‘Lɩzɩ aseɣɖe Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ tete’

Takayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ ɛzɩma kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ɛgbɛyɛ ñɔwa yɔ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖa nɛ kajalaɣ Krɩstʋ mba ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ.

Anjaʋwaa

Anjaʋwaa mba pawɩlɩɣ tɛtʋ ndʋ payaɣ ɖoŋ ɖoŋ sɔnɔ se Tɛtʋ kiɖeɖetu yɔ nɛ nʋmɔŋ weyi apostoloo Pɔɔlɩ tɩŋ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ ɖɔm taa yɔ.

Nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ ma-ɖʋ takayaɣ

Ɛbɛ yɔɔ ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se Ɛsɔ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ ye ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ‘ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ tete’ yɔ?

ÑƲƲ 1

«Iwolo nɛ ɩla . . . ɛyaa nɛ papɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa»

Yesu kaayɔɔdaa se pakaɣ susuu Kewiyaɣ tɔm ajɛɛ tɩŋa taa. Ɛzɩma tɔm ndʋ tiɖiɣni labʋ?

ÑƲƲ 2

«Ɩkaɣ kɛʋ ma-aseɣɖe tɩnaa»

Ɛzɩma Yesu falɩsɩ ɛ-apostoloowaa se pɛɖɛɛ nɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ taa?

ÑƲƲ 3

‘Fezuu kiɖeɖeu su pa-taa’

Tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu laba alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ mba ɛgbɛyɛ ñɔwaɣ yɔ?

ÑƲƲ 4

«Patɩla sukuli nɛ pɛkɛ ɛyaa yemwaa»

Apostoloowaa labɩ abalɩtʋ nɛ Yehowa wazɩ-wɛ.

ÑƲƲ 5

«Ɛsɔ pɩwɛɛ se ɖɩña ɛzɩ ɖa-ñʋʋdʋ yɔ»

Apostoloowaa ha kɩɖaʋ toovenim Krɩstʋ mba tɩŋa se patɩŋ-kʋ.

ÑƲƲ 6

«Ɛsɔ kʋjɔʋ nɛ e-ɖoŋ posu Etiyɛɛnɩ taa ɖo»

Ɛzɩma Etiyɛɛnɩ lɩzɩ aseɣɖe nɛ abalɩtʋ Yuuda mba tɔm ɖɩhʋyɛ sɔsɔɖɛ taa yɔ, lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ pɩ-taa?

ÑƲƲ 7

Esusi «Yesu yɔɔ tɔm kɩbandʋ»

Tɔm kɩbandʋ susuyu Filiipu ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ.

ÑƲƲ 8

Ɛgbɛyɛ sʋ «laŋhɛzɩyɛ alɩwaatʋ taa»

Nazɩyʋ kañatʋ tʋ Sɔɔlɩ pɩsɩ tɔm susuyu kpekpeka tʋ.

ÑƲƲ 9

«Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa»

Tɔm susuu talɩ Sɩɩnaa layaa mba pɛkɛ kɩdɩbɛlɩŋ yɔ.

ÑƲƲ 10

«Yehowa tɔm wɛɛ nɛ tɩyɛlɩɣ»

Palɩzɩ Pɩyɛɛrɩ salaka taa, nɛ nazɩm tɩpɩzɩ nɛ pɩɖɩɣ nʋmɔʋ se tɔm kɩbandʋ ɛtaayɛlɩ.

ÑƲƲ 11

‘Taa leleŋ nɛ fezuu kiɖeɖeu posu tɔmkpɛlɩkɩyaa taa’

Pɔɔlɩ ha-ɖʋ kɩɖaʋ ŋgʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩna ye ɛyaa ɩkaɖɩɣnɩ tɔm kɩbandʋ yaa pa-paa ɩfɛyɩnɩ-tʋ yɔ.

ÑƲƲ 12

«Pɔyɔɔdʋʋnɩ abalɩtʋ Yehowa ɖoŋ taa»

Pɔɔlɩ nɛ Barnaabaasɩ pawɩlaa se pɛwɛnɩ tɩ luzuu, laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ nɛ pasɩm lɛɣzʋʋ pa-wɩlɩtʋ nɛ tɩmʋʋnɩ ɛyaa wɛtʋ.

ÑƲƲ 13

«Ðama kɩɩnɩnʋʋ nɛ nɔɔhɔnɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ»

Patanɩ pɛlɩtʋ tɔm nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ.

