Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

Takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdaa pɩlɩɩnɩ wondu lɩzʋʋ, Yesu Krɩstʋ lʋlʋʋ, nɛ Kewiyaɣ kɔmtʋ pɔ-yɔɔ yɔ.

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ takayaɣ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ takayaɣ kanɛ tʋmɩyɛ?

KPƐLƖKƲƲ 1

Ɛsɔ lɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ

Bibl tɔm se Ɛsɔ lɩzɩnɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ. Ɛlɛ ŋsɩm Ɛsɔ tiyiyu weyi Ɛsɔ lɩzaa pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩɣ wondu lɛɛtʋ yɔ?

KPƐLƖKƲƲ 2

Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ abalʋ nɛ kajalaɣ halʋ

Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ halʋ nɛ kajalaɣ abalʋ nɛ ɛsɩɩ-wɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. Ɛɛsɔɔlaa se palʋlɩ piya nɛ hɔʋ paɣlɩ nɛ pala ɖɔɖɔ nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ Paradisuu.

KPƐLƖKƲƲ 3

Aɖam nɛ Ɛva pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ

Ɛbɛ yɔɔ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa tɩʋ piye naɖɩyɛ kaawɛ ndɩ nɛ lɛɛna? Ɛbɛ yɔɔ Ɛva tɔɔ tɩʋ piye?

KPƐLƖKƲƲ 4

Ɛ-pana tuyi-i nɛ ɛkʋ ɛyʋ

Ɛsɔ mʋ Aabɛɛlɩ haɖɛ, ɛlɛ ɛtɩmʋ Kayɩnɩ ñɩnɖɛ. Peeɖe pɩwɩzɩ Kayɩnɩ siŋŋ nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm.

KPƐLƖKƲƲ 5

Noowa saɣ aɖakaɣ

Ɛsɔ tiyiyaa kɩdɛkɛdaa kpaɣ halaa pa nɛ wɛ palʋlɩ piya nzɩ sɩpɩsɩ ɖogowaa mba panazaɣ ɛyaa siŋŋ. Puuyaɣ lakasɩ kaawɛ paa le. Ɛlɛ Noowa kaawɛ ndɩ nɛ ɛyaa lalaa—Ɛɛsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛñaŋɩ-ɩ.

KPƐLƖKƲƲ 6

Ɛyaa lutozo hiɣ ñʋʋ yabʋ nɛ pacaɣ tɛtʋ ndʋ pɔñɔɔzaa yɔ tɩ-yɔɔ

Tɛʋ nɩ kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40 nɛ pʋwayɩ lɛ, kɩfɛɛ. Noowa nɛ ɛ-hɔʋ pacaɣ aɖakaɣ taa pɩcɛzɩ pɩnaɣ. Pɩkɛdaa lɛ Ɛsɔ heyi-wɛ se papɩzɩɣ palɩɩ.

KPƐLƖKƲƲ 7

Babɛɛlɩ tilimiye

Ɛyaa labɩ lɩmaɣza se pamaɣ tilimiye nɖɩ ɖitukuuni ɛsɔdaa yɔ. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ yeba nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ?

KPƐLƖKƲƲ 8

Abraham nɛ Saara pewelisini Ɛsɔ

Ɛbɛ yɔɔ Abraham nɛ Saara peyebi wezuu ŋgʋ pacakaɣ Uuri yɔ nɛ papɩsɩ agɔma Uuri?

KPƐLƖKƲƲ 9

Akpadɩyɩtʋ taa pɩɣa!

Tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ Abraham yɔ, ɛzɩma kakaɣ labʋ? Abraham pɩyalʋ weyi yɔɔ pɩkaɣ tɩŋnʋʋ—Izaakɩ yaa Ismayɛɛlɩ?

