Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 4

Maarɩɩ tɩwalɩta, ɛlɛ ɛ nɛ hoɣa

Maarɩɩ tɩwalɩta, ɛlɛ ɛ nɛ hoɣa

MAATIYEE 1:18-25 LUKA 1:56

  • YOSƐƐFƲ NƖWA SE MAARƖƖ NƐ HOƔA

  • MAARƖƖ PƖSƖ YOSƐƐFƲ HALƲ

Maarɩɩ haɣʋ hoɣa yɔ, pɩlakɩ fenasɩ naanza yɔ. Tɔzɩ se ɛhaɣ hoɣa nɛ pitileɖi lɛ, ewobi ɛ-ɖɛdʋ Elizaabɛɛtɩ weyi ɛɛwɛ Nazarɛɛtɩ nɛ hadɛ kiŋ, Yudee egeetiye taa yɔ, ɛ-cɔlɔ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Maarɩɩ pɩsɩ ɛ-tɛ Nazarɛɛtɩ. Pɩkazɩ pazɩ pɩkaɣ naʋ kaɣlaa se ɛ nɛ hoɣa. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛɛ yɔ, tɩwɛɛ nɛ tɩhaɣ-ɩ lɩmaɣza siŋŋ yɔ!

Mbʋ pɩkɩlɩɣ Maarɩɩ haʋ lɩmaɣza yɔ mbʋ yɔ: Peeɖe kafɩnda weyi payaɣ-ɩ se Yosɛɛfʋ yɔ, ɛɖanɩ-ɩ. Pɩtasɩ lɛ, ɛnawa se Ɛsɔ paɣtʋ wɩlɩɣ se ye halʋ nɔɔyʋ etisaa nɛ abalʋ nɔɔyʋ ɖanɩ-ɩ nɛ pʋwayɩ eyele ɛ-tɩ nɛ ɛ nɛ abalʋ lɛlʋ pasʋʋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se payaɣ-ɩ kaaŋ nɛ ɛsɩ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 22:23, 24) Pɩkɛ toovenim se Maarɩɩ tɩla acɛyɛ, ɛlɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛwɛɛ ɛpɔzʋʋ ɛ-tɩ se ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ tɔm ndʋ tɩ-taa Yosɛɛfʋ nɛ ɛbɛ kaɣ-ɩ talʋʋ?

Maarɩɩ ɖɛ nʋmɔʋ fenasɩ naadozo, nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se Yosɛɛfʋ wɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ kpem se ɛna-ɩ. Pɔkɔm nɛ pana ɖama lɛ, Maarɩɩ heyi Yosɛɛfʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛɛ yɔ, nɛ ɛñaɣ pana siŋŋ se ɛlɩzɩ-ɩ pɩ-taa se Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɛhaɣ hoɣa. Ɛlɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩwɛɣ kaɖɛ se Yosɛɛfʋ etisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

Yosɛɛfʋ nawa se Maarɩɩ kɛ halʋ kɩbanʋ nɛ ɛwɛnɩ ɖɔɖɔ hɩɖɛ kɩbanɖɛ. Pɩtasɩ lɛ, ɛsɔɔlɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ paa Maarɩɩ ɛñaɣ pana se ɛlɩzɩ-ɩ tɔm taa kɔyɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ Yosɛɛfʋ ɛzɩ abalʋ nɔɔyʋ ɖʋnɩ-ɩ hoɣa yɔ. Yosɛɛfʋ taañɩnɩɣ se payaɣ Maarɩɩ kaaŋ nɛ ɛsɩ yaa paɖʋ-ɩ fɛyɛ samaɣ ɛzɩdaa, pʋyɔɔ ɛlabɩ lɩmaɣza se ekiziɣ-i mɛɛsaɣ tɛɛ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ye abalʋ nɛ halʋ pɛwɛ ɖanɩyɛ taa yɔ, samaɣ ɛzɩdaa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ palabɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ye  pacaɣ se ɖanɩyɛ ɛsɩɩ tɩnaɣ yɔ, pɩwɛɛ se pɛkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se pekizi ɖama yɔ.

Yosɛɛfʋ wɛɛ nɛ ɛmaɣzɩɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ɖoo kɔɔ ayu. Ðom kpaɣ-ɩ lɛ, Yehowa tiyiyu nɔɔyʋ lɩ ɛ-yɔɔ ɖoziye taa nɛ eheyi-i se: “Taakizi kpaɣʋ ña-halʋ Maarɩɩ se ŋsɩ-ɩ ñɔ-cɔlɔ, ɛhaɣ hoɣa ŋga yɔ, kalɩnɩ fezuu kiɖeɖeu cɔlɔ na. Ɛkaɣ lʋlʋʋ pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ nɛ ŋyaa-kɛ se Yesu, . . . mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋga kaɣnɩ lɩzʋʋ ka-samaɣ kɩwɛɛkɩm taa.”—Maatiyee 1:20, 21.

Yosɛɛfʋ kʋyɩnɩ ɖom yɔɔ lɛ, pɩlabɩ-ɩ leleŋ siŋŋ se lɛɛlɛɛyɔ, ɛnɩ tɔm taa kpayɩ kpayɩ. Ɛkpaɣ tɔm ndʋ tiyiyu heyi-i yɔ, nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ kpaagbaa. Ɛkpaɣ Maarɩɩ nɛ ɛkɔnɩ ɛ-tɛ. Lakasɩ nzɩ, sɩwɛ ɛzɩ palakʋʋ nesi ɖɔkʋʋ sɔnzɩ yɔ, nɛ nzɩ wɩlɩɣna se lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Maarɩɩ pɩsɩ Yosɛɛfʋ halʋ. Paa mbʋ yɔ, Yosɛɛfʋ tɩsʋʋnɩ Maarɩɩ, alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ kaawɛnɩ Yesu hoɣa yɔ.

Pɩlabɩ fenasɩ cabɩ lɛ, pɩɩwɛɛ se Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ weyi ɛwɩzɩ lʋlʋʋ yɔ, pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pakʋyɩ Nazarɛɛtɩ nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ nakʋyʋ. Ɛbɛ yɔɔ pɩɩpɔzaa se pɔɖɔ nʋmɔʋ alɩwaatʋ ndʋ Maarɩɩ wɩzɩ lʋlʋʋ yɔ?