Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 102

Wiyaʋ caɣ kpaŋaɣ pɩɣa yɔɔ nɛ ɛsʋʋ Yerusalɛm

Wiyaʋ caɣ kpaŋaɣ pɩɣa yɔɔ nɛ ɛsʋʋ Yerusalɛm

MAATIYEE 21:1-11, 14-17 MAARKƖ 11:1-11 LUKA 19:29-44 YOHANƐƐSƖ 12:12-19

  • YESU SƲWAƔ YERUSALƐM LƐ, PAMƲ-Ɩ NƐ AMƐYA

  • YESU YƆƆDAA SE PAKAƔ YERUSALƐM YƆKƲƲ

Teu fema Kujuka, Nisaŋ kɩyakʋ 9 ŋgʋ wiye lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩ Betaanii nɛ pɛɖɛɣ Yerusalɛm. Pɔñɔtɩnɩ Somiŋ Pʋʋ yɔɔ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Bɛtfaajee lɛ, Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ se:

“Iwolo tɛtʋ ndʋ ɩnaɣ mɩ-ɛzɩdaa yɔ, tɩ-taa, ɩtɩsʋʋ lɛ, ɩnaɣ kpaŋaɣ nakɛyɛ, paɖɩ-kɛ, ka nɛ ki-piye, ɩhɔzɩ-kɛ nɛ ɩkɔnɩ-m. Ye nɔɔyʋ ɛpɔzʋʋ-mɩ natʋyʋ yɔ, iheyi-i se: ‘Kɩbaɣlʋ wɛ-kɛ kɛdɛɖaɣ,’ ɖɩnɛ ɛlɛ eyeki-mɩ nɛ wondu ndʋ.”—Maatiyee 21:2, 3.

Kajalaɣ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taana se tɔm ndʋ eheyi-wɛ mbʋ yɔ, paatɛm-tʋ yɔɔdʋʋ Masɩ taa. Pʋwayɩ lɛ, pɔkɔm nɛ panɩɩ pɩ-taa se tɔm ndʋ nayʋ Zekariya kaayɔɔdaa yɔ, ndʋ kɔmnɩ pɩ-taa. “Ɛkɛ kʋñɔndʋ [yaa tɩ luziyu] weyi ɛcaɣ kpaŋaɣ yɔɔ nɛ kpaŋaɣ kɩnɛʋ piye [yaa kpaŋaɣ pɩɣa] yɔɔ yɔ.”—Zekariya 9:9.

Tɔmkpɛlɩkɩyaa talɩ Bɛtfaajee lɛ, pana kpaŋaɣ nɛ ka-pɩɣa, nɛ powoba se pɔhɔzʋʋ-sɩ lɛ, mba pasɩŋ peeɖe yɔ, pɔpɔzɩ-wɛ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩhɔzʋʋ kpaŋaɣ piye nɖɩ yɔ?” (Maarkɩ 11:5) Tɔmkpɛlɩkɩyaa heyi-wɛ se Kɩbaɣlʋ ñɩnɩɣnɩ-sɩ lɛ, peyele-wɛ nɛ pakpaɣ-sɩ nɛ powoni Yesu. Tɔmkpɛlɩkɩyaa hɔzɩ pɩ-yɔɔ tokonaa mba paasuwa yɔ, nɛ patɩnɩ kpaŋaɣ nɛ ka-pɩɣa yɔɔ nɛ Yesu kpa kpaŋaɣ pɩɣa yɔɔ.

Ɛcaɣ kpaŋaɣ pɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ Yerusalɛm lɛ, ɛyaa wɛɛ palɩɣ sakɩyɛ nɛ patɩŋɩɣ-ɩ. Ɛyaa sakɩyɛ pɔ po-wondu habɩyɛ yɔɔ. Lalaa “sɛtɩ tɩŋ hatʋ nɛ hɛtʋ hayɩm taa” nɛ pɔpɔ habɩyɛ yɔɔ. Nɛ pamakɩ kubusi se: “Ozaana! [yaa ɖitendi-ŋ, ya ɖa-ñʋʋ!] Pasa weyi ɛkɔŋ [Yehowa] hɩɖɛ taa yɔ! Pasa Kewiyaɣ ŋga kalɩnɩ ɖa-caa Daviid cɔlɔ yɔ.” (Maarkɩ 11:8-10) Farɩsɩ ñɩma mba paawɛ peeɖe yɔ, panɩ tɔm ndʋ samaɣ yɔɔdaɣ yɔ lɛ, pamʋ pana. Nɛ powolo nɛ peheyi Yesu se: “Tɔm wɩlɩyʋ, kalɩ ñɔ-tɔmmʋyaa mba.” Yesu cosi-wɛ se: “Meheyiɣ-mɩ, ye posuma yɔ, pɛɛ makɩ kubusi.”—Luka 19:39, 40.

