Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 132

“Toovenim taa ɛnɛ yɔ ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ”

“Toovenim taa ɛnɛ yɔ ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ”

MAATIYEE 27:45-56 MAARKƖ 15:33-41 LUKA 23:44-49 YOHANƐƐSƖ 19:25-30

  • YESU SƖBƖ ÐAƲ YƆƆ

  • PITI LAKASƖ LABƖ ALƖWAATƲ NDƲ YESU SƖKAƔ YƆ

Lɛɛlɛɛyɔ wɩsɩ siɣaa. Cɩkpɛndʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ huuzi “tɛtʋ kpeekpe yɔɔ” pɩkɔɔ pɩtalɩ ɖanaɣ ñɩɣtʋ naadozo yɔɔ. (Maarkɩ 15:33) Cɩkpɛndʋʋ kʋnɛ, pɩtɩkɛnɩ aliki ɛsɔ nakʋyʋ cɔlɔ kɩlɩnaa. Aliki ɛsɔnaa lakɩ alɩwaatʋ ndʋ fenaɣ calɩɣ lɩʋ yɔ, ŋgʋ Paska kazandʋ alɩwaatʋ taa lɛ, fenaɣ lɩɣ ka-tɩŋa ɛsɔdaa. Pɩtasɩ lɛ, cɩkpɛndʋʋ yu alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ kɩcɛ, ŋgʋ aliki ɛsɔ ñalakɩ cɛcɛsɩ pazɩ yem. Ye mbʋ, Ɛsɔ yebina nɛ cɩkpɛndʋʋ ŋgʋ kuyu ɛjaɖɛ yɔɔ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se piti lakasɩ sɩnɛ sɩkpa mba powoŋaɣ Yesu yɔ sɔɔndʋ. Cɩkpɛndʋʋ yu mbʋ lɛ, halaa naanza ñɔtɩnɩ ɖaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pakam Yesu yɔ. Halaa mba lɛ: Yesu ɖoo, Saloomee, Maarɩɩ Magdala tʋ nɛ apostoloo weyi payaɣ se Yakubu Cikpelu yɔ, e-ɖoo Maarɩɩ.

Apostoloo Yohanɛɛsɩ nɛ Yesu ɖoo paasɩŋ Yesu nazɩm sizika cɔlɔ kpam. Maarɩɩ wɛ wɩzasɩ taa siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-pɩɣa wɛ ɖaʋ yɔɔ nɛ kanɩɣ siziŋ yɔ. Pɩɩwɛ ɛzɩ pakpaɣ “laɣɖɛ naɖɩyɛ” nɛ patʋlʋʋnɩ ɛ-laŋɩyɛ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 19:25; Luka 2:35) Paa Yesu kaawɛ wɩzasɩ taa siŋŋ yɔ, ɛwɛɛ ɛmaɣzɩɣ e-ɖoo yɔɔ. Pʋyɔɔ ɛñaɣ pana nɛ ɛkɛzɩ ɛ-ñʋʋ nɛ Yohanɛɛsɩ yɔɔ nɛ eheyi e-ɖoo se: “Halʋ, na, ña-pɩyalʋ lɛ.” Pʋwayɩ lɛ, ɛkɛzɩ ɛ-ñʋʋ nɛ Maarɩɩ yɔɔ nɛ eheyi Yohanɛɛsɩ se: “Ña, ño-ɖoo lɛ.”—Yohanɛɛsɩ 19:26, 27.

Pɩwɩlɩɣ se Yesu kpaɣ e-ɖoo weyi ɛkɛ lelu lɛɛlɛɛyɔ yɔ, nɛ ɛɖʋzɩ ɛ-apostoloo kʋsɔɔlʋ nesi tɛɛ se ɛlɛ ɛcɔnɩ ɛ-yɔɔ. Yesu nawa se e-newaa; pʋ-tɔbʋʋ se Maarɩɩ piya lɛɛsɩ tɩmʋtɩ ɛ-yɔɔ nɛ petisi. Ye mbʋ, Yesu kaasɔɔlaa se Yohanɛɛsɩ ɛcɔnɩ e-ɖoo yɔɔ tomnaɣ yɔɔ nɛ fezuu taa. Yesu ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ.