KPƐLƖKƲƲ 10

Ɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ

Ɛsɔ yeba nɛ miŋ tɛʋ nɩɩ nɛ pɩɖɩzɩ Sodom nɛ Gomɔɔrɩ. Ɛbɛ yɔɔ paɖɩzɩ ajɛɛ ana? Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ?

KPƐLƖKƲƲ 11

Pɩtakɩ Abraham tisuu

Ɛsɔ heyi Abraham se: ‘Mentendi-ŋ kpaɣ ña-pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ nɛ ŋwolo ŋla-m ɩ Moriya pʋʋ yɔɔ.’ Ɛzɩma Abraham labɩ takɩm mbʋ pɩ-taa?

KPƐLƖKƲƲ 12

Pawazɩ Yakɔɔb nɛ pɛɖɛzɩ-ɩ ñɩm

Izaakɩ nɛ Rebaka paalʋlɩ ɖomaa abalɩbɩɣa naalɛ Yakɔɔb nɛ Ezaawuu. Ezaawuu pacalɩnɩ lʋlʋʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛɛwɛnɩ waɖɛ se ɛmʋ ŋgee ñɩm nabʋyʋ. Ɛbɛ yɔɔ ɛlɛɣzɩ waɖɛ nɖɩ nɛ ɖozi kɩsɛɛmasɩ?

KPƐLƖKƲƲ 13

Yakɔɔb nɛ Ezaawuu palabɩ laŋhɛzɩyɛ

Ɛbɛ Yakɔɔb laba pʋcɔ nɛ Ɛsɔ tiyiyu wazɩ-ɩ? Nɛ ɛzɩma tɩyɛ ɛ nɛ Ezaawuu palabɩ laŋhɛzɩyɛ?

KPƐLƖKƲƲ 14

Yom weyi ɛñaŋaɣ Ɛsɔ yɔ

Paa Yosɛɛfʋ kaawɛ siɣsiɣ yɔ, ɛlabɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ?

KPƐLƖKƲƲ 15

Yehowa tɩsɔɔ Yosɛɛfʋ yɔɔ kpa

Paa Yosɛɛfʋ kaaposini ɛ-hɔʋ kɔyɔ, Yehowa kaawɛ ɛ-cɔlɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɩ.

LESSON 16

Anɩ payaɣ se Yɔɔb?

Ɛñam Ɛsɔ paa ɛwɛ kaɖɛ taa yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 17

Moyizi lɩzaa se ɛsɛɣ Yehowa

Payabɩ pɩɣa Moyizi ñʋʋ pɩtɩnɩ ɖʋtʋ kɩbandʋ ndʋ e-ɖoo laba yɔ tɩ-yɔɔ

KPƐLƖKƲƲ 18

Cɔkɛyɛ mʋʋ miŋ

Ɛbɛ yɔɔ cɔkɔyɛ wɛɛ nɛ ɖɩmʋʋ miŋ, ɛlɛ ɖɩɩñakɩ?

KPƐLƖKƲƲ 19

Kajalaɣ kɩjɩkpɩŋ naadozo

Faraɔɔ yeba nɛ ɛ-samaɣ sʋʋ kʋñɔŋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ cajayɛ nɛ ekizi labʋ mbʋ pɔpɔzɩ-ɩ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 20

Kɩjɩkpɩŋ loɖo weyi ɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ kɩjɩkpɩŋ ɛnɩ ɩwɛ ndɩ nɛ kajalaɣ ñɩŋ?

KPƐLƖKƲƲ 21

Kɩjɩkpʋʋ hiu ñɩŋgʋ

Kɩjɩkpʋʋ kʋnɛ kɩwɛɛkɩ wondu sakɩyɛ nɛ halɩ cajayɛ tʋ Faraɔɔ tisi nɛ eyele Izrayɛɛlɩ piya se sɩɖɛɛ.

KPƐLƖKƲƲ 22

Yehowa labɩ piti lakasɩ teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ cɔlɔ

Faraɔɔ sʋ teŋgu taa, ɛlɛ Yehowa yele nɛ ɛsɩ peeɖe?

