Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 84

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɛʋ tɩkɛ aleɣya tɔm

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɛʋ tɩkɛ aleɣya tɔm

LUKA 14:25-35

  • MBƲ PƖPƆZƲƲ SE ƐYƲ ƐLA NƐ ƐKƐ YESU TƆMKPƐLƖKƖYƲ YƆ

Yesu wɩlɩ ɛyaa tɔm sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔkaɣ tɔɔnaɣ Farɩsɩ ñɩma ñʋʋdʋ nɔɔyʋ tɛ yɔ. Pʋwayɩ Yesu kʋyaa nɛ ɛɖɛɣ Yerusalɛm lɛ, samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ tɩŋɩ-ɩ. Ɛbɛ yɔɔ katɩŋɩ-ɩ? Paasɔɔlaa se paa ɛbɛ pɩpɔzʋʋ yɔ, pala nɛ papɩsɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa yaa we?

Pɛwɛ nʋmɔʋ taa lɛ, Yesu yɔɔdɩ tɔm tʋnɛ nɛ pɩla pa-taa nabɛyɛ kiii: “Ye nɔɔyʋ ɛkɔŋ mɔn-cɔlɔ nɛ ɛtɩsɔɔlɩ-m pɩkɩlɩ ɛ-caa, e-ɖoo, ɛ-halʋ, e-koobiya nɛ ɛ-maɣmaɣ e-wezuu kɔyɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛ mɔn-tɔmmʋyʋ.” (Luka 14:26) Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

Toovenim taa lɛ, Yesu taaheyiɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pataasɔɔlɩ pɔ-hɔŋ taa ñɩma. Ɛcaɣaɣ se panɩɩ pɩ-taa se pɩwɛɛ se pɔsɔɔlɩ-ɩ nɛ pɩkpaɖɩ pɔ-hɔŋ taa ñɩma nɛ pataala ɛzɩ abalʋ weyi ɛkpaɣ halʋ pitileɖi nɛ pʋyɔɔ lɛ, ekizi kazandʋ ɖeɖe wobu yɔ. (Luka 14:20) Pɩwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ Bibl yɔɔdʋʋ se ‘Yakɔɔb lɔ’ Leeya yaa ɛpaɖɩ-ɩ nɛ ɛsɔɔlɩ Rasɛɛlɩ yɔ. Pɩɩwɩlɩɣ se ɛpaɖaɣ Leeya toovenim taa, ɛlɛ ɛɛsɔɔlɩ Rasɛɛlɩ nɛ pɩkɩlɩ-ɩ.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 29:31.

Yesu tɔm se pɩwɛɛ se tɔmkpɛlɩkɩyʋ ɛsɔɔlɩ-ɩ nɛ pɩkpaɖɩ “ɛ-maɣmaɣ e-wezuu.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pɩwɛɛ se ɛsɔɔlɩ Yesu nɛ pɩkɩlɩ ɛ-maɣmaɣ e-wezuu nɛ paa pɩpɔzʋʋ se elesi e-wezuu Yesu yɔɔ yɔ, etisi nɛ ɛla mbʋ. Ye mbʋ, Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɛʋ tɩkɛ aleɣya tɔm. Pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ pɩ-yɔɔ camɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩpɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa.

Weyi ɛkɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ yɔ, kʋñɔmɩŋ nɛ nazɩm kaɣ-ɩ talʋʋ, pʋyɔɔ Yesu tɔm se: “Weyi ɛɛhɔɔlʋʋ [ɛ-nazɩm sizika] se ɛtɩŋ ma-wayɩ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛ mɔn-tɔmmʋyʋ.” (Luka 14:27) Toovenim, weyi ɛpɩsɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ siŋŋ yɔ, pɩwɛɛ se etisi kʋñɔmɩŋ weyi ɩtalɩɣ-ɩ yɔ faaa, ɛzɩ Yesu kaalabʋ yɔ. Halɩ Yesu kaatɔm se e-koyindinaa nesi tɛɛ ɛkaɣ sɩbʋ.

