Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 60

Yesu wɛtʋ lɛɣzʋʋ wɩlɩ ɖoŋ weyi ɛkaɣ wɛnʋʋ yɔ

Yesu wɛtʋ lɛɣzʋʋ wɩlɩ ɖoŋ weyi ɛkaɣ wɛnʋʋ yɔ

MAATIYEE 16:28–17:13 MAARKƖ 9:1-13 LUKA 9:27-36

  • YESU WƐTƲ LƐƔZAA NƐ ƐÑƖLƖSƖ

  • APOSTOLOOWAA NƖ ƐSƆ NƆƆ

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu wɩlaɣ ɛyaa tɔm Sezaaree Filiipu egeetiye nɖɩ ɖiiposini Hɛrmɔɔnɩ Pʋʋ ɛzɩ kilomɛtaanaa 25 mbʋ yɔ, ɖɩ-taa lɛ, eheyi tɔm natʋyʋ apostoloowaa nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ. Eheyi-wɛ se: “Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se: Nabɛyɛ wɛ cɩnɛ, [paakaɣ] sɩbʋ nɛ pʋcɔ pɩtalɩ Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ e-Kewiyaɣ taa.”—Maatiyee 16:28.

Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ɛzɩ suwe Yesu caɣ yɔɔdʋʋ. Pɩlabɩ ɛzɩ kpɩtaʋ kʋɖʋmʋʋ wayɩ lɛ, ɛkpaɣ apostoloowaa naadozo: Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ nɛ ɛkpanɩ pʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ ñʋʋ taa. Pɩɩkɛ ɖoo taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, apostoloowaa mba patalɩ peeɖe lɛ, ɖomɖomuu paɣzɩ-wɛ kpaɣʋ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu wɛɛ ɛtɩmɩɣ lɛ, ɛ-wɛtʋ paɣzɩ lɛɣzʋʋ nɛ ɛñɩlɩsɩɣ pɛ-ɛzɩdaa peeɖe. Apostoloowaa mba, pana ɛ-ɛzɩdaa wɛɛ nɛ pɩñɩlɩsɩɣ ɛzɩ wɩsɩ yɔ nɛ e-tokonaa ɖeɣ miŋ nɛ pahʋlʋmɩ layɩ layɩ.

Peeɖe lɛ, panaɣ ɛyaa nabɛyɛ naalɛ, “Moyizi nɛ Eliya” paɖʋ Yesu hɛkʋ. Pa nɛ Yesu pɔyɔɔdʋʋ “ɛ-kʋyʋʋ tɔm ndʋ tɩkɔŋaɣ labʋ Yerusalɛm yɔ.” (Luka 9:30, 31) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu kʋyʋʋ tɔm ndʋ lɛ, ɛ-sɩm nɛ e-femtu ndʋ ɛɛtɛm tɩ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔ. (Maatiyee 16:21) Tɔm ndʋ “Moyizi nɛ Eliya” nɛ Yesu pɔyɔɔdaɣ yɔ, tɩwɩlɩɣ se sɩm mbʋ Pɩyɛɛrɩ heyi Yesu se pɩtɩpɔzɩ se pɩtalɩ-ɩ yɔ, pɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ.

Mbʋ pɩlaba yɔ, piyeba nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɖom cɛ apostoloowaa mba pɛ-ɛza yɔɔ nɛ papaɣzɩ cɔnʋʋ piti lakasɩ nzɩ siɖiɣni labʋ yɔ. Paa Yesu kaalɛɣzɩ ɛ-tɩ kɩlɛɣzʋ yɔ, piti ŋgʋ, Pɩyɛɛrɩ na-kʋ nɛ kɩla ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ eheyi Yesu se: “Tɔm wɩlɩyʋ, pɩwɛ ɖeu se ɖɩcaɣ cɩnɛ, ɖɩla kizinzikiŋ naadozo, ña lɛɛkʋ, Moyizi lɛɛkʋ, nɛ Eliya lɛɛkʋ.” (Maarkɩ 9:5) Ɛzɩ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdʋʋ se pala kizinzikiŋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlaa se piti ŋgʋ kiɖiɣni labʋ yɔ, kɩtaaɖɛɛ?

