Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ SƆSƆƲ 5

Tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu labɩ pʋwayɩ, Yɔɔrdaŋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa yɔ

“Ɛyaa sakɩyɛ tisi ɛ-yɔɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 10:42

Tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu labɩ pʋwayɩ, Yɔɔrdaŋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa yɔ

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 82

Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ Pereya egeetiye taa

Yesu heyi ɛyaa mbʋ pɩpɔzʋʋ se pala pʋc ɔ nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ. Ɛ-tɔm ndʋ tɩɩcɛyɩ siŋŋ ɛ-alɩwaatʋ taa. Nɛ ɖa-alɩwaatʋ taa yɔ?

ÑƲƲ 83

Kazandʋ ɖeɖe wobu

Yesu tɔkaɣ tɔɔnaɣ Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ tɛ lɛ, ɛyɔɔdɩ kɩɖaʋ nakʋyʋ tɔm pɩlɩɩnɩ kazandʋ labʋ yɔɔ. Ɛwɩlɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ Ɛsɔ sɛyaa tɩŋa. Suwe ɛyɔɔdaa?

ÑƲƲ 84

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɛʋ tɩkɛ aleɣya tɔm

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɛʋ tɩkɛ aleɣya tɔm. Yesu yɔɔdɩ kpayɩ kpayɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ se ɛla yɔ. Tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩlabɩ nabɛyɛ kiii.

ÑƲƲ 85

Ɛsɔ tiyiyaa taa wɛ leleŋ nɛ weyi ekpiɖiɣ yɔ

Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa pakʋyɩ Yesu yɔɔ se pɩ-yɔɔ ewoki kɩdɛkɛdɩm laɖaa tɛ. Yesu tuu aduwa naalɛ se ɛwɩlɩ ɛzɩma Ɛsɔ naɣ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ.

ÑƲƲ 86

Pɩɣa ŋga kaaleba yɔ, kapɩsaa

Lɔŋ weyi pɩɣa kilebaɣ eduuye nɖɩ Yesu tuwaa yɔ, ɖɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

ÑƲƲ 87

Wɛɛ lɛɣtʋ paa ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa nɛ piɖeni-ŋ

Yesu tɩŋnɩ eduuye nɖɩ ɖɩyɔɔdʋʋ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ weyi ɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, ɛ-tɔm yɔ, ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ toovenim tɔm natʋyʋ nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa.

ÑƲƲ 88

Lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩkɔm ñɩm tʋ nɛ Lazaarɩ pɔ-yɔɔ yɔ

Pʋcɔ nɛ ɖɩnɩɩ Yesu eduuye ɖɩnɛ ɖɩtaa camɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ mba ɛyʋ ñɩm tʋ nɛ Lazaarɩ pasɩŋnaa yɔ.

ÑƲƲ 89

Ɛwɩlaɣ tɔm Pereya ñɩma nʋmɔʋ taa, ɛpɩsaɣ Yudee lɛ

Ɛñɩɣ niye wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖikpeɣ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba payʋtʋʋnɩ-ɖʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ.

ÑƲƲ 90

“Wezuu nɛ femtu”

Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa se “ɛyʋ ɛwɛɛ nɛ etisiɣ mɔ-yɔɔ kɔyɔ, ɛɛsɩkɩ wiɖiyi” yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÑƲƲ 91

Yesu fezi Lazaarɩ

Wɛtʋ natʋyʋ naalɛ yeba nɛ Yesu koyindinaa maɣmaɣ tɩpɩzɩɣ se pɛkpɛzɩ piti ŋgʋ ɛlaba yɔ, kɩ-tɔm.

ÑƲƲ 92

Canaɣ nakɛyɛ wɩlɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu

Canaɣ ŋga kapɩsaa yɔ, pɩtɩkɛ Yesu ɖeke, kawɩlɩ kɛ-ɛsɩmɩyɛ.

ÑƲƲ 93

Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ ɛ-tɩ yɔɔ kuluu

Ɛyʋ Pɩyalʋ kɩyakʋ talʋʋ lɛ, ɛzɩma tɩyɛ pɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ yɔ?

ÑƲƲ 94

Adɩma nɛ tɩ luzuu tɔm cɛyɩ siŋŋ

Yesu tɩŋnɩ lelu weyi ɛpɔzʋʋ kaahɛzaɣ yɔ nɛ tɔm hʋyʋʋ weyi ɛ-lakasɩ fɛyɩ siɣsiɣ yɔ, eduuye yɔɔ nɛ ɛñɩɣ niye wɛtʋ kɩbandʋ natʋyʋ yɔɔ.

ÑƲƲ 95

Tɔm ndʋ Yesu wɩlɩ nesi cɛbʋ nɛ piya sɔɔlʋʋ yɔɔ?

Ɛbɛ Yesu lɩmaɣza kaawɛ ndɩ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɩna, pɩlɩɩnɩ piya yɔɔ

ÑƲƲ 96

Tɔm ndʋ Yesu cosi sɔsɔ nɔɔyʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu yɔɔdaa se pɩwɛ aɖaaɖaa to se ɛsʋʋnɩ ɛjɔʋ pɔʋ, pɩkɩlɩ ñɩm tʋ se ɛsʋʋ Ɛsɔ kewiyaɣ taa?

ÑƲƲ 97

Hayɩm tʋ nɛ ɛ-haɖaa yɔɔ eduuye

Ɛzɩma tɩyɛ kajalaɣ ñɩma pɩsɩ wayɩ wayɩ ñɩma nɛ wayɩ wayɩ ñɩma pɩsɩ kajalaɣ ñɩma?

ÑƲƲ 98

Sɔsɔtʋ tɔm ɖaɣnɩ kɔm apostoloowaa hɛkʋ taa

Paa Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ kaapɔzɩnɩ sɔsɔtʋ lona yɔɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa yɔ, pɩtɩkɛ pe-ɖeke paawɛnɩnɩ lɩmaɣza ana.

ÑƲƲ 99

Yesu wa yʋlʋmaa nabɛyɛ nɛ ɛsɩnɩ ɖɔɖɔ Zaacee

Bibl kɛdɛsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ se Yesu wa yʋlʋm nɔɔyʋ Yeriikoo tɛtʋ taa yɔ, ɛbɛ wɩlɩɣ se sɩɩkaɖɩɣnɩ ɖama?

ÑƲƲ 100

Liidiye pɔɔyɩsɩ hiu yɔɔ eduuye

Yesu yɔɔdʋʋ se: “Weyi ɛwɛna yɔ, pakaɣ-ɩ tasʋʋ haʋ nɛ puhuuni-i, piyele weyi ɛfɛyɩna yɔ, pɛtɛzɩɣ mʋʋ mbʋ ɛwɛna yɔ,” pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?