Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 9

Yesu caɣ Nazarɛɛtɩ nɛ ɛpaɣlɩ

Yesu caɣ Nazarɛɛtɩ nɛ ɛpaɣlɩ

MAATIYEE 13:55, 56 MAARKƖ 6:3

  • YOSƐƐFƲ NƐ MAARƖƖ PƆ-HƆƲ ÐIƔNI PAƔLƲƲ

  • YESU KPƐLƖKƖƔ TƲMƖYƐ

Yesu ɖiɣni paɣlʋʋ tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Nazarɛɛtɩ yɔ, tɩ-taa. Tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ Yudee nɛ hayo kiŋ, Galilee egeetiye taa piyaɣ nakɛyɛ yɔɔ, lɩŋgamʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ payaɣ se Galilee Teŋgu yɔ, kɩ-wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ yɔɔ kiŋ.

Pɩtɩla Yesu kaawɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ naalɛ mbʋ yɔ lɛ, Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pakpaɣ-ɩ nɛ Egipiti nɛ pɔkɔɔ pacaɣ cɩnɛ yɔ. Pɩwɛ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, e-ɖeke ɛɛkɛnɩnɩ pa-pɩɣa yɔ. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, pɔkɔm palʋlɩ e-newaa abalɩbiya: Yakubu, Yosɛɛfʋ, Siimɔɔ nɛ Yuda. Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ palʋlɩ ɖɔɖɔ halɩbiya. Toovenim, Yesu kaawɛnɩ newaa abalɩbiya nɛ halɩbiya ɛzɩ loɖo mbʋ yɔ.

Ɛlɛ Yesu kaawɛnɩ ɖɔɖɔ hɔʋ taa ñɩma lalaa. Ðɩɩtɛm yɔɔdʋʋ Elizaabɛɛtɩ nɛ ɛ-pɩyalʋ Yohanɛɛsɩ pɔ-tɔm. Pɛwɛ hadɛ kiŋ Yudee egeetiye nɖɩ ɖiposi siŋŋ yɔ, ɖɩ-taa. Saloomee weyi ɛkɛ Maarɩɩ hɔʋ taa tʋ nɛ Yesu neŋ yɔ, ɛlɛ ñɛwɛ pɔ-cɔlɔ kpam Galilee egeetiye taa peeɖe. Payaɣaɣ Saloomee walʋ se Zebedee. Paawɛnɩ abalɩbiya naalɛ; Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ, mba paakɛ Yesu ɖɛdɩnaa yɔ. Ðɩɩsɩŋ se Yesu kaakɛ pɩɣa lɛ, ewokaɣ abalɩbiya nzɩ sɩ-cɔlɔ ɖoŋ ɖoŋ yaa etiwoki, ɛlɛ ɖɩnawa se ɛ nɛ sɩ pɔkɔm pɛkɛ taabalaa kɩbama nɛ halɩ pɛkɛ ɛ-apostoloowaa.

Pɩɩpɔzaa se Yosɛɛfʋ ɛla tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-hɔʋ ŋgʋ kɩwɛɛ nɛ kɩpaɣlɩɣ yɔ, kɩ-yɔɔ.  Ɛɛkɛ kafɩnda. Yosɛɛfʋ kaakpaɣ Yesu ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-pɩyalʋ yɔ, pʋyɔɔ paya Yesu se “kafɩnda pɩyalʋ.” (Maatiyee 13:55) Yosɛɛfʋ kpɛlɩkɩ ɖɔɖɔ Yesu kafɩnda tʋmɩyɛ nɛ Yesu tɩlɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Toovenim taa lɛ, ɛyaa kɔm nɛ payaa Yesu pʋwayɩ se kafɩnda.—Maarkɩ 6:3, ABT.

Yehowa sɛtʋ tɔm kaacɛyɩ siŋŋ Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-hɔʋ pe-wezuu caɣʋ taa. Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pakpakaɣ Ɛsɔ paɣtʋ nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pasɩɣzɩɣnɩ pe-piya lɔŋ “ɖɩɣa nɛ nʋmɔʋ taa, ɖɩhɛnɩyɛ taa nɛ kʋyʋʋ taa.” (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:6-9) Sinaagɔɔgɩ nakʋyʋ kaawɛ Nazarɛɛtɩ. Nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se Yosɛɛfʋ wokaɣni ɛ-hɔʋ kɩ-taa ɖoŋ ɖoŋ nɛ pɛsɛɣ Yehowa. Pɔyɔɔdaɣ Yesu tɔm pʋwayɩ lɛ, pɔtɔm se ɛsʋ “Ɛsɔ kuduyuu cikpeluu” yaa sinaagɔɔgɩ taa “ɛzɩ ɛtɩɩsʋʋ Sabaatɩ wiye yɔ.” (Luka 4:16) Pɩɩkɛnɩ ɖɔɖɔ taa leleŋ siŋŋ Yosɛɛfʋ hɔʋ se kiwoki Yehowa kpaaŋ ŋgʋ kɩwɛ Yerusalɛm yɔ, kɩ-taa.