Ye mbʋ, mba pa nɛ Yesu pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ yɔ, panɩ pɩ-taa se ye ɛyʋ ɛcaɣ kɛʋ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ yɔ, pɩtɩkɛ aleɣya tɔm. Yesu tɩŋnɩ kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛɖaɣnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ñɩɣʋ niye. Ɛtɔm se: “Mɩ-taa anɩ sɔɔlɩ kuduyuu maʋ nɛ ɛɛcalɩɣnɩ caɣʋ se ɛtʋʋzɩ ki-liidiye nɛ ɛna se ɛpɩzɩɣ ɛtɛm-kʋ yaa we? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ɛsɩ tigiɖe nɛ ɛɛpɩzɩɣ kuduyuu tɛm, powoŋuu-i.” (Luka 14:28, 29) Ye mbʋ, mba pa nɛ Yesu pɛɖɛɣaɣ Yerusalɛm yɔ, panɩ pɩ-taa se pʋcɔ nɛ pɛkɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa lɛ, pɩwɛɛ se petisi nɛ pala mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ pa-laŋɩyɛ pilim. Yesu ɖaɣnɩ kɩɖaʋ lɛɛkʋ kpaɣʋ se ɛñɩɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ niye. Ɛtɔm se:

“Wiyaʋ weyi woki lɛlʋ you nɛ ɛɛcalɩɣnɩ caɣʋ se ɛtʋʋzɩ nɛ ɛna se ɛpɩzɩɣ nɛ, ɛ nɛ sɔɔjanaa cɛɛkɛ [kudokiŋ hiu] (10000), ɛlɩɩ eyoo lɛlʋ weyi ɛkɔŋ ɛ-yɔɔ nɛ sɔɔjanaa [kudokiŋ nɛɛlɛ] (20000) yɔ? Ye ɛɛpɩzɩɣ kɔyɔ, lɛlʋ wɛ poliŋ lɛ, etiyiɣ ɛ-cɔlɔ se peceɣ.” Pɩsa nɛ panɩɩ pɩ-taa  camɩyɛ lɛ, Yesu tɛzɩnaa se: “Mbʋ ɖɔɖɔ mɩ-taa weyi eekiziɣ ɛ-ñɩm kpeekpe yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛ mɔn-tɔmmʋyʋ.”—Luka 14:31-33.

Toovenim lɛ, pɩtɩkɛ mba ɛ nɛ wɛ pɔɖɔŋaɣ yɔ, pe-ɖeke eheyaɣ tɔm ndʋ. Weyi ɛsɔɔlaa se ɛmaɣzɩnɩ Yesu yɔ, pɩcɛyaa se ɛɖɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se pɩwɛɛ se etisi faaa se ɛlaɣ mbʋ payɩ ɛwɛna yɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ e-wezuu, pʋcɔ nɛ ɛkɛnɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ. Pɩpɔzʋʋ se ɛmaɣzɩ camɩyɛ nɛ ɛtɩmɩ nɛ pʋcɔ ɛkpaɣ lɩmaɣza ana.

Pʋwayɩ Yesu ɖaɣnɩ pɩsʋʋ tɔm ndʋ ɛyɔɔdɩ Pʋʋ Ñʋʋ yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ taa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɛ “ɛjaɖɛ ɖɔm” yɔ, tɩ-yɔɔ. (Maatiyee 5:13) Ɛzɩ ɖɔm yekuu se nabʋyʋ ɛtaaɖazɩ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛsɩnɩ ɛyaa pe-wezuu caɣʋ taa nɛ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ taa lɛ pataaɖazɩ. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ caɣ tɛm; pʋyɔɔ ɛɖaɣnɩ tɩ-yɔɔ pɩsʋʋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ðɔm kɛ pʋyʋ kɩbanʋ, ye pilesi pi-leleŋ ɛbɛ paɖʋʋ tɔɔnaɣ taa?” (Luka 14:34) Ɛ-tɔm welisiyaa kaasɩm mbʋ se ɖɔm nabʋyʋ wɛɛ lɛ, pɩcadaa nɛ paalakɩnɩ-pʋ tʋmɩyɛ sakɩyɛ.

Tobi lɛ, Yesu caɣ se eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mba papaɣzɩ ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ pileɖaa yɔ, se pataayele nɛ kpekpeka ŋga paawɛna yɔ, kɛhɛɛ. Ye pɛhɛwa yɔ, pɛwɛɣ ɛzɩ ɖɔm mbʋ pɩcadaa nɛ pɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ. Nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩma kaɣ-wɛ hoŋuu. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, pɔ-tɔm ɛɛtasɩɣ kɛdɩnʋʋ Ɛsɔ nɛ pɩwɛɛkɩɣ ɖɔɖɔ ɛ-hɩɖɛ. Yesu caɣ se pɔɖɔkɩ tɔm ndʋ camɩyɛ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩtaakɔɔ, pʋyɔɔ ɛtɔm se: “Weyi ɛwɛ naŋgbaŋʋʋ se ɛnɩɣ lɛ, ɛnɩɩ.”—Luka 14:35.