Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Intɛrnɛɛtɩ yɔɔ Bibl

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩ Bibl intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yaa ŋkpaɣ-kʋ wonuu nakʋyʋ yɔɔ. Traduction du monde nouveau kɛnɩ Bibl ŋgʋ, kɩ-tɔm tʋʋzɩ ɖeyi ɖeyi nɛ kɩ-kalʋʋ wɛɛ kɛlɛʋ yɔ. Palɩzɩ kɩ-tɩŋa yaa kɩ-hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa yɔ, ɩcɛzɩ 100. Pɛtɛm-kʋ tayʋʋ ɛzɩ miiliyɔɔwaa 170 mbʋ yɔ.

 

NAƲ

BIBL—ƐJAĐƐ KƖFAĐƐ TƆM ĐƐZƲƲ