Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Le Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩɣ liidiye yɔɔ nɛ palakɩ pa-tʋma?

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖʋʋnɩ sɔɔlɩm nɛ palakɩ haɖɛ se tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛɖɛɛnɩ ɛzɩdaa. Paacɔʋ liidiye ɖe-kediɣzisi taa nɛ paapɔzʋʋ ɖɔɖɔ hɔɔlʋʋ hiu ŋgʋ haɖɛ. (Maatiyee 10:7, 8) Ɛlɛ pasɩɣ kediɣzisi taa haɖɛ aɖakasɩ se mba pɔsɔɔlaa lɛ, pala haɖɛ faaa. Mba pahaɣ yɔ, paawɩlɩɣ pa-tɩ.

Ðɩfɛyɩnɩ ñʋndɩnaa mba ɖɩhɛyɩɣ-wɛ liidiye yɔ, pʋyɔɔ ɖɩwɛnɩ liidiye nɖɩ pɩpɔzʋʋ se ɖɩlabɩnɩ ɖa-tʋmɩyɛ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, paahɛyɩɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pʋcɔ nɛ posusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa nɛ kpaamɩŋ weyi ɩ-taa palakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ, pama-ɩ nɛ ɩwɛɛ kɛlɛʋ.

Haɖɛ nɖɩ petiyiɣni Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ pilinzi yɔ, palakɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ nɛ pasɩɣnɩ mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ, paɖʋʋ nesi Ɛsɔtɔm tiyiyaa, Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ laɖaa nʋmɔɖɔnaa, pamaɣnɩ Ɛsɔ sɛtʋ kpaamɩŋ ajɛɛ wena a-taa pɩpɔzɩ sɩnʋʋ yɔ, nɛ palakɩnɩ ɖɔɖɔ Biblwaa nɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ nɛ petiyiɣni lona ndɩ ndɩ taa.

Paa weyi ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛsɔɔlaa yɔ, ɛɖʋ nesi e-egeetiye taa tʋma wena apɔzʋʋ liidiye yɔ yaa ɛɖʋ nesi kedeŋa kpeekpe yɔɔ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ; nɛ ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ nesi tʋma ana a-naalɛ. Paa ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ liidiye akɔnta ɛgbɛyɛ taa mba se pana ɛzɩma peɖiɣni tʋmɩyɛ labɩnʋʋ liidiye yɔ.