KPƐLƖKƲƲ 23

Poɖuwaa se Yehowa ɖeke pɛsɛɣ

Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya kpeɣli Sinayii Pʋʋ cɔlɔ yɔ, siɖuwaa se Yehowa ɖeke sɩsɛɣ.

KPƐLƖKƲƲ 24

Patɩla ɛzɩ paayɔɔdʋʋ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ Moyizi mʋwaɣ patʋ hiu yɔ, samaɣ labɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ.

KPƐLƖKƲƲ 25

Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku

Ŋgee kizinziku kʋnɛ, kɩ-taa ɛgbɛyɛ aɖakaɣ wɛɛ.

KPƐLƖKƲƲ 26

Cɔŋɩyaa hiu nɛ naalɛ

Yozuwee nɛ Kalɛɛb pɛwɛ ndɩ nɛ cɔŋɩyaa hiu waa lalaa mba pa nɛ wɛ powobi Kanaŋ ɛjaɖɛ taa yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 27

Pakʋyɩ Yehowa yɔɔ

Kora, Dataŋ, Abiram, nɛ ɛyaa 250 lalaa kʋyɩ Yehowa yɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 28

Baalam kpaŋaɣ yɔɔdaa

Weyi kpaŋaɣ nawa yɔ, Baalam taanaɣ-ɩ.

KPƐLƖKƲƲ 29

Yehowa lɩzɩ Yozuwee

Yehowa tasɩ Yozuwee lɔŋ weyi ɩpɩzɩɣ nɛ ɛwazɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ sɔnɔ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 30

Rahaabɩ mɛsɩ cɔŋɩyaa

Yeriikoo kolonzi tɔlaa. Ɛlɛ paa Rahaabɩ ɖɩɣa kaawɛ kolonzi nzɩ sɩ-cɔlɔ yɔ, katɩtɔlɩ.

KPƐLƖKƲƲ 31

Yozuwee nɛ Gabaɔŋ

Yozuwee pɔzɩ Ɛsɔ se: “Wɩsɩ ɛsɩŋ si-ɖeɖe!” Ɛsɔ nɩ ɛ-adɩma yaa we?

KPƐLƖKƲƲ 32

Ðiyiyu kɩfalʋ nɛ halaa naalɛ mba pɛwɛ abalɩtʋ yɔ

Yozuwee sɩm wayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya paɣzɩ sɛtʋ sɩʋ kpelisi. Pe-wezuu caɣʋ sʋ kaɖɛ taa, ɛlɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ pɩtɩŋnɩ tɔm hʋyʋ Baraakɩ, nayʋ halɩñɩnʋ Debora nɛ Yayɛɛlɩ pɔ-yɔɔ!

KPƐLƖKƲƲ 33

Ruti nɛ Nawomii

Halaa naalɛ mba pa-walaa sɩba yɔ, papɩsɩ Izrayɛɛlɩ. Pa-taa weyi payaɣ se Ruti yɔ, ewoba nɛ ɛcazɩɣ tɔɔnaɣ hayɩm nabʋyʋ taa nɛ abalʋ weyi payaɣ se Bowaazɩ yɔ, ɛna-ɩ.

KPƐLƖKƲƲ 34

Gideyɔɔ wabɩ Madiiyaŋ ñɩma

Madiiyaŋ mba nazɩ Izrayɛɛlɩ piya siŋŋ lɛ, sɩpɩsɩnɩ Yehowa yɔɔ se ɛsɩnɩ-sɩ. Ɛzɩma Gideyɔɔ nɛ ɛ-ɛyaa mba patɩɖɔɔ yɔ, papɩzaa nɛ pawa sɔɔjanaa 135,000?