Yesu na Yerusalɛm tɛtʋ lɛ, ɛpaɣzɩ tɩ-yɔɔ wiu nɛ ɛyɔɔdʋʋ se: ‘Hayɩ! Pɩɩpɔzaa se sɔnɔ kɩyakʋ kʋnɛ, ŋtɩlɩ mbʋ pɩhaɣ-ŋ laŋhɛzɩyɛ yɔ. Ɛlɛ, pɩtɩŋa payɩ puhuuzi ñɛ-ɛza yɔɔ.’ Yerusalɛm tɛtʋ kaɣ hɛyʋʋ tɩ-kaañamtʋ ndʋ tɩlabɩ faɖaɖa yɔ, tɩ-yɔɔ. Yesu yɔɔdɩ mbʋ pɩkaɣ-tʋ talʋʋ yɔ se: “Kɩyakʋ nakʋyʋ kaɣ kɔm, ño-koyindinaa kaɣ-ŋ cɔʋ kulam, pohuyi pɔŋ pɩcɔɔ pɩtamɩ-ŋ, nɛ potuzi-ŋ pɔlɔ tataa, ña nɛ ña-taa piya nɛ paakaɣ yebu pɩyɛ pɩyɛ lɛɛɖɛ yɔɔ.” (Luka 19:42-44) Ɛzɩ Yesu kaayɔɔdʋʋ yɔ, pɔkɔm nɛ pɔyɔkɩ Yerusalɛm tɛtʋ pɩnaɣ 70 taa.

Yesu sʋ Yerusalɛm tɛtʋ taa lɛ, tɛtʋ tɩŋa paɣzɩ kɔkɔɖɛ se: “Anɩ lɛ mbʋ yɔ?” Nɛ ɛyaa cosi se: “Galilee Nazarɛɛtɩ taa nayʋ, Yesu.” (Maatiyee 21:10, 11) Mba paananɩ pɛ-ɛza alɩwaatʋ ndʋ Yesu fezi Lazaarɩ yɔ, papaɣzɩ piti ŋgʋ kɩ-tɔm kɛdʋʋ lalaa. Peeɖe lɛ, Farɩsɩ ñɩma ɩɩnaɣ se pala ɛzɩma nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ ɖama se: “Ɛyaa kpeekpe tɩŋɩɣ-ɩ.”—Yohanɛɛsɩ 12:18, 19.

Ɛzɩ etiiwokuu Yerusalɛm nɛ ɛlakɩ yɔ, Yesu sʋ templo taa lɛ, ɛpaɣzɩ ɛyaa tɔm wɩlʋʋ. Ɛwa templo taa peeɖe yʋlʋm nɔɔyʋ nɛ kaakalaɣ nakɛyɛ. Cɔjɔnaa nɛ takayɩsɩ mayaa na mbʋ Yesu ɖiɣni labʋ nɛ panɩɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma piya wɛɛ nɛ sɩmakɩ kubusi nɛ sɩtɔŋ se: “Ozaana Daviid pɩyalʋ” lɛ, pamʋ pana siŋŋ. Powolo nɛ pɔpɔzɩ Yesu se: “Ŋnɩɣ ndʋ mba yɔ pɔtɔŋ yɔ?” Yesu cosi-wɛ se: “Ðeu yem, ɩtɩkalɩ kaaʋ tɔm tʋnɛ yɔ se: ‘Piya ajamaa kaɣ-m ñɔkʋʋ?’”—Maatiyee 21:15, 16.

Yesu kʋsɩ ɛ-ɛza nɛ ɛcɔnɩ templo taa kpɛɛɛ. Ɛ nɛ apostoloowaa palɩɩ nɛ pekpe. Pʋcɔ nɛ Nisaŋ 10 ŋgʋ talɩ lɛ, ewobi Betaanii, nɛ peeɖe eɖo kujuka wiye.