Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tɔm susuu kooka ŋga ka-taa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩ yɔ—Oostralii

Tɔm susuu kooka ŋga ka-taa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩ yɔ—Oostralii

Pa nɛ pɔ-hɔʋ pakʋyaa nɛ powolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ nɛ posusi Bibl tɔm Oostralii ɛjaɖɛ taa.