Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ

Ye ɖɩwɛ kaɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ ɛzɩ ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ehiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ yɔ, Ɛlɛ Bibl sɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ papɩzɩ nɛ palʋbɩnɩ kala wena pakatɩɣ paa evemiye nɖɩ nɛ pɩkɔŋnɩ-wɛ nɩɣzɛ yɔ nɛ pɛwɛɛnɩ tamaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ pe-wezuu caɣʋ taa. Ña-ɖɔɖɔ Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ koboyaɣ.

Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa

Ye ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ Bibl paɣtʋ kila yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɛɛnɩ hɔʋ taa koboyaɣ.

Ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩkpɛlɩkɩ Bibl

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl?—Kɩɖaɣlʋʋ

Bibl sɩnɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ panɩɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ yɔ, tɩ-taa. Ŋsɔɔlaa se ŋkɛ pa-taa nɔɔyʋ na?

Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?

Pasɩm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se pɛkpɛlɩkɩɣnɩ Bibl falaa. Cɔnɩ nɛ ŋna ɛzɩma palakɩ yɔ.

Pɔzɩ se nɔɔyʋ ɛkɔɔ nɛ ɛna-ŋ

Pɔzɩ tɔm natʋyʋ pɩlɩɩnɩ Bibl yɔɔ yaa pɔzɩ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ tɔm nɛ pɩkpaɖɩ.