Nɩɩ wezuu leleŋ tam!—Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ tɩwazɩɣ-ŋ yɔ

Palabɩ takayaɣ kanɛ se ɛyʋ ɛtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ɛkpɛlɩkɩ Bibl, Bibl kpɛlɩkʋʋ falaa ɖʋtʋ ndʋ ɖɩwɛna yɔ tɩ-nʋmɔʋ taa.

TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ

TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 15

Anɩ Yesu kɛnaa?

TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 17

Ɛyʋ weyi Yesu kaakɛnaa?

TƆM KƖKPƐLƖKƖTƲ 31

Ɛbɛ Ɛsɔ kewiyaɣ kɛnaa?

Hayɩ, tɔm ndʋ ŋlɩzaa yɔ nɛ ndʋ ŋñɩnɩɣ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ tɩta

Kalɩ ɖɔɖɔ....

TƆM NDƲ ƐYAA PƆZƲƲ ÐOŊ ÐOŊ ÐƆ-YƆƆ YƆ

Ɛbɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ kɛnaa?

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖe-Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ yɔɔ yɔ, na ɛzɩma pocosi tɩ-yɔɔ yɔ.