Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ lʋlʋʋ kazandʋ?

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ lʋlʋʋ kazandʋ?

Ða Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩɩtɔkɩ lʋlʋʋ kazandʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se kazandʋ ndʋ tɩtɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ. Pɩkɛ toovenim se Bibl tɩyɔɔdɩ kpayɩ se pataatɔɔ lʋlʋʋ kazandʋ, ɛlɛ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩmaɣzɩ mbʋ mbʋ palakɩ alɩwaatʋ ndʋ paatɔkɩ kazandʋ ndʋ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ lɩmaɣza tɩ-yɔɔ. Iyele nɛ ɖɩtazɩ kazandʋ ndʋ tɩ-hɔɔlɩŋ naanza taa nɛ Bibl paɣtʋ kila wena apɩzɩɣ asɩnɩ-ɖʋ yɔ a-taa.

  1. Lʋlʋʋ kazandʋ lɩnɩ sɩɩnaa layaa cɔlɔ. Takayaɣ nakɛyɛ (Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend ) yɔɔdaa se lʋlʋʋ kazandʋ lɩnɩ tisuu mbʋ ɛyaa wɛna se kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye palʋlʋʋ nɔɔyʋ yɔ, “feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɛ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɩɩyɩ ñɩnɩɣ se palabɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm” nɛ ye puwiye “ɛ-taabalaa ɩkɔma nɛ pɔlɔ nɔɔ kɩbaŋa ɛ-yɔɔ kɔyɔ pɩkandɩyɩɣ ɛ-yɔɔ.” Takayaɣ lɛɛka (Coutumes et usages des anniversaires) ñɔyɔɔdaa se ɖooo caanaʋ taa lɛ, pamaɣaɣ ɛyaa lʋlʋʋ kɩyakɩŋ nɛ pasɩɣ nɛ patɩŋɩɣnɩ ɩ-yɔɔ nɛ palakɩ tɩɩnzɩ taa tɩyɩtʋ lakasɩ. Takayaɣ ŋga kɔsɔzaa se “ɛyaa kaawɛnɩ tisuu se buuziiwaa mba palakɩnɩ tʋmɩyɛ ɛyʋ nɔɔyʋ lʋlʋʋ wiye yɔ pɛwɛnɩ maajiki ɖoŋ nɩɩyɩ nɛ papɩzɩɣ peyele nɛ nɔɔ kɩbaŋa ŋga pɔlɔ nɔɔyʋ yɔɔ yɔ kɔkɔɔ pɩ-taa.”

    Ɛlɛ Bibl paɖɩɣ maajiki, tɩyɩtʋ, feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ nɛ “lakasɩ lɛɛsɩ” nzɩ sɩnɩɣzɩnɩ-sɩ yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:14; Galaatii 5:​19-​21) Toovenim taa lɛ, mbʋ pʋyɔɔ Yehowa kaahɔm caanaʋ taa Babilɔɔnɩ tɛtʋ taa ɛyaa nɩŋgbaŋʋʋ yɔ lɛ ɛzɩma patɩŋaɣnɩ tɩɩnzɩ yɔɔ nɛ palakɩ tɩyɩtʋ lakasɩ yɔ. (Izaayii 47:11-​15) Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtazɩɣ tatata se pana se paa sɔnzɩ nzɩ lɛ le sɩlɩnaa, ɛlɛ ye Masɩ ɩyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ titukuuni sɔnzɩ yaa kazandʋ natʋyʋ yɔ, ɖɩkpakɩɣ ndʋ Masɩ yɔɔdʋʋ yɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ.

  2. Kajalaɣ Krɩstʋ mba taatɔkɩ lʋlʋʋ kazandʋ. Takayaɣ nakɛyɛ (The World Book Encyclopedia) yɔɔdaa se “pɛ-ɛsɩndaa lɛ, ɛyʋ nɔɔyʋ lʋlʋʋ kazandʋ tɔɔʋ kɛnɩ sɩɩnaa layaa lakasɩ.” Bibl wɩlaa se apostoloowaa nɛ ɛyaa lalaa mba Yesu maɣmaɣ wɩlɩ-wɛ tɔm yɔ pa-kɩɖaʋ pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba tɩŋa ɩtɩŋ.​—2 Tesalooniiki 3:6.