ÑƲƲ 14

«Ðɩnɩnɩ ɖama ɖa-tɩŋa nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ»

Na ɛzɩma nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ laba nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ pɛlɩtʋ tɔm hɔɔlʋʋ taa yɔ nɛ ɛzɩma piyeba nɛ agbaa wɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ.

ÑƲƲ 15

«Ɛkpazɩɣ agbaa ɖoŋ»

Ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyaa nʋmɔɖɔnaa sɩɣnɩ agbaa nɛ akpaɣ ɖoŋ tisuu taa.

ÑƲƲ 16

«Kɔɔ Masedonii taa»

Ye ɖitisiɣ tʋma wena paɖʋʋ-ɖʋ yɔ, nɛ ɖɩɖɔkʋʋ ɖa-tɩ nazɩm taa nɛ taa leleŋ kɔyɔ pɩkɔŋnɩ wazasɩ.

ÑƲƲ 17

«Ɛtɩŋnɩ Masɩ yɔɔ nɛ ɛcɔlɩ pa-lɩmaɣza»

Pɔɔlɩ lɩzɩ aseɣɖe tete Yuuda ñɩma mba pɛwɛ Tesalooniiki nɛ Beeree yɔ.

ÑƲƲ 18

«Pañɩnɩ Ɛsɔ, . . . nɛ pana-ɩ toovenim taa»

Pɔɔlɩ ñaɣʋ pana nɛ ɛ nɛ ɛ-tɔm welisiyaa panɩɩnɩ ɖama tɔm natʋyʋ yɔɔ yɔ, waɖɛ nɖɩ ehiɣaa?

ÑƲƲ 19

«Wɛɛ yɔɔdʋʋ yɔɔ nɛ taasu»

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ ɖɩlɩzɩ aseɣɖe Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ tete?

ÑƲƲ 20

«Tɔm wɛɛ nɛ tɩyɛlɩɣ nɛ tɩkpaɣ ɖoŋ» paa pakaɖɩɣnɩ-tʋ yɔ

Na ɛzɩma Apoloosi nɛ Pɔɔlɩ pasɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ panɩɩ tɔm kɩbandʋ yɔ.

ÑƲƲ 21

«Mantipisi man-tɩ nɛ ɛyʋ nɔɔyʋ calɩm»

Pɔɔlɩ kpekpeka tɔm susuu taa nɛ lɔŋ weyi ɛtasɩ ɛzʋtʋyaa yɔ.

ÑƲƲ 22

«Yehowa sɔɔlɩm ɛla»

Pɔɔlɩ wobi Yeruzalɛm mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛtɛm ɛ-taa se ɛlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm.

ÑƲƲ 23

‘Iwelisi tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ se malʋbɩnɩ man-tɩ yɔɔ yɔ’

Pɔɔlɩ lʋbɩ toovenim tɔm yɔɔ samasɩ nzɩ sɩwɛ pana taa yɔ sɩ-ɛsɩndaa nɛ Sahedrɛɛ ɛsɩndaa.

ÑƲƲ 24

«Wɛɛ abalɩtʋ!»

Yuuda mba tam tamaɣ se pakʋʋ Pɔɔlɩ, ɛlʋbɩ ɛ-tɩ yɔɔ komina ñʋʋdʋ Felikisi ɛsɩndaa.

ÑƲƲ 25

«Mɔnpɔzʋʋ se Sezaarɩ ɛɖaɣnɩ mɔn-tɔm hʋʋ!»

Pɔɔlɩ lʋbɩ tɔm kɩbandʋ yɔɔ nɛ ɛha-ɖʋ kɩɖaʋ.

ÑƲƲ 26

«Mɩ-taa nɔɔyʋ ɛɛkaɣ lebu»

Pɔɔlɩ sʋ mɛlɛ nɛ kɩyɔkɩ, ɛwɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu sɔsɔm nɛ ɛsɔɔlɩ ɛyaa.

ÑƲƲ 27

‘Lɩzɩ aseɣɖe tete’

Pɔɔlɩ kaawɛ salaka taa Roma, ɛlɛ ewobi pɩ-yɔɔ nɛ esusuu tɔm.

ÑƲƲ 28

«Nɛ piwolo pɩtalɩ tɛtʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ posuu yɔ kɩ-taa»

Yehowa Aseɣɖe tɩnaa ɖiɣni labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa kaapaɣzɩ labʋ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yɔ.

Takayaɣ taa kɩlɛmɩŋ

Takayaɣ kanɛ ka-taa kɩlɛmɩŋ.