Nɩɩ wezuu leleŋ tam!—Bibl kpɛlɩkʋʋ kɔɔnɔɔ takayaɣ

Hatʋ cabɩ takayaɣ kanɛ kapɩzɩɣ nɛ kasɩnɩ-ŋ nɛ ŋpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ ña-tɩ yɔɔ; kɛkɛ takayaɣ ŋga ɖɩtɩŋɩɣnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl falaa yɔ pɩ-tɛ ɖʋtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ.

Kalɩ ɖɔɖɔ....

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Ɛbɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ kɛnaa?

Ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ paa Bibl ŋgʋ alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋyaa ñɔ-hɔʋ taa mba tɩŋa yaa ña-taabalaa mba ŋsɔɔlaa yɔ se pɔkɔɔ nɛ ña nɛ wɛ ɩkpɛlɩkɩ Bibl.