KPƐLƖKƲƲ 35

Hana tɩmnɩ Ɛsɔ sɛ ɛha-ɩ abalɩbɩɣa

Ɛlkaana woni Hana, Peniina, nɛ piya se pɛsɛɛ Yehowa Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku tɛɛ Silo. Peeɖe, Hana tɩmnɩ Ɛsɔ sɛ ɛha-ɩ abalɩbɩɣa. Pɩlabɩ pɩnaɣ lɛ, ɛlʋlɩ Samɩyɛɛlɩ!

KPƐLƖKƲƲ 36

Yeftee ɖuutu

Yeftee ɖuwaa se ɛlakɩ we nɛ ɛbɛ yɔɔ? Yeftee pɛlɛ nɩ ɛ-caa ɖuutu lɛ, ɛbɛ ɛlaba?

KPƐLƖKƲƲ 38

Yehowa yeba nɛ Samsɔɔ wɛɛ ɖoŋ siŋŋ

Ɛsɔ yeba nɛ Samsɔɔ wɛɛ ɖoŋ siŋŋ nɛ ɛpɩzɩ ɛlʋbɩnɩ Filisti mba, ɛlɛ Samsɔɔ kɔm nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda lɛ, Filisti mba pɩzɩ nɛ pakpa-ɩ.

KPƐLƖKƲƲ 39

Izrayɛɛlɩ wiyaʋ kajalaɣ ñɩnʋ

Ɛsɔ ha Izrayɛɛlɩ piya tɔm hʋyaa se peɖiyi-sɩ, ɛlɛ sɩyɔɔdɩ se sɩñɩnɩɣ sɩwɛɛnɩ wiyaʋ. Samɩyɛɛlɩ ta num Sɔɔlɩ se ɛkɛnɩ kajalaɣ wiyaʋ, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, Yehowa kizi-i. Ɛbɛ?

KPƐLƖKƲƲ 40

Daviid nɛ Gooliyaatɩ

Yehowa lɩzɩ Daviid se ɛkɛ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ, nɛ Daviid ɖɔɖɔ wɩlaa se ɛmʋnaa se ɛkɛ wiyaʋ.

KPƐLƖKƲƲ 41

Daviid nɛ Sɔɔlɩ

Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa pana pa-taa kʋɖʋm paɖɩɣ lɛlʋ, nɛ ɛbɛ pa-taa kɩdɛkɛdʋʋ wɛɛ nɛ ɛlakɩ?

KPƐLƖKƲƲ 42

Yonataanɩ kaawɛ abalɩtʋ nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ

Wiyaʋ pɩyalʋ kaakɛ Daviid taabalʋ kɩbanʋ.

KPƐLƖKƲƲ 43

Wiyaʋ Daviid kɩwɛɛkɩm

Lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ yeba nɛ kaɖɛ sʋʋ hɔʋ taa.

KPƐLƖKƲƲ 44

Yehowa templo

Ɛsɔ welisi Salomɔɔ adɩma nɛ ɛha-ɩ wala sɔsɔna sakɩyɛ.

KPƐLƖKƲƲ 45

Kewiyaɣ taa tayaa

Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ yebi sɛʋ Yehowa.

KPƐLƖKƲƲ 46

Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ santaɖaʋ

Akɛ Ɛsɔ toovenim tʋ? Yehowa yaa Baalɩ?

KPƐLƖKƲƲ 47

Yehowa kpazɩ Eliya ɖoŋ

Ŋmaɣzɩɣ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkpazɩ ña ɖɔɖɔ ɖoŋ yaa we?

KPƐLƖKƲƲ 48

Pefezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ

Palabɩ piti lakasɩ naalɛ ɖɩɣa kʋɖʋmaɣ taa!

KPƐLƖKƲƲ 49

Pɔhɔm abiɖe kañatʋ tʋ nɩŋgbaaŋ

Yezaabɛɛlɩ ɖʋ ɛ-taa se ɛkʋʋ Naabɔɔtɩ nɛ ɛpɛdɩ e-viiñi hayɩm! Yehowa na ɛ-kañatʋ lakasɩ tɩŋa.