Cɩkpɛndʋʋ kɔma nɛ kɩcɛ lɛ, Yesu yɔɔdɩ se: “Lɔkɔtʋ ɖɛ-m.” Ɛ-tɔm tʋnɛ tiyeba nɛ ndʋ paama Masɩ taa yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa. (Yohanɛɛsɩ 19:28; Keɣa 21:16) Yesu na alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa se ɛ-Caa mʋ e-ɖoŋ se pɩsa nɛ ɛlɩzɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ pilim nɛ ɛwɩlɩ takɩm sɔsɔm mbʋ pɩ-taa. Peeɖe ɛmabɩ kubusi nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Galilee kʋnʋŋ ŋgʋ payaɣ se Aram yɔ, kɩ-taa se: “Elii, Elii, lamaa Sapaktani.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se: “Hayɩ mɛ-Ɛsɔ, Hayɩ mɛ-Ɛsɔ! Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋlɔ-m?” Mba paawɛ peeɖe yɔ, patɩnɩɩ ɛ-tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ lɛ, pɔyɔɔdɩ se: “Ɩna, ɛyaɣ Eliya kɛlɛ.” Pa-taa nɔɔyʋ se nɛ ewolo ɛkpaɣ kʋca nɛ elii ñɩmɩŋ sʋlʋm taa nɛ ɛkpazɩ se Yesu ɛsɔyɩ. Ɛlɛ lalaa yɔɔdʋʋ se: “Iyele nɛ ɖɩna se Eliya kɔŋ ɛmʋ-ɩ yaa we?”—Maarkɩ 15:34-36.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu ma kubuka nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Pɩtɩŋa payɩ pɩlaba.” (Yohanɛɛsɩ 19:30ABT) Toovenim, ɛlabɩ mbʋ payɩ pɩ-yɔɔ ɛ-Caa tiyi-i tɛtʋ yɔɔ yɔ. Nɛ ɛtɛzɩna se: “Man-caa, manɖʋzʋʋ men-fezuu ñe-nesi tɛɛ.” (Luka 23:46) Yesu kpaɣ e-wezuu nɛ ɛɖʋzɩ Ɛsɔ nesi tɛɛ nɛ ɛɛpɩtɩɣ kaaʋ se Ɛsɔ kaɣ-ɩ kʋ ɖaɣnʋʋ haʋ. Ɛzɩma Yesu taɣaɣ Ɛsɔ liu yɔ, pɩtɩpasɩ kaaʋ halɩ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛsɔbɩ ɛ-ñʋʋ nɛ ɛsɩ yɔ.

Peeɖe peeɖe lɛ, tɛtʋ ñamsɩ siŋŋ nɛ pɩfaɣ kaaŋ taa. Ɛzɩma tɛtʋ ñamsʋʋ mbʋ pɩɩwɛ ɖoŋ siŋŋ yɔ, piyeba nɛ pɩlaŋ weyi ɩɩwɛnɩ Yerusalɛm koloŋa nɛ wayɩ yɔ, ikuli nɛ pɩlɩzɩ sɩɖaa  nɛ pɩlɔnɩ awayɩ. Nʋmɔɖɔnaa na ɛyaa tomnasɩ awayɩ mbʋ lɛ, powolo “tɛtʋ kiɖeɖetu taa” nɛ pɛkɛdɩ mbʋ panawa yɔ.—Maatiyee 12:11; 27:51-53.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu sɩba yɔ, pɩsaʋ sɔsɔʋ kpɩzɩŋ ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩtɛyaɣ lone kiɖeɖee nɛ lone kiɖeɖee sɔsɔɖɛ hɛkʋ taa templo taa yɔ, kɩcɩyɩ nabʋlɛ kpaɣnɩ hayo nɛ ŋtii pɩ-tɛɛ. Piti lakasɩ nzɩ, sɩɩlɩzɩ Ɛsɔ pana nɛ sɩwɩlɩ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pakʋ ɛ-Pɩyalʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Sɩwɩlaa ɖɔɖɔ se lɛɛlɛɛyɔ lɛ, lone kiɖeɖee sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɖɩ-nʋmɔʋ tʋlaa.—Ebree 9:2, 3; 10:19, 20.

Ɛyaa wɛnɩ toovenim se sɔɔndʋ ɛkpa-wɛ siŋŋ. Sɔɔja weyi paaɖʋzɩ Yesu e-nesi tɛɛ se ɛkʋ-ɩ yɔ, ɛna mbʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Toovenim taa ɛnɛ yɔ ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.” (Maarkɩ 15:39) Pɩtɩla, ɛɛwɛ Pilaatɩ kʋjɔŋ tɛɛ, alɩwaatʋ ndʋ pahʋwaɣnɩ Yesu tɔm se pʋyɔɔ ɛya ɛ-tɩ se Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛ-taa tɛma se toovenim lɛ, Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.

Lalaa na piti lakasɩ nzɩ lɛ, “pamakɩ pa-laŋa taa nɛ pekpeŋ” nɛ pɩwɩlɩɣ se fɛyɛ kpa-wɛ nɛ pɛwɛɛ pekpiɖiɣ pa-lakasɩ yɔɔ. (Luka 23:48) Mba paasɩŋ poliŋ taa nɛ pɔcɔŋna yɔ, pa-taa halaa nabɛyɛ kaakɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pa nɛ ɩ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔŋ yɔ. Paba ɖɔɖɔ piti lakasɩ sɩnɛ, sɩlabɩ pɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ.