Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 47

Pɩɣa peleɣa nakɛyɛ sɩba nɛ kaɖaɣnɩ fem!

Pɩɣa peleɣa nakɛyɛ sɩba nɛ kaɖaɣnɩ fem!

Yayiruusi na ɛzɩma Yesu wa halʋ weyi calɩm kpeŋaɣni-i lɛ, pɩha-ɩ lidaʋ se Yesu pɩzɩɣ nɛ ɛwaa ɛ-pɛlɛ paa ɛnawa se ɛzʋnɔ kɛtɛm sɩbʋ yɔ. (Maatiyee 9:18) Ye toovenim se kasɩba, Yesu pɩzɩɣ nɛ ɛtasɩ-kɛ sɩnʋʋ na?

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu wɛɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ halʋ weyi ɛwa ɛ-kʋdɔŋ yɔ lɛ, abalaa nabɛyɛ lɩɩnɩ Yayiruusi tɛ nɛ pɔkɔɔ peheyiɣ Yayiruusi ɛnʋ se: “Ñɛ-pɛlɛ sɩba, ɛbɛ yɔɔ ŋcazɩɣ Tɔm wɩlɩyʋ nɔɔ hɔm ɖɔɖɔ?”—Maarkɩ 5:35.

Tɔm tʋnɛ tɩwɛɛkɩ ɛ-laŋɩyɛ siŋŋ! Abalʋ ɛnɛ paa ɛyaa kaañaŋaɣ-ɩ siŋŋ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ, pɩlaba se ɛfɛyɩ nɔɔyʋ. Pɩɣa kʋɖʋmaɣ ŋga ɛwɛna yɔ, kasɩba. Peheyaɣ-i mbʋ lɛ, Yesu nɩɩ nɛ ɛkɛzɩ ɛ-tɩ nɛ Yayiruusi yɔɔ nɛ eheyi-i laŋɩyɛ hɛzʋʋ tɔm tʋnɛ se: “Taase sɔɔndʋ, wɛɛ ŋtisiɣ yem!”—Maarkɩ 5:36.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu tɩŋ Yayiruusi nɛ ewolo ɛ-tɛ. Ɛtalaa lɛ, ɛmaɣnɩ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ kʋñɔŋ taa. Peɖiɣni wiluu nɛ pamakɩ kubusi. Yesu sʋʋ ɖɩɣa taa nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ: “Pɩɣa tɩsɩ kɩsɩbʋ, ɛlɛ koɖou kiɖou!” (Maarkɩ 5:39) Ɛyaa nɩ mbʋ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ nɛ papaɣzɩ Yesu woŋuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, panawa se toovenim lɛ, pɩɣa sɩba. Peeɖe Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ ɖoŋ weyi Ɛsɔ ha-ɩ yɔ, nɛ ɛwɩlɩ se paa ɛyʋ ɛsɩba yɔ, papɩzɩɣ paɖaɣnɩ-ɩ fezuu ɛzɩ ɛyʋ ɖou nɛ pefeziɣ-i yɔ.

Yesu lɩzɩ ɛyaa tɩŋa awayɩ nɛ pɩsaɣ ɛ nɛ Pɩyɛɛrɩ, Yakubu, Yohanɛɛsɩ nɛ pɛlɛ weyi ɛsɩba yɔ, ɛ-lʋlɩyaa. Yesu nɛ ɛyaa kagbanzɩ waa panɛ pɛɖɛɛ pasʋʋ ɖenɖe paahɩzɩ sɩɖʋ yɔ. Pasʋwa lɛ, Yesu ɖɔkɩ pɩɣa nesi tɛɛ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “‘Taliita kuum,’ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se: ‘Pɩɣa peleɣa ña, mɔtɔŋnɩ-ŋ, ‘kʋyɩ!’’” (Maarkɩ 5:41) Peeɖe peeɖe ɛnʋ lɛ, kakʋyɩ kasɩŋ nɛ kapaɣzɩ ɖɔm. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩlabɩ Yayiruusi nɛ ɛ-halʋ yɔ! Wiɖiyi patɩnatɩ mbʋ. Pɩsa nɛ ɛyaa na se toovenim kefema lɛ, Yesu heyi-wɛ se paha-kɛ tɔɔnaɣ nɛ kɔtɔɔ.

Yesu kaacalɩ mba waʋ yɔ, eeheyi-wɛ se pataaheyi nɔɔyʋ mbʋ ɛɛlabɩ-wɛ yɔ, nɛ ndʋ ɖɔɖɔ eheyi halɩbɩɣa kanɛ ka-lʋlɩyaa. Paa mbʋ yɔ, ɛzɩma lʋlɩyaa panɛ pa-taa labɩ leleŋ siŋŋ yɔ, pa nɛ mba paawɛ peeɖe yɔ, peyeba nɛ “tɔm ndʋ tɩyɛlɩ tɛtʋ ndʋ ti-kpeekpe tɩ-taa.” (Maatiyee 9:26) Ye ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛsɩbɩna nɛ pefezi-i mbʋ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Ŋŋheyiɣ-tʋ lalaa nɛ laŋhʋlʋmɩyɛ na? Bibl taa lɛ, tam nabʋlɛ ñɩmbʋ yɔ, Yesu fezuu sɩɖʋ yɔ.