Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 10

Yesu hɔʋ woki Yerusalɛm

Yesu hɔʋ woki Yerusalɛm

LUKA 2:40-52

  • PƖNZƖ HIU NƐ NAALƐ PƖƔA YESU PƆZƲƲ TƆM WƖLƖYAA

  • YESU YAƔ YEHOWA SE “MAN-CAA”

Alɩwaatʋ talaa se Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma nɛ pa-taabalaa powolo Yerusalɛm. Powoki peeɖe se pala Paska kazandʋ ɛzɩ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 16:16) Pɩpɔzʋʋ se pɔɖɔ ɛzɩ kilomɛtanaa 120 mbʋ yɔ, pʋcɔ nɛ patalɩ Yerusalɛm. Pɩkɛnɩ taa leleŋ alɩwaatʋ siŋŋ nɛ paa weyi eɖiɣni ɛ-tɩ ñɔɔzʋʋ se ɛɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ. Lɛɛlɛɛyɔ Yesu wɛnɩ pɩnzɩ 12 nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛmaɣzɩɣ kazandʋ ndʋ, nɛ ɛzɩma tɩhaɣ-ɩ waɖɛ se ɛtasɩ wobu Ɛsɔ kpaaŋ taa yɔ, pɩ-yɔɔ.

Paska tɩkɛ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ tɔm Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma. Pɔtɔkɩ Paska nɛ tɛʋ fe lɛ, papaɣzɩ kɩyakɩŋ lʋbɛ kazandʋ ndʋ payaɣ se kpɔnʋ kɩtɩñɩŋʋʋ kazandʋ yɔ. (Maarkɩ 14:1) Pʋyɔɔ lɛ, Yerusalɛm wobu, kazandʋ labʋ nɛ Nazarɛɛtɩ pɩsʋʋ, kpakɩɣ ɛzɩ kpɩtaŋ naalɛ mbʋ yɔ. Ɛlɛ pɩnaɣ kanɛ lɛ, Yesu yɔɔ lɛ, pɩcɛzɩ kpɩtaŋ naalɛ. Pakʋyɩnɩ Yerusalɛm nɛ papɩsɩɣ pɛ-tɛ lɛ, nabʋyʋ la nɛ pɩkpaɣ-wɛ alɩwaatʋ.

Alɩwaatʋ ndʋ papɩsaɣ pɛ-tɛ yɔ, Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pamaɣzaa se Yesu wɛ pɔ-hɔʋ taa ñɩma nabɛyɛ yaa pa-taabalaa nabɛyɛ, mba pa nɛ wɛ peɖiɣni ɖɔm nʋmɔʋ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa. Ɛlɛ ɖoo yuwa nɛ pasɩŋ lɛ, paanaɣ Yesu. Peeɖe papaɣzɩ-ɩ ñɩnʋʋ nʋmɔɖɔnaa lalaa cɔlɔ, ɛlɛ paanaɣ-ɩ. Pañɩnɩ-ɩ pawɩɩ, ɛfɛyɩ ɖoli. Pʋyɔɔ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ papɩsɩ Yerusalɛm se pañɩnɩ-ɩ peeɖe.

Pakpaɣ kɩyakʋ pilim nɛ pañɩnɩ-ɩ, ɛlɛ patɩna-ɩ. Kɩyakʋ naalɛ ñɩŋgʋ wiye ɖɔɖɔ pañɩnɩ-ɩ pawɩɩ. Kɩyakʋ tozo ŋgʋ wiye pɔkɔm pana-ɩ kuduyuŋ sakɩyɛ weyi ɩwɛ kpaaŋ taa yɔ, ɩ-taa lɛɛkʋ taa. Pana-ɩ, ɛcaɣ Yuda Ɛsɔtɔm wɩlɩyaa nabɛyɛ hɛkʋ taa. Ɛwɛɛ ewelisiɣni-wɛ, ɛpɔzʋʋ-wɛ tɔm nɛ ɛzɩma ɛnɩɣ tɔm taa camɩyɛ yɔ, pɩɖɩɣzɩɣ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ.

Maarɩɩ pɔzɩ-ɩ se: “Man-pɩyalʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋlabɩ-ɖʋ mbʋ? Na, ma nɛ ña-caa, ɖɩñɩnaɣ-ŋ nɛ laŋɩyɛ lɩʋ.”​—Luka 2:48.

Pɩlabɩ Yesu piti se patɩpɩzɩ nɛ patɩlɩ ɖenɖe ɛwɛɛ yɔ. Pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-we se: “Ɩñɩnɩɣ-m suwe? Ɩtaatɩlɩ se pɩwɛnɩ-m se mɛwɛɛ man-caa [ɖɩɣa taa]?”​—Luka 2:49.

Lɛɛlɛɛyɔ hɔʋ tɩŋa ɖaɣnɩ katʋʋ, Yesu tɩŋ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ nɛ papɩsɩ Nazarɛɛtɩ nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛñaŋ-wɛ. Ɛwɛɛ nɛ ɛpaɣlɩɣ lɛ, ɛ-lɔŋsɩnɖɛ wɛɛ nɛ ɖɩpaɣlɩɣ ɖɔɖɔ. Ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ yem, ɛlɛ ɛ-tɔm kɛdaɣnɩ Ɛsɔ nɛ ɛyaa. Toovenim, kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu kɛ pɩɣa yɔ, ɛha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma ɛsɩ fezuu taa wondu kajalaɣ ɖeɖe e-wezuu caɣʋ taa nɛ ɛzɩma eluzi ɛ-tɩ ɛ-lʋlɩyaa tɛɛ yɔ, pɩ-yɔɔ.