Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 64

Pɩcɛyaa se ɖikpeɣu ɖama

Pɩcɛyaa se ɖikpeɣu ɖama

MAATIYEE 18:21-35

  • ƐYƲ EKPEƔ TAM LƲBƐ?

  • YOM WEYI ƐFƐYƖNƖ PƲTƆDƖYƐ NAƲ YƆ, Ɛ-KƖÐAƲ

Pɩyɛɛrɩ nɩ lɔŋ weyi Yesu tasaa se koobiya ɩñɔɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɔm pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pa-taa pe-ɖeke yɔ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɛcaɣ ɛna se tam ɛzɩma pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla mbʋ.

Pʋyɔɔ ɛpɔzɩ Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, ye mon-koobu ɛɖʋ-m ɖɩwɩzɩyɛ lɛ, menkpeɣ-i tam ɛzɩma? Menkpeɣ-i pɩsɩnɩ tam lʋbɛ?” Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa nabɛyɛ wɩlaɣ se pɩwɛɛ se ɛyʋ ekpeɣ nɛ pɩsɩɩnɩ tam nabudozo. Ye mbʋ, pɩtɩla Pɩyɛɛrɩ maɣzaɣ se ye ekpeɣ e-koobu nɛ pɩtalɩ “tam lʋbɛ” yɔ, ɛlabɩ camɩyɛ siŋŋ.—Maatiyee 18:21.

Ɛlɛ Yesu tɔm ñawɩlɩɣ se pɩtɩpɔzɩ se ɛyʋ ɛkalɩɣ tam ɛzɩma e-koobu yʋsɩnɩ-ɩ yɔ. Pʋyɔɔ ɛsɩnɩ Pɩyɛɛrɩ se ɛnɩɩ pɩ-taa nɛ eheyi-i se: “Maatɔŋ se tam lʋbɛ yeke, ɛlɛ tam lʋbɛ [nɛ] tam hiŋ lʋbɛ.” (Maatiyee 18:22) Tobi lɛ, ɛwɛɛ kpeɣu yɔɔ. Pɩtɩpɔzɩ se Pɩyɛɛrɩ ekpeɣ e-koobu nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ ɖoli.

Pɩsa nɛ Pɩyɛɛrɩ nɛ lalaa panɩɩ pɩ-taa se pɩcɛyɩ siŋŋ se pekpeɣ po-koobiya lɛ, Yesu kpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ. Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ ñʋʋdʋ pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɔɔyʋ nɛ e-yom kañatʋ tʋ pɔ-tɔm. Ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛya e-yomaa se palabɩ-ɩ akɔnta. Peeɖe pɔkɔnɩ-ɩ e-yom nɔɔyʋ, ɛɛtɔɔ kɩmɩyɛ liidiye miiliyɔɔwaa 60 nɛ ɛfɛyɩnɩ ɖoŋ se ɛpɩzɩ nɛ ɛhɛyɩ ɛ-kɩmɩyɛ nɖɩ. Ñʋʋdʋ heyi-wɛ se pɛpɛdɩ yom ɛnʋ, ɛ-halʋ nɛ e-piya nɛ pɛhɛyɩ kɩmɩyɛ nɖɩ. Peeɖe yom luŋ ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ etendi-i se: “Ðɔkɩ ña-laŋɩyɛ, caa, mɔnkɔŋ hɛyʋʋ.”—Maatiyee 18:26.

Yom ɛnʋ, ɛ-tɔm la ɛ-ñʋʋdʋ pʋtɔdɩyɛ siŋŋ nɛ ekpeɣ-i kɩmɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ ñʋʋdʋ kpaɣ kɩmɩyɛ nɛ ekpeɣ-i lɛ, ɛɖɛɛ ɛ-taabalʋ yom lɛlʋ wayɩ. Ɛlɛ ñaatɔɔ-ɩ kɩmɩyɛ cɛɛkɛ liidiye 100. Ɛta ɛlɛ liu tɛɛ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Hɛyɩ-m man-kɩmɩyɛ.” Ɛ-taabalʋ luŋ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ  nɛ etendi-i se: “Ðɔkɩ ña-laŋɩyɛ nɛ mɔnkɔɔ mɛhɛyɩ-ŋ ña-kɩmɩyɛ kpeekpe.” (Maatiyee 18:28, 29) Ɛlɛ yom weyi pekpeɣ-i kɩmɩyɛ yɔ, ɛfɛyɩnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ ɛzɩ ɛ-ñʋʋdʋ yɔ. Nɛ ɛkpa ɛ-taabalʋ weyi ɛtɔɔ-ɩ kɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, nɛ ɛɖʋ-ɩ salaka se ye ɛtɩhɛyɩ-ɖɩ yɔ, ɛɛlɩɣ.

Yesu kɛdaa se yomaa lalaa nɩ mbʋ lɛ, powolo peheyi ñʋʋdʋ mbʋ yom kañatʋ tʋ ɛnʋ ɛlaba yɔ. Ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛmʋ pana siŋŋ nɛ ɛyaa-ɩ nɛ eheyi se: “Lɩmɖʋyʋ kɩdɛkɛdʋ ñɛ, menkpeɣ-ŋ ña-kɩmɩyɛ sɔsɔyɛ kpeekpe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋtɩmnɩ-m. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋtɩna ña-taabalʋ pʋtɔdɩyɛ ɛzɩ manaʋ ña-pʋtɔdɩyɛ yɔ?” Pʋwayɩ lɛ, ɛkpa-ɩ nɛ ɛɖʋ salaka. Yesu kɔ ɛ-tɔm ñʋʋ se: “Mbʋ ɖɔɖɔ ɛsɔdaa man-Caa kaɣ-mɩ labʋ, ye iikpeɣu ɖama nɛ mɩ-laŋa pilim kɔyɔ.”—Maatiyee 18:32-35.

Kɩɖaʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖikpeɣ ɖama yɔ. Ɛsɔ kpaɣ kɩwɛɛkɩm kɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩkɩlaa yɔ nɛ ekpeɣ-ɖʋ. Paa kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɖo-koobu Krɩstʋ tʋ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ, pɩtɩlɩɩ pʋyʋ kɩdɛkɛdɩm kɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩtɔɔ Ɛsɔ yɔ, ɖɩ-cɔlɔ. Pɩtasɩ lɛ, Yehowa kpeɣu-ɖʋ tam kudokiŋ sakɩyɛ. Pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖikpeɣ ɖɔɖɔ mbʋ ɖo-koobu weyi ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa tɔm kɔma yɔ? Ɛzɩ Yesu kaatɛm yɔɔdʋʋ pʋʋ ñʋʋ taa yɔ, ‘Ɛsɔ kpeɣu-ɖʋ ɖa-kɩma ɛzɩ ɖikpeɣu ɖa-kɩndɩnaa yɔ.’—Maatiyee 6:12.