Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 91

Yesu fezi Lazaarɩ

Yesu fezi Lazaarɩ

YOHANƐƐSƖ 11:38-54

  • LAZAARƖ FEMTU

  • SAHEDRƐƐ TAA ÑƖMA WƐƐ PƐKPƐYƖƔ SE PAKƲ YESU

Maarta nɛ Maarɩɩ patalɩ Yesu cɔlɔ lɛ, pa nɛ ɩ powolo Lazaarɩ pɩlaʋ yɔɔ. Pɩɩkɛ kaaʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa pahʋyɩ pɔʋ nɛ pakpaɣ pɩyɛ sɔsɔɖɛ nɛ paɖɩɣ kɩ-nɔɔ yɔ. Patalaa lɛ, Yesu yɔɔdɩ se: “Ikuli pusulaɣ.” Maarta taatɩlɩ mbʋ Yesu caɣ labʋ yɔ, pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Kɩbaɣlʋ, ɛlɩɣ sɔŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ wɛɛ naanza yɔ pepimi-i yɔ.” Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Mentiheyi-ŋ se ye ŋtisiɣ kɔyɔ ŋkaɣ naʋ Ɛsɔ ɖoŋ na?”—Yohanɛɛsɩ 11:39, 40.

Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, pokuli pɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ paasuluni pɩlaʋ nɔɔ yɔ. Yesu kʋsɩ ɛ-ɛza nɛ ɛsɔdaa nɛ ɛtɩmɩ se: “Kɩbaɣlʋ, mɛnsɛ-ŋ, se ŋmʋ ma-adɩma, manawa se ŋmʋʋ ma-adɩma tam; mɔyɔɔdʋʋ mbʋ samaɣ ŋga kɔcɔ-m kata yɔ kɔ-yɔɔ se: Ketisi se ŋtiyi-m.” Yesu adɩma anɛ awɩlɩ mba  paawɛ peeɖe yɔ se Ɛsɔ ɖoŋ taa ɛlakɩ mbʋ ɛcaɣ labʋ yɔ. Nɛ Yesu holi nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Lazaarɩ, lɩɩ awayɩ.” Peeɖe lɛ, Lazaarɩ lɩɩ, pɔhɔkɩ-ɩ nɛ pɩkpɛndɩnɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ ɛ-ɛza, ɛzɩ pɔhɔkʋʋ sɩɖʋ yɔ. Yesu heyi-wɛ se: “Iheɖi-i nɛ iyebi-i nɛ ewolo.”—Yohanɛɛsɩ 11:41-44.

Yuda ñɩma sakɩyɛ mba paawoba se pɛhɛzɩ Maarta nɛ Maarɩɩ pa-laŋa yɔ, pana piti ŋgʋ Yesu laba yɔ lɛ, papaɣzɩ ɛ-yɔɔ tisuu. Pa-taa nabɛyɛ ɖɛɛ nɛ peheyi Farɩsɩ ñɩma mbʋ Yesu laba yɔ. Farɩsɩ ñɩma nɛ cɔjɔnaa taa sɔsaa mba paakɛ Yuda ñɩma kʋjɔŋ sɔsɔŋ ŋgʋ payaɣ se Sahedrɛɛ yɔ, kɩ-taa ñɩma yɔ, panɩ mbʋ lɛ, pekpeɣli ɖama. Cɔjɔ sɔsɔ weyi payaɣ se Kayifu yɔ, ɛɛwɛ pa-taa. Pa-taa nabɛyɛ ɩɩnaɣ se pala ɛzɩma nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se: “Ðɩlakɩ we? Ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛwɩlɩɣ kawɩlɩsɩ sakɩyɛ. Ye ɖiyebi-i kɔyɔ, ɛyaa kpeekpe tisiɣ ɛ-yɔɔ, nɛ Roma mba kɔŋ nɛ pɔyɔkɩ Ðeɖe [yaa Lone] Kiɖeɖee nɛ ɖɛ-ɛjaɖɛ.” (Yohanɛɛsɩ 11:47, 48) Mba paana Yesu “kawɩlɩsɩ sakɩyɛ” yaa piti lakasɩ sakɩyɛ nɛ pɛ-ɛza yɔ, pɔkɔm nɛ peheyi Farɩsɩ ñɩma nɛ cɔjɔnaa sɩ-tɔm lɛ, pa-taa tɩla leleŋ nɛ mbʋ Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ Yesu yɔɔ nɛ ɛlakɩ yɔ. Palʋkɩ kpem se pataalesi ñamtʋ nɛ lone sɔsɔɖɛ nɖɩ pɛwɛnɩ samaɣ taa yɔ.

Lazaarɩ femtu tʋnɛ titisi Saduki ñɩma toma taa yɔɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataatisiɣ sɩɖaa femtu yɔɔ. Pʋyɔɔ Kayifu weyi ɛɛkɛ ɖɔɖɔ Saduki tʋ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Ɩɩnaɣ se pɩkɩlɩ ɖeu se ɛyʋ kʋyʋm ɛsɩ samaɣ yɔɔ nɛ tɛtʋ ɛtaayɔkɩ ti-kpeekpe.”—Yohanɛɛsɩ 11:49, 50; Tʋma Labʋ 5:17; 23:8.

Kayifu kaakɛ cɔjɔ sɔsɔ, pʋyɔɔ Ɛsɔ ɖiyi-i nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ, “pɩtɩkɛ ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdɩnɩ mbʋ.” Kayifu kaasɔɔlaa se pakʋ Yesu nɛ ɛtaakɔɔ ɛla nɛ samaɣ ɛɛtasɩɣ ñam Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa. Ɛlɛ natʋ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩñɩkɩɣ niye kɩlaʋ sɩm mbʋ Yesu kaɣ sɩbʋ se ɛya Yuda ñɩma ñʋʋ nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ “Ɛsɔ piya nzɩ sɩmɩzɩ ɖama yɔ si-kpeekpe” yɔ, pɩ-yɔɔ.—Yohanɛɛsɩ 11:51, 52.

Kayifu ɛnʋ e-ɖoŋ taa lɛ, Sahedrɛɛ kɔm nɛ kɩla nɔɔ se kɩkʋ Yesu. Ɛzɩ Yesu taabalʋ Niikodɛm weyi ɛɛwɛ Sahedrɛɛ taa yɔ, ɛnʋ eheyini Yesu se peɖiɣni kpɛyʋʋ se pakʋ-ɩ? Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, Yesu lɩ kpaagbaa Yerusalɛm tɛtʋ taa se pataakɔɔ nɛ pakʋ-ɩ nɛ Ɛsɔ alɩwaatʋ maɣmaɣ tɩtalɩta.