Ɛzɩ Maatiyee kɛdʋʋ yɔ 15​:​1-39

  • Ekuli ɛyaa sɔnzɩ yɔɔ (1-9)

  • Mbʋ pipisiɣ ɛyʋ yɔ pɩlɩɣnɩ laŋɩyɛ taa (10-20)

  • Fenisii halʋ nɔɔyʋ tisuu sɔsɔm (21-28)

  • Yesu wa kʋdɔmɩŋ sakɩyɛ (29-31)

  • Yesu calɩ ɛyaa 4 000 (32-39)

15  Nɛ Farɩsɩ mba nɛ takayɩsɩ mayaa palɩɩnɩ Yeruzalɛm nɛ pɔkɔɔ Yesu cɔlɔ,+ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se:  «Ɛbɛ yɔɔ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa maɣnɩ caanaʋ taa mba sɔnzɩ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paasaŋɩɣ* pe-nesi alɩwaatʋ ndʋ pacaɣ tɔɔnaɣ tɔɔʋ yɔ.»+  Nɛ ecosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: «Ɛbɛ yɔɔ mɩ-sɔnzɩ yɔɔ lɛ, ɩɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ?+  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ yɔɔdaa se: “Ðʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ,”+ nɛ “Weyi ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩɖʋʋ ɖɩwɩzɩyɛ* ɛ-caa yaa e-ɖoo yɔ, pɩwɛɛ se pakʋ-ɩ.”+  Ɛlɛ mɩ yɔ, ɩyɔɔdʋʋ se: “Weyi eheyiɣ ɛ-caa yaa e-ɖoo se: ‘Mbʋ payɩ mɛwɛna se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ yɔ, pɩkɛ kʋjɔʋ ŋgʋ manɖʋwa se malakɩ Ɛsɔ yɔ,’+  pɩtɩtasɩ cɛyʋʋ kaaʋ se ɛɖʋ ɛ-caa hɩɖɛ.” Mbʋ lɛ, mɩ-sɔnzɩ yɔɔ lɛ, ɩlaba nɛ Ɛsɔ tɔm tɩtasɩ wɛnʋʋ wazaɣ.+  Pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ, Izaayii kaawɛnɩ toovenim se ɛyɔɔdɩ mɩ-yɔɔ natʋ tɔm se:+  “Samaɣ kanɛ, kaɖʋʋ-m hɩɖɛ nɛ ko-ndomee, ɛlɛ ka-laŋɩyɛ posini-m kpem.  Falaa yem kɛwɛɛ nɛ kɛsɛɣ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ kawɩlɩɣ yɔ, ɛyaa paɣtʋ tɩkɛnaa.”»+ 10  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛpɔzɩ ɛyaa samaɣ se kɔñɔtɩnɩ-ɩ, nɛ eheyi-kɛ se: «Iwelisi nɛ ɩnɩɩ pʋ-tɔbʋʋ:+ 11  Pɩtɩkɛ mbʋ pɩsʋʋ ɛyʋ nɔɔ taa yɔ mbʋ pisiɣni-i, ɛlɛ mbʋ pɩlɩɣnɩ ɛ-nɔɔ taa yɔ mbʋ pisiɣni-i.»+ 12  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ-ɩ nɛ peheyi-i se: «Ŋnawa se Farɩsɩ mba nɩ tɔm ndʋ ŋyɔɔdaa yɔ lɛ, pituuli-wɛ?»+ 13  Nɛ ecosi se: «Tɩʋ ŋgʋ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛtɩsɔ yɔ, pakaɣ-kʋ kpɛzʋʋ. 14  Iyele-wɛ. Nʋmɔʋ wɩlɩyaa yʋlʋmaa pɛkɛnaa. Ye yʋlʋm ɛwɩlɩɣ yʋlʋm nʋmɔʋ yɔ, pa-naalɛ pakaɣ tɔlʋʋ pɔʋ taa.»+ 15  Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: «Lɩzɩ-ɖʋ eduuye nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ.» 16  Peeɖe ɛpɔzɩ-wɛ se: «Mɩ ɖɔɖɔ halɩ nɛ sɔnɔ ɩfɛyɩnɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ na?+ 17  Ɩɩsɩŋ se mbʋ payɩ pɩsʋʋ ɛyʋ nɔɔ taa yɔ, pɩtɩŋɩɣnɩ lotu taa nɛ pʋwayɩ lɛ pɩlɩɩ awayɩ ɖɩlɩyɛ taa yaa we? 18  Ɛlɛ, mbʋ payɩ pɩlɩɣnɩ nɔɔ taa yɔ, laŋɩyɛ taa pɩlɩɣna, nɛ mbʋ pisiɣni ɛyʋ.+ 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ laŋɩyɛ taa lɩmaɣza kɩdɛkɛda lɩɣna:+ ɛyaa kʋʋ, acɛyɛ labʋ, kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ,* mɩlɩm, cɛtɩm aseɣɖe lɩzʋʋ, tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdʋʋ wondu kiɖeɖetu yɔɔ. 20  Mbʋ pisiɣni ɛyʋ; ɛlɛ ye ɛyʋ ɛtɔɔ tɔɔnaɣ nɛ ɛtɩsaŋ* e-nesi yɔ, piipisiɣ-i.» 21  Yesu kʋyɩ peeɖe lɛ, ɛɖɛɛ nɛ ewolo Tiirɩ nɛ Siidɔɔ egeetiye taa.+ 22  Nɛ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa halʋ nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ-ɩ, ɛkɛ Fenisii tʋ, nɛ ɛma kubuka se: «Na man-pʋtɔdɩyɛ, Kɩbaɣlʋ, Daviid Pɩyalʋ. Eleeu nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛcɛyɩɣ mɛn-pɛlɛ siŋŋ.»