KPƐLƖKƲƲ 50

Yehowa lʋbɩ Yozafaatɩ yɔɔ

Alɩwaatʋ ndʋ koyindinaa nazaɣ Yuuda ñɩma yɔ, Yozafaatɩ pɩsɩnɩ Yehowa yɔɔ adɩma taa se ɛsɩnɩ-wɛ.

KPƐLƖKƲƲ 51

You laɖʋ sɔsɔ nɛ halɩbɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ

Izrayɛɛlɩ halɩbɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ heyi ka-ñʋʋdʋ Yehowa ɖoŋ tɔm—nɛ pɩlʋlɩ pe kɩbana kpem.

KPƐLƖKƲƲ 52

Yehowa ɛsɔdaa sɔɔjanaa

Ɛbɛ sɩnɩ Eliizee lɩmɖʋyʋ nɛ ɛna se ‘mba pɛwɛ pɔ-yɔɔ yɔ, pɛcɛzɩ mba pɛwɛ po-koyindinaa yɔɔ yɔ.’

KPƐLƖKƲƲ 53

Yoyiyada kaawɛ abalɩtʋ

Cɔjɔ weyi ɛwɛ siɣsiɣ yɔ, ɛkaɖɩnɩ abiɖe kɩdɛkɛdɩyɛ.

KPƐLƖKƲƲ 54

Yehowa kaalɩzɩ suuɖu nɛ ɛwɩlɩ Yoonaa

Ɛzɩma pɩlaba nɛ kpakpayaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ li Yoonaa? Ɛzɩma pɩlaba nɛ ɛpɩzɩ ɛlɩɩ ka-taa? Nɛ lɔŋ weyi Yehowa kpɛlɩkɩ-ɩ?

KPƐLƖKƲƲ 55

Yehowa tiyiyu kandɩyɩ Ezekiyaasɩ yɔɔ

Yuuda ñɩma koyindinaa tɔm se Yehowa ɛɛkaɣ kandɩyʋ ɛ-samaɣ yɔɔ, ɛlɛ pɛcɛtaɣ kɩcɛtʋʋ!

KPƐLƖKƲƲ 56

Yoziyaasɩ kaasɔɔlɩ Ɛsɔ paɣtʋ

Yoziyaasɩ kaawɛnɩ pɩnzɩ lutozo lɛ, ɛpɩsɩ Yuuda wiyaʋ, nɛ ɛsɩnɩ ɛ-samaɣ se kɛsɛɛ Yehowa.

KPƐLƖKƲƲ 57

Yehowa tiyi Yereemii se ewolo esusi tɔm

Tɔm ndʋ pɩɣa evelaɣ ŋga kɔyɔɔdaa yɔ, tɩwɩzɩ tɛtʋ taa sɔsaa siŋŋ.

KPƐLƖKƲƲ 58

Paɖɩzɩ Yeruzalɛm

Yehowa kizi Yuuda samaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ powobi pɩ-yɔɔ nɛ pɛsɛɣ sɩʋ kpelisi.

KPƐLƖKƲƲ 59

Abalɩbiya nasɩyɩ naanza ñam Yehowa camɩyɛ

Yuuda evebiya nabɛyɛ ɖʋ pa-taa se pañaŋ Yehowa, paa pɛwɛ Nebukadɩnezaarɩ kewiyaɣ ɖɩɣa taa yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 60

Kewiyaɣ ŋga kɛwɛɣ tam yɔ

Danɩyɛɛlɩ lɩzɩ Nebukadɩnezaarɩ piti ɖoziye nɖɩ eɖozaa yɔ ɖɩ-taa.

KPƐLƖKƲƲ 61

Patiluŋ sɩʋ kpelaɣ tɛɛ

Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego pekizaa se paaluŋuu Babilɔɔnɩ ñɩma sika sɩʋ kpelaɣ tɛɛ.

