Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl kpɛlɩkʋʋ wondu

Bibl kpɛlɩkʋʋ wondu tʋnɛ tɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋkpɛlɩkɩ Bibl ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ pɩwazɩ-ŋ

Wolo intɛrnɛɛtɩ yɔɔ nɛ ŋkalɩ Bibl

Na Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ tɔm ɖɛzʋʋ wɛtʋ, kɩkɛ Bibl ŋgʋ pɛɖɛzɩ-kʋ camɩyɛ nɛ kɩ-kalʋʋ wɛ kɛlɛʋ yɔ.

Bibl kpɛlɩkʋʋ tɛ videowaa

Bibl takayɩsɩ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Paa Bibl takayaɣ ŋga lɛ, ka-taa tɔm kɩcɛyɩtʋ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pama-kɛ yɔ.

Bibl Videowaa—Kɛ tɔm wɩlʋʋ wondu kɩbandʋ

Videowaa cikpema mba pocosuu Bibl tɔm kɩcɛyɩtʋ yɔɔ yɔ.

Bibl kpɛlɩkʋʋ tɛ tɔm kɩñɩnɩtʋ wondu

Evemiye taa Bibl mayaɣ

Ðɩtazɩ Masɩ taa paa evemiye nɖɩ, wɛ ɛzɩ evemiye Ɛsɔ sɛtʋ yɔ, kɩhaɣ-ŋ Bibl hɔɔlʋʋ cikpeluu nakʋyʋ paa evemiye nɖɩ nɛ kɩtazɩ kɩ-taa.

Bibl kalʋʋ ɖʋtʋ

Paa ŋsɔɔlɩ paa evemiye nɖɩ Bibl kalʋʋ ɖʋtʋ, pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ taa Bibl tɩŋa kalʋʋ ɖʋtʋ, kɛdɛsɩ yɔɔ tɔm pazɩ yaa ɖʋtʋ ndʋ palaba se pɩsɩnɩ mba papaɣzɩɣ Bibl kalʋʋ yɔ, ɖʋtʋ tʋnɛ tɩsɩɣnɩ-ŋ.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɩnɩ masɩ ñe-Bibl taa?

Bibl takayɩsɩ 66 hɩla ɛzɩ pɔcɔlʋʋ-yɛ Bibl wa sakɩyɛ taa yɔ. Takayaɣ hɩɖɛ pacalɩɣ maʋ pʋwayɩ lɛ ñʋʋ nɛ pʋbʋ wayɩ lɛ mayaɣ.

Pocosi Bibl taa tɔm yɔɔ

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Bibl tɔm cosuu pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ, Yesu, hɔʋ, kʋñɔmɩŋ, nɛ tɔm lɛɛtʋ yɔɔ

Intɛrnɛɛtɩ yɔɔ takayɩsɩ ɖɩzɩyɛ (ouvre une nouvelle fenêtre)

Tɩŋnɩ takayɩsɩ nzɩ Yehowa Aseɤɖe Tɩnaa lɩzaa yɔ sɩ-yɔɔ nɛ ŋñɩnɩ nɛ ŋtɩlɩ Bibl taa tɔm ndɩ ndɩ.

Ña nɛ wɩlɩyʋ nɔɔyʋ ɩkpɛlɩkɩ Bibl

Ɛbɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ kɛnaa?

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖe-Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ yɔɔ yɔ, na ɛzɩma pocosi tɩ-yɔɔ yɔ.

Pɔzɩ se nɔɔyʋ ɛkɔɔ nɛ ɛna-ŋ

Pɔzɩ tɔm natʋyʋ pɩlɩɩnɩ Bibl yɔɔ yaa pɔzɩ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ tɔm nɛ pɩkpaɖɩ.