Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tɔm susuu kooka ŋga ka-taa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩ yɔ​—Oostralii

Tɔm susuu kooka ŋga ka-taa Aseɣɖe Tɩnaa fɛyɩ yɔ​—Oostralii

Pa nɛ pɔ-hɔʋ pakʋyaa nɛ powolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ nɛ posusi Bibl tɔm Oostralii ɛjaɖɛ taa.