  3. Yesu sɩm yɔɔ ɖeke pɔpɔzɩ Krɩstʋ mba se pɔtɔzʋʋ, pɩtɩkɛ ɛ-lʋlʋʋ kɩyakʋ. (Luka 22:17-​20) Pɩfɛyɩ se pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Bibl yɔɔdʋʋ se, “sɩm kɩyakʋ kɩlɩ ɖeu lʋlʋʋ kɩyakʋ.” (Eklesɩyastɩ 7:1) Yesu tɛŋaɣ e-wezuu caɣʋ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛlabɩ ɛ-tɩ hɩɖɛ kɩbanɖɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa, mbʋ yebina nɛ ɛ-sɩm kɩyakʋ tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ɛ-lʋlʋʋ kɩyakʋ tɔm.​—Ebree 1:4.

  4. Bibl tɩyɔɔdɩ wiɖiyi kaaʋ se Ɛsɔ sɛyʋ nɔɔyʋ tɔɔ lʋlʋʋ kazandʋ. Bibl tɩsɔɔ tɩ-yɔɔ kɩsɔʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyɔɔdɩ ɛyaa mba paasɛɣ Ɛsɔ yɔ pa-taa naalɛ lʋlʋʋ kazandʋ tɔm. Ɛlɛ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ kɩyɔɔdɩ kazandʋ ndʋ tɩ-naalɛ tɩ-yɔɔ.​—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 40:20-​22; Maarkɩ 6:​21-​29.

Pɩkɛnɩ wɩzasɩ Aseɣɖe Tɩnaa piya se sɩɩtɔkɩ lʋlʋʋ kazandʋ na?

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩɣ sɔɔlɩm nɛ pawɩlɩɣ pe-piya ɛzɩ lʋlɩyaa lalaa yɔ, nɛ pɩnaɣ taa lɛ, palakɩ-sɩ kʋjɔŋ ndɩ ndɩ nɛ pa nɛ sɩ pɛkpɛndɩɣ nɛ panɩɣ leleŋ. Pañakɩ pana se pamaɣzɩnɩ Ɛsɔ, weyi ɛlakɩ kʋjɔŋ kɩbaŋ e-piya yɔ. (Maatiyee 7:​11) Kɩɖaŋ weyi ɩkɔŋ yɔ, ɩwɩlɩɣ se pɩɩlakɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa piya ɛzɩ pɛpɛŋ-sɩ nabʋyʋ yɔ:

  • Tammy weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 12 yɔ ɛyɔɔdaa se: “Ye ɛyʋ ɛtɩɖʋna nɛ palabɩ-ɩ haɖɛ yɔ, ɛnɩɣ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ.”

  • Gregory weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 11 yɔ ɛyɔɔdaa se: “Paa ma-lʋlɩyaa ɩɩlakɩ-m kʋjɔŋ ma-lʋlʋʋ kɩyakʋ wiye yɔ, palakɩ-m kʋjɔŋ alɩwaatʋ lɛɛtʋ yɔɔ. Pɩkɛdɩɣnɩ-m kpem mbʋ pʋyɔɔ yɔ maaɖʋʋna pʋcɔ pɔkɔŋnɩ-m kʋjɔŋ ɛnɩ.”

  • Eric weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 6 yɔ eheyi e-sukuli taa taabalʋ nɔɔyʋ ɖoo se: “Ŋmaɣzɩɣ se ye ŋtɔɔ kakayɩsɩ pazɩ yem nɛ ŋtee hendu cɛcɛsɩ hiu taa lɛ, pɩkɛ kazandʋ na? Kɔɔ mɛn-tɛ nɛ ŋna mbʋ payaɣ kazandʋ yɔ.”