Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Pɔzɩ se nɔɔyʋ ɛkɔɔ nɛ ɛna-ŋ

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ Bibl yɔɔ tɔm yaa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ tɔm nɛ pɩkpaɖɩ? Ye mbʋ yɔ tɩŋnɩ aɖakaɣ ŋga kɛwɛ pɩ-tɛɛ cɩnɛ yɔ kɔ-yɔɔ nɛ ŋpɔzɩ se Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɛkɔɔ nɛ ɛna-ŋ, nɛ ñe-egeetiye taa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ kaɣ-ŋ yaʋ.

Ðɩkaɣ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ ñɔ-yɔɔ tɔm kɩmɛsɩtʋ ndʋ ŋmawa nɛ ŋtiyina yɔ, nɛ ɖiyele nɛ nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ɛna-ŋ ɛzɩ ŋpɔzʋʋ yɔ. Ðɩkaɣ ɖɔm paɣtʋ ndʋ paɖʋwa pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ ɛyʋ yɔɔ tɔm kɩmɛsɩtʋ yɔ tɩ-yɔɔ.

Ðɩkaɣ-ŋ yaʋ

Ŋmaɣ ñɔ-yɔɔ tɔm aɖakaɣ kanɛ ka-taa nɛ pɩtɛ lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ kaɣ-ŋ yaʋ pʋcɔ nɛ kpɩtaʋ kʋɖʋmʋʋ yaa kpɩtaŋ naalɛ tɛ.

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ tɔm ndɩ ndɩ yɔɔ yɔ, yaa pɔzɩ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl falaa yɔ.

Paa le nɛ paa ɛzɩmtaa

Ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkatɩ ɖama yaa ɩtɩŋnɩ video yɔɔ nɛ ɩyaa ɖama alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ŋsɔɔlaa yɔ ɖɩ-taa.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many areas, we have suspended our in-person visits. Please include your telephone number when you complete this form and a Witness in your area will contact you.