Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

“La tʋmɩyɛ nɛ abalɩtʋ nɛ ɖoŋ”!

Pɩpɔzʋʋ se ɖɩtaa Yehowa liu pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kala. Na ɛzɩma Daviid tɩŋnɩ ɛ-lakasɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se ɛtaɣ Yehowa liu yɔ.

Palɩzɩ tɔm tʋnɛ nɛ 3 Awiya 28:1-20; 1 Samɩyɛɛlɩ 16:1-23; 17:1-51 taa