KPƐLƖKƲƲ 62

Kewiyaɣ ŋga pamaɣzɩnɩ-kɛ nɛ tɩʋ sɔsɔʋ yɔ

Mbʋ Nebukadɩnezaarɩ na ɖoziye taa yɔ, mbʋ pɩkaɣ talʋʋ yɔ, pɩ-tɔm pɩyɔɔdʋʋ.

KPƐLƖKƲƲ 63

Pama tɔm natʋyʋ koloŋa yɔɔ

Piti tɔm ndʋ pama koloŋa yɔɔ yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

KPƐLƖKƲƲ 64

Pɛpɛɖɩ Danɩyɛɛlɩ tɔɔyɩŋ pɔʋ taa

Tɩmɩɣnɩ Yehowa paa ɖooye ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ kaalabʋ yɔ!

KPƐLƖKƲƲ 65

Ɛstɛɛrɩ yabɩ ɛ-samaɣ ñʋʋ

Ɛɛkɛ ɛgɔm nɛ ɛtɛ ɛkɛ soliɣa ɖɔɖɔ, pʋwayɩ lɛ ɛpɩsɩ abiɖe.

KPƐLƖKƲƲ 66

Ɛsdrasɩ wɩlɩ samaɣ Ɛsɔ paɣtʋ

Izrayɛɛlɩ piya welisini Ɛsdrasɩ nɛ pɩtɛ lɛ sɩla Ɛsɔ tamaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee yɔ

KPƐLƖKƲƲ 67

Yeruzalɛm kolonzi

Nehemiya nɩwa se koyindinaa labɩ ɖʋtʋ se pɔkɔɔ nɛ poyooni-wɛ. Ɛbɛ yɔɔ sɔɔndʋ tɩkpa-ɩ?

KPƐLƖKƲƲ 68

Elizaabɛɛtɩ lʋlɩ pɩɣa

Ɛbɛ yɔɔ peheyi Elizaabɛɛtɩ walʋ se ɛɛpɩzɩɣ ɛtasɩ natʋyʋ yɔɔdʋʋ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩɣa lʋlʋʋ wiye?

KPƐLƖKƲƲ 69

Gabrɩyɛɛlɩ wobi Maarɩɩ cɔlɔ

Ehey-i tɔm ndʋ yɔ, tɩkɔm tɩlɛɣzɩ e-wezuu.

KPƐLƖKƲƲ 70

Ɛsɔ tiyiyaa susi Yesu lʋlʋʋ tɔm

Ninɖiɣyaa mba panɩ lʋlʋʋ tɔm ndʋ pakʋyɩ lɛɛ lɛɛ nɛ pala ndʋ pɔpɔzɩ-wɛ se pala yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 71

Yehowa kandɩyɩ Yesu yɔɔ

Wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛkʋ Yesu.

KPƐLƖKƲƲ 72

Pɩɣa evelaɣ Yesu

Ɛbɛ yɔɔ ɛ-tɔm lakaɣ piti wɩlɩyaa templo taa?

KPƐLƖKƲƲ 73

Yohanɛɛsɩ ñɔɔzɩ nʋmɔʋ Mesiya

Yohanɛɛsɩ paɣlaa lɛ ɛpɩsɩ nayʋ. Ɛwɩlɩ ɛyaa se Mesiya ɖiɣni kɔm. Ɛzɩma tɩyɛ ɛyaa mʋ ɛ-tɔm?

KPƐLƖKƲƲ 74

Yesu pɩsɩ Mesiya

Yohanɛɛsɩ yɔɔdʋʋ se Yesu kɛnɩ Ɛsɔ Heɣa yɔ pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

KPƐLƖKƲƲ 75

Eleeu takɩ Yesu

Tam nabudozo Eleeu takɩ Yesu. Takɩm naadozo mbʋ ɛkɔnɩ ɛ-yɔɔ? Ɛzɩma Yesu laba?