Pɩyɛɛrɩ ɖiɣni yɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, ɛsɔdaa mɩndʋ natʋyʋ huuzi pɔ-yɔɔ, tɩñɩlɩsɩɣ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ panɩɩ nɔɔ nakɛyɛ mɩndʋ ndʋ tɩ-taa se: “Ɛnʋ yɔ ɛkɛ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ, weyi man-taa lakɩ-ɩ nɛ leleŋ yɔ, iwelisini-i.” Apostoloowaa nɩ Ɛsɔ nɔɔ lɛ, sɔɔndʋ kpa-wɛ nɛ papa pɛ-ɛza nɛ tɛtʋ, ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: “Ɩkʋyɩ, itaase sɔɔndʋ.” (Maatiyee 17:5-7) Pakʋyaa lɛ, piti lakasɩ nzɩ, sɩmʋwaa nɛ panaɣ Yesu ɖeke. Teu fema nɛ peɖiɣni ɖɔm nɛ petiki pʋʋ lɛ, Yesu ɖʋ-wɛ paɣtʋ se: “Itaaheyi nɔɔyʋ mbʋ ɩnawa yɔ pʋcɔ Ɛyʋ Pɩyalʋ fe nɛ ɛlɩɩ sɩɖaa taa.”—Maatiyee 17:9.

Ɛzɩma apostoloowaa na piti lakasɩ nzɩ sɩ-taa Eliya yɔ, piyeba nɛ pɔpɔzɩ Yesu tɔm tʋnɛ yɔ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ Takayɩsɩ mayaa tɔŋ se pɩwɛɛ se Eliya ɛpɩsɩ nɛ ɛkɔɔ nɛ pʋcɔ?” Ecosi-wɛ se “Eliya tɛm kɔm nɛ patɩsɩmɩ-ɩ.” (Maatiyee 17:10-12) Yesu yɔɔdaɣ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ tɔm na, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlaba yɔ, ɖɩnɩɣzɩnɩ Eliya ñɩnɖɛ. Eliya ñɔɔzɩ nʋmɔʋ Eliizee, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ Yohanɛɛsɩ ñɔɔzɩ nʋmɔʋ Krɩstʋ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se piti kʋnɛ kɩkpazɩ Yesu nɛ apostoloowaa ɖoŋ siŋŋ. Pɩlɩzɩ ɖoŋ weyi Krɩstʋ kaɣ wɛnʋʋ e-Kewiyaɣ taa yɔ nɛ pɩwɩlɩ. Ɛzɩ Yesu kaatɛm yɔɔdʋʋ yɔ, toovenim, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa panɛ pana “ɛyʋ Pɩyalʋ kɔmtʋ e-Kewiyaɣ taa.” (Maatiyee 16:28) Pɩtʋʋ fɛyɩ se pʋʋ ñʋʋ taa peeɖe, ‘pa-maɣmaɣ pana e-ɖoŋ nɛ pɛ-ɛza pee.’ Paa Farɩsɩ mba kaasɔɔlaa se pana yʋsaɣ ŋga kawɩlɩɣ se Yesu kɛnɩ Wiyaʋ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ, paakaɣ-kɛ naʋ kaaʋ. Ɛlɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mba paañɔnɩ-ɩ kpam yɔ, mba hiɣni waɖɛ se pana Yesu kɩlɛɣzʋʋ piti kʋnɛ. Piti ŋgʋ kɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Kewiyaɣ yɔɔ natʋ tɔm kɛ toovenim. Mbʋ labɩna nɛ pʋwayɩ Pɩyɛɛrɩ ma tɔm tʋnɛ se: “Mbʋ ɖɩɖɔkɩ nayaa tɔm kpam.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se piti ŋgʋ, kiyeba nɛ pɔɖɔkɩ nayaa tɔm kpam se tɩkɛ toovenim.—2 Pɩyɛɛrɩ 1:16-19.