Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl kpɛlɩkʋʋ wondu

Bibl kpɛlɩkʋʋ wondu tʋnɛ tɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋkpɛlɩkɩ Bibl ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ pɩwazɩ-ŋ

Ña nɛ wɩlɩyʋ nɔɔyʋ ɩkpɛlɩkɩ Bibl

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl?—Kɩɖaɣlʋʋ

Bibl sɩnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ panɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ yɔ, tɩ-taa. Ŋsɔɔlaa se ŋkɛ pa-taa nɔɔyʋ na?

Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?

Pasɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se pɛkpɛlɩkɩɣnɩ Bibl falaa. Cɔnɩ nɛ ŋna ɛzɩma palakɩ yɔ.

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa tɔm ñʋŋ alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pɩkɛdɩnɩ-ŋ yɔ, ɛlɛ ŋŋhɛyɩɣ pʋyʋ.

Labɩnɩ tʋmɩyɛ wondu ndʋ ɖɩkpɩlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ, ŋŋhɛyɩɣ nabʋyʋ

Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ

Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ!

Ɛbɛ Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩkɛnaa? Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩsɩɣ nɛ ɖitisi tɩ-yɔɔ? Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kocosuu Bibl tɔm pɔzʋʋ na ɛzɩ tʋnɛ yɔ tɩ-yɔɔ.

Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ?

Bibl kpɛlɩkʋʋ takayaɣ kanɛ palɩzɩ-kɛ se kasɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ndʋ Bibl wɩlɩɣ tɔm ndɩ ndɩ yɔɔ, ɛzɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖɩlakɩ kʋñɔŋ yɔ, mbʋ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ ɛ-sɩm wayɩ yɔ nɛ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɔ-hɔʋ wɛɛ koboyaɣ taa yɔ.

Ɩkpɛlɩkɩ tɔm ɖe-kediɣzisi taa

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpɩtaʋ taa kediɣzisi ndɩ ndɩ

Ñɩnɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖenɖe ɖikpeɣliɣ nɛ ɛzɩma ɖɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ.

Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa?

Wolo ña-maɣmaɣ peeɖe nɛ ŋna.

Wondu lɛɛtʋ

Pocosi Bibl taa tɔm yɔɔ

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Bibl tɔm cosuu pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ, Yesu, hɔʋ, kʋñɔmɩŋ, nɛ tɔm lɛɛtʋ yɔɔ

Intɛrnɛɛtɩ yɔɔ takayɩsɩ ɖɩzɩyɛ (ouvre une nouvelle fenêtre)

Tɩŋnɩ takayɩsɩ nzɩ Yehowa Aseɤɖe Tɩnaa lɩzaa yɔ sɩ-yɔɔ nɛ ŋñɩnɩ nɛ ŋtɩlɩ Bibl taa tɔm ndɩ ndɩ.