

Tɔm ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ kpaɣnɩ 6 mai piwolo 9 juin 2024 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 9

Ŋtalaa se ŋha ña-tɩ Yehowa yaa we?

Pɛkpɛlɩkɩɣ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩɣ 6 mai piwolo 12 mai 2024 yɔ.

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 10

Pamɩyɩsɩɣ-ŋ lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, wɛɛ nɛ ŋtɩŋɩɣ Yesu wayɩ

Pɛkpɛlɩkɩɣ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩɣ 13 mai piwolo 19 mai 2024 yɔ.

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 11

Ŋpɩzɩɣ ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋsɛɛ Yehowa paa pitibi-ŋ yɔɔɔ yɔ

Pɛkpɛlɩkɩɣ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩɣ 20 mai piwolo 26 mai 2024 yɔ.

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 12

Kizi cɩkpɛndʋʋ nɛ ŋwɛɛ ñalɩmɩyɛ taa

Pɛkpɛlɩkɩɣ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩɣ 27 mai piwolo 2 juin 2024 yɔ.

TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 13

Ña-taa ɛtɛ se ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa

Pɛkpɛlɩkɩɣ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩɣ 3 juin piwolo 9 juin 2024 yɔ.

Ɛsɔ kpeɣaɣ kɩwɛɛkɩm mbʋ paalaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ

Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa pɩzaɣ se ekpeɣ kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛyaa lakaɣ pʋcɔ nɛ Yesu hɛyɩɣ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔ, nɛ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛkɛ Ɛsɔ weyi ɛwɛ siɣsiɣ yɔ?