Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 1

Tɔm kɩbandʋ naalɛ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

Tɔm kɩbandʋ naalɛ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

LUKA 1:5-33

  • ƐSƆ TIYIYU GABRƖYƐƐLƖ KAAYƆƆDƖ YOHANƐƐSƖ LƖM TƐƐ MƖYƖSƖYƲ LƲLƲƲ TƆM PƲCƆ NƐ PALƲLƲƲ-Ɩ

  • GABRƖYƐƐLƖ HEYI MAARƖƖ SE ƐKAƔ LƲLƲƲ YESU

Toovenim taa lɛ, Bibl kɛnɩ tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ. Ða-caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛha-ɖʋ kʋ se ɛtɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɖʋ ɛ-tɔm. Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ kɩ-taa tɔm kɩbandʋ naalɛ, ndʋ tɩɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 2000 yɔ, tɩ-yɔɔ. Ɛsɔ tiyiyu weyi ‘ɛsɩŋɩɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa’ nɛ payaɣ-ɩ se Gabrɩyɛɛlɩ yɔ, ɛnʋ Ɛsɔ kaatiyaa nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ. (Luka 1:19) Ɛzɩmtaa Ɛsɔ tiyiyu ɛnʋ ɛɛkɔm nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ?

Pɩɩkɛnɩ pɩnaɣ 3 taa pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Yesu. Le Gabrɩyɛɛlɩ kaawoba nɛ ɛyɔɔdɩ kajalaɣ tɔm? Pɩtʋʋ fɛyɩ se piyisi nzɩ sɩɩñɔtɩnɩ Yerusalɛm, Yudee egeetiye taa yɔ, sɩ-yɔɔ ewoba nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ. Piyisi nzɩ sɩ-yɔɔ Yehowa kpaaŋ taa cɔjɔ weyi payaɣ se Zekariya yɔ, ɛ-ɖɩɣa kaawɛɛ. Ɛ nɛ ɛ-halʋ Elizaabɛɛtɩ paazʋtʋyaa, ɛlɛ pataawɛɛnɩ piya. Puwiye lɛ, Zekariya pɩtalɩnaa se ɛla cɔjɔ tʋmɩyɛ Ɛsɔ kpaaŋ ŋgʋ kɩwɛ Yerusalɛm yɔ, kɩ-taa. Zekariya sʋ kpaaŋ taa lɛ, Gabrɩyɛɛlɩ lɩɩ ɛ-yɔɔ tuda nɛ ɛsɩŋ altaaru ŋgʋ kɩ-yɔɔ pañaɣzɩɣ sɔzɩŋ num yɔ, kɩ-cɔlɔ.

Zekariya na-ɩ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ. Peeɖe Ɛsɔ tiyiyu yɔɔdɩ tɔm tʋnɛ nɛ ɛhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, Zekariya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panɩ ña-adɩma, na, ña-halʋ Elizaabɛɛtɩ kaɣ-ŋ pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ lʋlʋʋ, nɛ ŋkaɣ-kɛ yaʋ se Yohanɛɛsɩ.” Ɛtasɩ-ɩ heyuu se: “Kakaɣ kɛʋ ɛyʋ sɔsɔ Kɩbaɣlʋ Ɛsɔ ɛzɩdaa.” Nɛ “kɔñɔɔzɩ Kɩbaɣlʋ samaɣ kɩbaŋa siŋŋ.”​—Luka 1:13-17.

Zekariya nɩ tɔm tʋnɛ lɛ, etitisi tɩ-yɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ nɛ ɛ-halʋ paatɛm kpadɩyʋʋ. Peeɖe Gabrɩyɛɛlɩ heyi-i se: “Ŋpɩsɩɣ kaayɔɔdaɣ, ŋŋkaɣ yɔɔdʋʋ kaaʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ tɔm ndʋ meheyi-ŋ yɔ, tɩlaba yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋtitisi mɔn-tɔm.”​—Luka 1:20.

Pɩlakaɣ mbʋ lɛ, ɛyaa mba paawɛ awayɩ yɔ, pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ɛzɩ ɛbɛ laba nɛ Zekariya sʋʋ nɛ ɛɛlɩɣ? Pɩkɛdaa lɛ ɛlɩɩ, ɛlɛ ɛpɩsɩ kaayɔɔdaɣ. Nesi ɛyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa. Peeɖe ɛyaa na kpaagbaa se paa pɩɩla ɛzɩma ɛna piti lakasɩ nasɩyɩ templo taa.

Zekariya tɛm ɛ-tʋmɩyɛ Kpaaŋ taa lɛ, ɛpɩsɩ ɛ-tɛ. Pitileɖi lɛ, ɛ-halʋ Elizaabɛɛtɩ haɣ hoɣa. Ɛcaɣ ɖɩɣa fenasɩ kagbanzɩ ɛɛlɩɣ ɛyaa samaɣ taa nɛ ɛɖaŋ pɩɣa lʋlʋʋ alɩwaatʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Gabrɩyɛɛlɩ tasɩ lɩʋ nabʋlɛ ɖeɖe. Anɩ ɛcaɣ yɔɔdɩnʋʋ? Ɛcaɣ ɛyɔɔdɩnɩ Maarɩɩ, pɛlɛ weyi ɛwɛ Nazarɛɛtɩ tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Galilee egeetiye taa yɔ. Tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛnɩ Yerusalɛm hayo kiŋ. Tɔm ndʋ tiyiyu caɣ heyuu Maarɩɩ? Eheyi-i se: “Ŋhiɣ kʋjɔʋ Ɛsɔ cɔlɔ.” Gabrɩyɛɛlɩ tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ŋkaɣ hoɣa haɣʋ se ŋlʋlɩ pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ nɛ ŋyaa-kɛ hɩɖɛ se Yesu.” Nɛ ɛsɔzɩ se pɩɣa ŋga “kakaɣ kɛʋ ɛyʋ sɔsɔ, pakaɣ-kɛ yaʋ se Ɛsɔ Kɩlɩm Pɩyalʋ . . . Kakaɣ kewiyaɣ tɔɔʋ tam Yakɔɔb ɖɩɣa taa, nɛ ke-kewiyaɣ ɛɛkaɣ tɛm kaaʋ.”​—Luka 1:30-33.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩkɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ Gabrɩyɛɛlɩ se ɛnʋ Ɛsɔ kaatiyaa se ɛyɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ tɩ-naalɛ. Ðɩɩkpɛlɩkɩɣ Yohanɛɛsɩ nɛ Yesu pɔ-yɔɔ tɔm lɛ, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma tɔm kɩbandʋ tʋnɛ tɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ yɔ.