Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 77

Ñɩm ñɩnʋʋ yɔɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ Yesu hawa yɔ

Ñɩm ñɩnʋʋ yɔɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ Yesu hawa yɔ

LUKA 12:1-34

  • ABALƲ ÑƖM TƲ NƆƆYƲ YƆƆ EDUUYE

  • YESU YƆƆDƖ KAŊGALA NƐ HƐTƲ PƆ-YƆƆ TƆM

  • PAKAƔ CƐLƲƲ KEWIYAƔ EWIÐE CIKPEÐE

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu tɔkaɣ tɔɔnaɣ Farɩsɩ tʋ ɖɩɣa taa yɔ, ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ kaakpeɣli awayɩ nɛ kaɖaŋɩ-ɩ. Ɛɛtɛm yɔɔdɩnʋʋ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ mbʋ Galilee. (Maarkɩ 1:33; 2:2; 3:9) Yudee egeetiye taa cɩnɛ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlaa se pana-ɩ nɛ pewelisi ɛ-tɔm. Ɛyaa mba, pɛ-wɛtʋ wɛ ndɩ nɛ Farɩsɩ ñɩma mba ɛɛkatɩ tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ yɔ.

Yesu calɩnɩ paɣʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ Farɩsɩ mba tɛɣlɩm: Pʋ-tɔbʋʋ se pɛkɛ nɔsɩ naalɛ tɩnaa.” Yesu kaatɛm tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ, ɛlɛ mbʋ ɛna tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ peeɖe yɔ, pɩwɩlaa se pɩcɛyaa se ɛɖaɣnɩ tɩ-yɔɔ niye ñɩɣʋ. (Luka 12:1; Maarkɩ 8:15) Paa Farɩsɩ mba ɩñakɩ pana nɛ pawɩlɩɣ se pɛwɛ kpekpeka Ɛsɔ sɛtʋ taa se piihuuzi pa-kañatʋ lakasɩ yɔɔ yɔ, toovenim taa lɛ, pelesiɣ samaɣ kilesuu. Nɛ pɩcɛyaa se pokuli pɛ-wɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ paa weyi ɛna. Pʋyɔɔ Yesu yɔɔdaa se: “Natʋyʋ fɛyɩ se pohuuzi tɩ-yɔɔ nɛ paakaɣ-tʋ tɩlʋʋ, natʋyʋ fɛyɩ se pɛmɛɛsɩ-tʋ nɛ paakaɣ-tʋ nɩʋ.”—Luka 12:2.

Pɩtɩla samaɣ ŋga kaakpeɣlini Yesu yɔ, ka-taa ɛyaa sakɩyɛ kaakɛ Yudee ñɩma, nɛ pataanɩɩ Yesu tɔm, alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlaɣ tɔm Galilee yɔ. Pʋyɔɔ Yesu ɖaɣnɩ niye ñɩɣʋ tɔm ndʋ ɛɛtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-taa lɩmaɣza sɔsɔna yɔɔ. Eheyi ɛ-tɔm welisiyaa se: “Mɩ-laŋa ɩtaamaanɩ mba pakʋʋ tomnaɣ nɛ pʋwayɩ lɛ, paapɩzɩɣ patasɩ pʋyʋ labʋ yɔ.” (Luka 12:4) Ɛzɩ ɛɛtɛm labʋ yɔ, eseɣti ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pataa Ɛsɔ liu se ɛkaɣ-wɛ haʋ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-wɛ yɔ. Pɩpɔzʋʋ se petisi Ɛyʋ Pɩyalʋ yɔɔ nɛ patɩlɩ se Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ.—Maatiyee 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Peeɖe samaɣ taa abalʋ nɔɔyʋ pɔzɩ Yesu se: “Tɔm wɩlɩyʋ, heyi mon-koobu se ma nɛ ɩ ɖɩtayɩ ɖa-ñɩm.” (Luka 12:13) Paɣtʋ kaapɔzaa se ye patayɩɣ ñɩm yɔ, pɩwɛɛ se kajalaɣ pɩɣa ɛkpaɣ tam nabʋlɛ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩtaapɔzɩ se pɩkɔnɩ you. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 21:17) Ɛlɛ pɩwɛ ɛzɩ abalʋ ɛnɛ ɛñɩnɩɣ se ɛmʋ nɛ pɩkpaɖɩ mbʋ paɣtʋ pɔzʋʋ se ɛmʋ yɔ. Pʋyɔɔ Yesu tikpilini hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ecosi-i nɛ lɛɣtʋ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Akpa-m mɩ-tɔm hʋyʋ, yaa mɩ-ñɩm tayɩyʋ?”—Luka 12:14.

Yesu tasɩ mba paawɛ peeɖe yɔ, pa-tɩŋa lɔŋ se: “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ ñɩm laɣzaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ñɩm ɛɛtɔyɩnɩ ɛyʋ ɛzɩma yɔ, e-wezuu ɛɛwɛɣ ɛ-ñɩm mbʋ pɩ-yɔɔ na.” (Luka 12:15) Paa ɛyʋ kaawɛ ñɩm ɛzɩma yɔ, wiɖiyi ɛkaɣ sɩbʋ nɛ eyele-pʋ. Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ nɛ ɛñɩɣ niye toovenim tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ, nɛ ɛwɩlɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ hɩɖɛ kɩbanɖɛ Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ.

Ɛkɛdaa se: “Ɛyʋ ñɩm tʋ nɔɔyʋ lɛ mbʋ, ɛ-hayɩm taa labɩ tɔɔnaɣ pɩdɩɩfɛyɩ; ɛpɔzʋʋ ɛ-tɩ se: “Malakɩ ɛzɩma lɛ? Maanaɣ monsuu le mɔn-tɔɔnaɣ.” Pʋwayɩ lɛ, ɛla lɩmaɣza se: “Mansɩm mbʋ malakɩ yɔ: Mɔyɔkʋʋ mon-kpoŋ nɛ mama sɔsɔŋ, nɛ posuu ma-mɩla kpeekpe nɛ ma-ñɩm tɩŋa. Ðɩnɛ ɛlɛ mɔntɔŋ man-tɩ se: Ŋwɛnɩ pɩnzɩ sakɩyɛ tɔɔnaɣ. Hɛzɩ, tɔɔ nɛ ŋñɔɔ, nɛ ŋnɩɩ ɛjaɖɛ yɔɔ leleŋ, nɛ ŋŋsɩkɩ lɛ, ŋtɛm tɔɔʋ.” Ɛlɛ Ɛsɔ heyi-i se: “Ŋkɛ kɩmɛlɛŋ, ɖoo ana maɣmaɣ pamʋʋ ñe-wezuu, nɛ ŋtɔsɩ mbʋ yɔ, akaɣ-pʋ tɩnaʋ?” Mbʋ yɔ pɩlakɩ ɛyʋ weyi ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ ñɩm huwa yɔ, nɛ ɛɛñɩnɩɣ se ɛkɛ ñɩm tʋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ.”—Luka 12:16-21.

Yesu kaanawa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ mba paawɛ peeɖe yɔ, patɩtɩlɩ labʋ yɔ, pɔtɔlʋʋ ñɩm huwa kpazʋʋ kpaca taa. Yaa wezuu caɣʋ taa kɩcɛyɩm yɔɔ nɩɣzʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩcamɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Pʋyɔɔ Yesu ɖaɣnɩ yɔɔdʋʋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɛɛtɛm haʋ, pɩlakɩ ɛzɩ pɩnaɣ nɛ hɔɔlʋʋ yɔ, Pʋʋ Ñʋʋ yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ taa yɔ:

 “Ɩtaacaɣnɩ ɛhʋyɛ [yaa nɩɣzɛ] mi-wezuu yɔɔ se ɩkaɣ we tɔɔʋ, yaa mi-tomnaɣ yɔɔ se ɩkaɣ we suu. . . . Ɩcɔnɩ kaŋgala, aaɖuu nɛ aakʋŋ, afɛyɩ kpou yaa ŋgbaʋ, nɛ Ɛsɔ calɩɣ-yɛ! Pɩcandɩɣnɩ-mɩ, ɩtɩkɩlɩ sumasɩ! . . . Ɩcɔnɩ hayɩm taa hɛtʋ, tɩɩtɔʋ pɩsatʋ, tɩɩlʋʋ pɩsaŋ. Piyele nɛ meheyiɣ-mɩ se Salomɔɔ pilim, e-kewiyaɣ ɖoŋ taa, etisuu tokonaa camɩyɛ ɖeu ɛzɩ hɛtʋ ndʋ tɩ-taa nakʋyʋ yɔ. . . . Mbʋ lɛ, ɩtaacalɩnɩ ñɩnʋʋ mbʋ ɩɩtɔɔ yɔ, yaa mbʋ ɩɩñɔɔ yɔ, ɩtaayɔkɩ mɩ-ñʋŋ pɩ-yɔɔ. . . . Ɛlɛ mɩ-Caa sɩm mbʋ se ɩwɛnɩ-pʋ kɛdɛɖaɣ . . . Ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ nɛ paasɛɛ-mɩ pɩ-yɔɔ kɛzɛɣa.”—Luka 12:22-31; Maatiyee 6:25-33.

Mba kaɣ ñɩnʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ? Yesu lɩzɩ pɩ-taa se ɛyaa siɣsiɣ ñɩma cabɩ yaa “ewiɖe cikpeɖe” kaɣnɩ labʋ mbʋ. Pʋwayɩ lɛ, Masɩ wɩlɩ-ɖʋ se pɛkpɛndɩ ɛyaa 144000. Wazasɩ nzɩ pakaɣ hiɣu? Yesu heyi-wɛ se: “Mɩ-Caa nawa se pɩwɛ ɖeu se ɛcɛlɩ-mɩ Kewiyaɣ.” Pɩtɩpɔzɩ se ɛyaa panɛ pakpazɩ pa-tɩ ñɩm huwa tɛtʋ yɔɔ ɖenɖe mɩlaa pɩzɩɣ nɛ pamɩlɩ-pʋ yɔ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se pañɩnɩ “ñɩm mbʋ pɩɩtɛŋ yɔ ɛsɔdaa” ɖenɖe pa nɛ Krɩstʋ pakaɣ Kewiyitu tɔɔʋ yɔ.—Luka 12:32-34.