Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FEŊUU TILIMIYE No 1 2023 | Lɩmaɣza taa kʋdɔŋ—Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ?

Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ lʋkɩnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Paa ɖɩtɩɩkɛ piya evelisi yaa sɔsaa, tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ, sukuli ŋgʋ ɖiwoba, kʋnʋŋ ŋgʋ ɖɩyɔɔdʋʋ, nɛ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩlʋkɩnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ. Ɛbɛ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ kɛnaa nɛ ɖoŋ weyi kɩwɛnɩ ɛyaa yɔɔ? Fenaɣ fenaɣ takayaɣ kanɛ, kakaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɛyaa mba palʋkɩnɩ kʋdɔŋ ŋgʋ yɔ powolo fɛɖaa tɛ nɛ ɛzɩma Bibl kaɣ-wɛ sɩnʋʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ.

 

Lɩmaɣza taa kʋdɔŋ tukuuni ɛjaɖɛ kpeekpe

Lɩmaɣza taa kʋdɔŋ pɩzɩɣ nɛ pitukuni ɛyaa kpeekpe paa patɩɩwɛnɩ pɩnzɩ ɛzɩma yɔ yaa le patɩɩlɩnaa yɔ. Na ɛzɩma Bibl lɔŋ tasʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ yɔ.

Ɛsɔ maɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ

Ɛbɛ yɔɔ ña-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se Yehowa Ɛsɔ nɩɣ ña-maɣzɩm nɛ ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ yɔ pɩ-taa nɛ pɩkpaɖɩ paa anɩ?

1 | Adɩma «Ɩɖʋzɩ mɩ-nɩɣzɛ kpeekpe e-nesi tɛɛ»

Toovenim taa lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ŋheyi-i mbʋ payɩ pɩhaɣ-ŋ nɩɣzɛ yaa mbʋ payɩ pɩkpaɣ-ŋ sɔɔndʋ yɔ? Ɛzɩma adɩma pɩzɩɣ asɩnɩ mba palʋkɩnɩ nɩɣzɛ yɔ?

2 | «Laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Masɩ taa yɔ»

Tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ tɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ siŋŋ se piileɖiɣ lɛ, mbʋ piyeki nɛ ɖɩnɩɣ siziŋ yɔ pɩsɩɣ tɩnaɣ.

3 | Yele nɛ Bibl taa kɩɖaŋ wazɩ-ŋ

Halaa nɛ abalaa mba pɔyɔɔdɩ pɔ-tɔm Bibl taa nɛ pɩɩlabɩ-wɛ ɛzɩ pɩlakʋʋ-ɖʋ yɔ, pa-kɩɖaŋ pɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se ɖɩfɛyɩ ɖe-ɖeke alɩwaatʋ ndʋ lɩmaɣza kɩdɛkɛda kɔŋ ɖa-ñʋʋ taa yɔ.

4 | Bibl tasɩɣ lɔŋ kɩbaŋ

Na ɛzɩma Bibl masɩ yɔɔ maɣzʋʋ nɛ kaɖʋsɩ nzɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtalɩ-sɩ yɔ sɩ-ɖʋʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ nɛ ŋlʋbɩnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ yɔ.

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ mba palʋkɩnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ yɔ

Ye ŋsɩɣnɩ taabalʋ nɔɔyʋ weyi ɛlʋkɩnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ yɔ pɩwazɩɣ-ɩ siŋŋ.