Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

“La tʋmɩyɛ nɛ abalɩtʋ nɛ ɖoŋ”!

Pɩpɔzʋʋ se ɖɩtaa Yehowa liu pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kala. Na ɛzɩma Daviid tɩŋnɩ ɛ-lakasɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se ɛtaɣ Yehowa liu yɔ.

Palɩzɩ tɔm tʋnɛ nɛ 3 Awiya 28:1-20; 1 Samɩyɛɛlɩ 16:1-23; 17:1-51 taa