Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Le Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpaɣ pa-hɩɖɛ?

Bibl taa lɛ, Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yahve yaa Yehowa. (Egipiti Lɩʋ 3:15) Weyi ɛna nabʋyʋ yaa ɛsɩm toovenim tɔm natʋyʋ nɛ ɛyɔɔdʋʋ-tʋ nɛ ɛɛpɩtɩɣ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ payaɣ aseɣɖe tʋ.

Ye mbʋ payaɣ-ɖʋ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩkɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖiheyiɣ lalaa Yehowa, wondu kpeekpe Lɩzɩyʋ yɔɔ toovenim tɔm yɔ. (Natʋ 4:11) Ðɩlɩzɩɣ aseɣɖe pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩcakɩ wezuu yɔ, nɛ ɛzɩma ɖisusuu lalaa tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl taa yɔ.—Izaayii 43:10-12; 1 Pɩyɛɛrɩ 2:12.