KPƐLƖKƲƲ 76

Yesu ñalɩ templo yɔɔ

Ɛbɛ Yesu kpaɣ ɛgbazɩyɛ nɛ ɛɖɔɔnɩ kpɩna templo taa nɛ etuzi wondu pɛdɩyaa taabɩlɩnaa nɛ ɛpɛɖɩ?

KPƐLƖKƲƲ 77

Yesu yɔɔdɩnɩ halʋ nɔɔyʋ lɔkɔ nɔɔ

Pɩɖɩɣzɩ Samaarii halʋ weyi ɛkɔm lɩm luu Yakɔɔb lɔkɔ taa yɔ se Yesu yɔɔdɩnɩ-ɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Tɔm ndʋ Yesu heyi halʋ ɛnʋ nɛ etaaheyi-tʋ nɔɔyʋ?

KPƐLƖKƲƲ 78

Yesu susuu Kewiyaɣ tɔm

Ɛyaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ se pɔkɔɔ nɛ papɩsɩ ‘ɛyaa ketiyaa.’ Pʋwayɩ lɛ, ɛfalɩsɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa 70 se posusi tɔm kɩbandʋ.

KPƐLƖKƲƲ 79

Yesu labɩ piti lakasɩ sakɩyɛ

Paa le Yesu ewoba yɔ, kʋdɔndɩnaa woki ɛ-cɔlɔ nɛ ɛwaɣ pa-kʋdɔmɩŋ. Halɩ efezi Yayiruusi pɛlɛ.

KPƐLƖKƲƲ 80

Yesu lɩzɩ apostoloowaa hiu nɛ naalɛ

Ɛbɛ ɛlɩzɩ-wɛ se pala? Ŋtɔzʋʋ pa-hɩla na?

KPƐLƖKƲƲ 81

Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ

Yesu kpɛlɩkɩ lɔŋ kɩbaŋ samaɣ ŋga kaakpeɣlaa yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 82

Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩma patɩmnɩ Ɛsɔ yɔ

Ɛbɛ nɛ ɛbɛ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔpɔzɩ pa-pa-adɩma taa?

KPƐLƖKƲƲ 83

Yesu calɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ

Ɛbɛ piti lakasɩ nzɩ sɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ?

KPƐLƖKƲƲ 84

Yesu ɖɔm lɩm yɔɔ

Apostoloowaa na piti lakasɩ sɩnɛ lɛ, ɛzɩma pitukuni-wɛ?

KPƐLƖKƲƲ 85

Yesu wa kʋdɔndʋ nɔɔyʋ Sabaatɩ wiye

Ɛbɛ yɔɔ mbʋ Yesu laba yɔ, pɩtaakɛdɩnɩ ɛyaa tɩŋa?

KPƐLƖKƲƲ 86

Yesu fezi Lazaarɩ

Yesu na Maarɩɩ eɖiɣni wiu lɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpaɣzɩ wiu. Ɛlɛ pitileɖi pʋcɔ pɛ-ɛsɩtɛɣlɩm mbʋ pɩpɩsɩ taa leleŋ.

KPƐLƖKƲƲ 87

Yesu kɛdɛzaɣ tɔɔnaɣ tɔɔʋ

Yesu tasɩ lɔŋ kɩbaŋ ɛ-apostoloowaa alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ wɛ pɛtɛzaɣ kɛdɛzaɣ tɔɔnaɣ tɔɔʋ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 88

Pakpa Yesu

Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ wɛɛ ɛwɩlɩɣ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ Jesemaanɩ paɖaɣ se kowolo pakpa Yesu, samaɣ ŋga kɔɖɔkɩ pɛla nɛ sɩsɩ

KPƐLƖKƲƲ 89

Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu

Ɛbɛ labɩ Kayifu ɖɩɣa taa? Nɛ ɛbɛ talɩ Yesu ɖɩɣa ŋga ka-taa?