+ 23  Ɛlɛ eticosi halʋ ɛnʋ paa tɔm kʋɖʋmtʋ. Ðɩnɛ ɛlɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ-ɩ nɛ papaɣzɩ-ɩ tenduu se: «Heyi-i se ɛɖɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛɛ nɛ ɛmakɩ kubusi ɖa-wayɩ.» 24  Ecosi se: «Patitiyi-m nɔɔyʋ cɔlɔ nɛ pɩtasɩnɩ Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa taa heŋ kilebiŋ cɔlɔ.»+ 25  Ɛlɛ halʋ ɛnʋ ɛkɔɔ nɛ ɛha-ɩ ñamtʋ,* nɛ eheyi-i se: «Kɩbaɣlʋ, sɩnɩ-m!» 26  Yesu cosi-i nɛ ɛtɔ se: «Pɩtɩmʋna se pakpaɣ piya kpɔnɔ nɛ pɛpɛɖɩ hasɩ piya.» 27  Halʋ heyi-i se: «Ɛɛɛ, pɩkɛ toovenim, Kɩbaɣlʋ; ɛlɛ hasɩ piya tɔkɩ kpɔnɔ hɔɔlasɩ nzɩ sɩtɔlʋʋ sɩ-caanaa taabɩlɩ tɛɛ yɔ.»+ 28  Ðɩnɛ ɛlɛ, Yesu kitini-i se: «Halʋ ña, ñe-tisuu paɣlaa; pɩlabɩ-ŋ ɛzɩ ŋsɔɔlʋʋ yɔ.» Nɛ ɛ-pɛlɛ yɔɔ cɛ kpaɣnɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ. 29  Yesu kʋyɩnɩ peeɖe lɛ, ɛɖɛɛ nɛ ewolo Galilee teŋgu cɔlɔ,+ nɛ ɛkpa pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛcaɣ peeɖe. 30  Nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ ñɔtɩnɩ-ɩ, kɛkpɛndɩnɩ taɖɩyɛ tɩnaa, kaakalasɩ, yʋlʋmaa, kaayɔɔdasɩ, nɛ kʋdɔndɩnaa lalaa sakɩyɛ, nɛ kahɩzɩ-wɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ, nɛ ɛla nɛ pɔ-yɔɔ cɛ.+ 31  Nɛ ɛyaa samaɣ naɣaɣ kaayɔɔdasɩ yɔɔdʋʋ, kaakalasɩ nɛ taɖɩyɛ tɩnaa ɖɔŋ, nɛ yʋlʋmaa naɣ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-kɛ nɛ kasa Izrayɛɛlɩ tɛ Ɛsɔ.+ 32  Ɛlɛ Yesu yaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛ-cɔlɔ nɛ eheyi-wɛ se: «Ɛyaa samaɣ kanɛ kɔ-tɔm lakɩ-m pʋtɔdɩyɛ,+ mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyakɩŋ 3 yɔ kɛwɛʋ mɔn-cɔlɔ yɔ, nɛ katihiɣ nabʋyʋ se kɔtɔɔ. Mantɩsɔɔlɩ se meyebi-kɛ nɛ kɛɖɛɛ ñɔɔsɩ, pɩtaakɛdɩ nɛ kɛ-ɛsa piyi nʋmɔʋ taa.»+ 33  Ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔzɩ-ɩ se: «Le ɖɩlɩɣ kpɔnɔnaa sakɩyɛ yɔɔ lone nɖɩ ɖiposi ɛzʋnɔ yɔ ɖɩ-taa, nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ kanɛ kapɩzɩ kɔtɔɔ nɛ kahaɣ?»+ 34  Peeɖe Yesu pɔzɩ-wɛ se: «Kpɔnɔnaa ɛzɩma ɩwɛna?» Pocosi-i se: «Kpɔnɔnaa 7 nɛ kpakpasɩ cikpesi pazɩ.» 35  Nɛ eheyi ɛyaa samaɣ se kacaɣ tataa lɛ, 36  ɛkpaɣ kpɔnɔnaa mba pa-lʋbɛ nɛ kpakpasɩ, nɛ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɛha-ɩ sɛtʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛpɛlɩ-wɛ nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ cɛlʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa, nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa ñatayɩ-wɛ ɛyaa samaɣ.+ 37  Nɛ pa-tɩŋa pɔtɔɔ nɛ pahaɣ, nɛ pekpeɣli hɔɔlasɩ nzɩ sɩkazaa yɔ nɛ sisu ɖɔkɩŋ sɔsɔŋ 7.+ 38  Mba pɔtɔwaa yɔ, pa-taa abalaa kpɛndɩ 4 000, patɩkalɩ halaa nɛ piya cikpesi. 39  Nɛ eyebi ɛyaa samaɣ nɛ kɛɖɛɛ lɛ, ɛkpa kpɩyʋʋ taa nɛ ɛɖɛɛ ewolo Magadaanɩ egeetiye taa.+

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pʋ-tɔbʋʋ se paasaŋɩɣ ɛzɩ Yuuda mba sɔnzɩ pɔzʋʋ se pala yɔ.
Yaa «Weyi ɛtʋʋ.»
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩwɩlɩɣ se ɛtɩsaŋ ɛzɩ Yuuda mba sɔnzɩ pɔzʋʋ se pala yɔ.
Yaa «ɛkɔɔ nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ.»