Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 34

Yesu lɩzɩ apostoloowaa hiu nɛ naalɛ

Yesu lɩzɩ apostoloowaa hiu nɛ naalɛ

MAARKƖ 3:13-19 LUKA 6:12-16

  • APOSTOLOOWAA 12

Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnaɣ nɛ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ, Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ heyuu ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se Yesu kɛ Ɛsɔ Heɣa yɔ. Yesu kaapaɣzɩ tɔm susuu lɛ, abalaa kɩbama nabɛyɛ kaapɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Pa-taa nabɛyɛ lɛ Andree, Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ, Yohanɛɛsɩ, pɩtɩla Yakubu (weyi ɛkɛ Yohanɛɛsɩ ɖalʋ yɔ), Filiipu nɛ Bartelemii (weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Nataanayɛɛlɩ yɔ). Pʋwayɩ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ kɔm patɩŋ Krɩstʋ wayɩ ɖɔɖɔ.—Yohanɛɛsɩ 1:45-47.

Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu caɣ lɩzʋʋ ɛ-apostoloowaa. Mba kaɣnɩ kɛʋ ɛ-taabalaa kɩbama siŋŋ, mba ɛkaɣ-wɛ falɩsʋʋ se pala tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ yɔ. Ɛlɛ, pʋcɔ nɛ Yesu lɩzɩ-wɛ lɛ, ɛkpa pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ, pɩtɩla pɩkɛɣnɩ pʋʋ ŋgʋ kɩñɔtɩnɩ Galilee Teŋgu, nɛ kɩwɛɛ Kapɛrnayum cɔlɔ yɔ. Ɛcaɣ peeɖe ɖoo pilim nɛ ɛla adɩma, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛpɔzaɣ Ɛsɔ se ɛwazɩ-ɩ nɛ ɛha-ɩ lɔŋsɩnɖɛ. Tɛʋ fema lɛ, ɛyaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛlɩzɩ pa-taa ɛyaa 12 se pɛkɛ ɛ-apostoloowaa.

Yesu lɩzɩ abalaa loɖo mba ɖɩyɔɔdɩ pɔ-tɔm kiɖe tɛɛ yɔ, nɛ Maatiyee weyi Yesu kaaya-ɩ lambuu ɖɩmʋyɛ yɔ. Ɛyaa kagbanzɩ lalaa mba ɛlɩzaa yɔ, mba lɛ Yudaasɩ (weyi payaɣ ɖɔɖɔ se “Yakubu pɩyalʋ” yaa Taadee yɔ), Siimɔɔ weyi ɛkɛ Kaananɩ tʋ yɔ, Tomaa, Alfee pɩyalʋ Yakubu nɛ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ.—Maatiyee 10:2-4; Luka 6:16.

Ɛyaa 12 waa mba, pa nɛ Yesu pɔɖɔŋaɣnɩ nʋmɔŋ nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛsɩm-wɛ camɩyɛ. Pa-taa nabɛyɛ kɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yakubu nɛ e-neu Yohanɛɛsɩ pɛkɛ Yesu ɖɛdɩnaa. Nabɛyɛ maɣzɩɣ se Alfee kɛ Yesu caa Yosɛɛfʋ hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ. Ye mbʋ yɔ, apostoloo Yakubu weyi ɛkɛ Alfee pɩyalʋ yɔ, ɛkɛɣnɩ Yesu ɖɛdʋ ɖɔɖɔ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu kaasɩm ɛ-apostoloowaa hɩla camɩyɛ. Ɛlɛ ña yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɔkɩ hɩla ana ña-ñʋʋ taa? Pɩsa nɛ ŋtɔzɩ hɩla ana a-yɔɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ ŋtɩlɩ se payaɣ pa-taa naalɛ se Siimɔɔ, payaɣ naalɛ se Yakubu nɛ payaɣ ɖɔɖɔ naalɛ se Yudaasɩ. Siimɔɔ (Pɩyɛɛrɩ) wɛnɩ neu weyi payaɣ se Andree yɔ, nɛ Yakubu (Zebedee pɩyalʋ) ñɛwɛɛnɩ neu weyi payaɣ se Yohanɛɛsɩ yɔ. Pʋnɛ pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ apostoloowaa lutozo hɩla. Naanza waa mba pɩkazaa yɔ, mba lɛ, weyi ɛɛkɛ lambuu mʋyʋ yɔ (Maatiyee), weyi ɛpɩtaa yɔ (Tomaa), weyi Yesu kaaya-ɩ tɩʋ nakʋyʋ tɛɛ yɔ (Nataanayɛɛlɩ) nɛ Nataanayɛɛlɩ taabalʋ (Filiipu).

Apostoloowaa mba, pa-taa hiu nɛ kʋɖʋm lɩnɩ Galilee egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa Yesu ɖɔɖɔ lɩnaa yɔ. Nataanayɛɛlɩ tɛ lɛ Kana. Filiipu, Pɩyɛɛrɩ nɛ Andree paba tɛ lɛ Bɛtsayɩda. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, Pɩyɛɛrɩ nɛ Andree pakʋyɩ peeɖe nɛ powolo Kapɛrnayum ɖenɖe Maatiyee kaawɛɛ yɔ. Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ ɖɔɖɔ paawɛ Kapɛrnayum yaa paañɔtɩnɩ peeɖe nɛ palakɩ kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-cɔlɔ kpam. Pɩwɛ ɛzɩ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ weyi ɛkɔm nɛ ɛlɩɩ Yesu wayɩ yɔ, e-ɖeke ɛlɩnɩnɩ Yudee egeetiye taa.