KPƐLƖKƲƲ 90

Yesu sɩbɩ Goligota

Ɛbɛ yɔɔ Pilaatɩ yeba nɛ pakʋ Yesu?

KPƐLƖKƲƲ 91

Yesu fema

Pakʋ Yesu nɛ pɩla kɩyakɩŋ pazɩ lɛ, ɛbɛ laba?

KPƐLƖKƲƲ 92

Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ kpakpasɩ kpayaa

Ɛbɛ Yesu laba se ɛhɔmnɩ pa-lɩmaɣza?

KPƐLƖKƲƲ 93

Yesu pɩsɩ ɛsɔdaa

Pʋcɔ nɛ ɛlakɩ mbʋ lɛ, ɛɖʋ ɛ-tɔm kpɛlɩkɩyaa paɣtʋ kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ.

KPƐLƖKƲƲ 94

Fezuu kiɖeɖeu tibi tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ

Piti lakasɩ nzɩ fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ-wɛ nɛ pala?

KPƐLƖKƲƲ 95

Nabʋyʋ taapɩzɩɣ se pɩsɩnzɩ-wɛ

Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba paakʋ Yesu yɔ pañɩnɩɣ lɛɛlɛɛyɔ se pasɩnzɩ apostoloowaa tʋmɩyɛ. Ɛlɛ paakaɣ pɩzʋʋ

KPƐLƖKƲƲ 96

Yesu lɩzɩ Sɔɔlɩ

Sɔɔlɩ kaapaɖɩ krɩstʋ ñɩma siŋŋ ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ alɩwaatʋ talaa se ɛlɛɣzɩ wɛtʋ.

KPƐLƖKƲƲ 97

Fezuu kiɖeɖeu tibi Kɔɔrnɛɛyɩ yɔɔ

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tiyi Pɩyɛɛrɩ abalʋ ɛnʋ ɛ tɛ ŋgʋ ɛtɩkɛ Yuuda tʋ?

KPƐLƖKƲƲ 98

Krɩstʋ ñɩma tɔm talɩ ajɛɛ sakɩyɛ

Pɔɔlɩ nɛ ɛ-taabalaa Ɛsɔtɔm tiyiyaa lalaa pacalɩnɩ paɣzɩ Ɛsɔtɔm susuu ajɛɛ wena awɛ poliŋ yɔ a-taa.

KPƐLƖKƲƲ 99

Salaka yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ mʋ toovenim tɔm

Kɛdaɣ kanɛ ka-taa, pɔyɔɔdɩ eleeu, tɛtʋ ñamsʋʋ nɛ laɣɖɛ pɔ-tɔm se pɩlabɩ ɛzɩma?

KPƐLƖKƲƲ 100

Pɔɔlɩ nɛ Timootee

Pa-naalɛ pɛkpɛndaa pala tʋmɩyɛ ɛzɩ taabalaa nɛ koobiya yɔ pɩnzɩ sakɩyɛ.

KPƐLƖKƲƲ 101

Powoni Pɔɔlɩ Roma

Kala sakɩyɛ kaawɛ nʋmɔʋ taa, ɛlɛ atiyele nɛ pitii apostoloo ɛnʋ yɔɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 102

Natʋ tɔm ndʋ pawɩlɩ Yohanɛɛsɩ yɔ

Yesu wɩlɩ-ɩ natʋ ndɩ ndɩ pɩlɩɩnɩ cee wayɩ yɔɔ.

KPƐLƖKƲƲ 103

“Ñɛ-Kewiyaɣ ɛkɔɔ”

Natʋ ndʋ Yohanɛɛsɩ nawa yɔ tɩwɩlɩɣ ɛzɩma Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ lɛɣzʋʋ wezuu caɣʋ tɛtʋ yɔɔ.