Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 16

Yesu wɩlɩ kpekpeka toovenim ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

Yesu wɩlɩ kpekpeka toovenim ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

YOHANƐƐSƖ 2:12-22

  • YESU YEBA NƐ KPAAŊ WƐƐ KELE KELE

Kana nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ wayɩ lɛ, Yesu wobi Kapɛrnayum. Yesu nɛ e-ɖoo nɛ e-newaa Yakubu, Yosɛɛfʋ, Siimɔɔ nɛ Yuda pɔɖɔŋaɣnɩ nʋmɔʋ.

Ɛbɛ yɔɔ Yesu woki Kapɛrnayum? Tɛtʋ ndʋ tɩɩkɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ nɛ tɩkɩlɩ Nazarɛɛtɩ nɛ Kana paɣlʋʋ nɛ tɩwalaa ɖɔɖɔ. Pɩtasɩ lɛ, Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kɩfama nabɛyɛ tɛ kaawɛ Kapɛrnayum nɛ lalaa tɛ ñɔtɩnɩ peeɖe. Yesu woki peeɖe se ɛfalɩsɩ-wɛ pɛ-tɛtʋ taa.

Yesu labɩ ɖɔɖɔ piti lakasɩ sakɩyɛ Kapɛrnayum tɛtʋ taa peeɖe. Piyeba nɛ tɛtʋ ndʋ nɛ tɩ-cɔlɔ ñɩndʋ taa ɛyaa sakɩyɛ nɩɩ mbʋ mbʋ ɛlabɩ peeɖe yɔ. Ɛlɛ, piileɖiɣ lɛ, Yesu nɛ ɛ-taabalaa pakaɣ wobu Yerusalɛm se pɔtɔɔ pɩnaɣ 30 tɛ Paska kazandʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paakɛ Yuda ñɩma mba paaleɣyiɣni pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ yɔ.

Pɔkɔm powolo Yerusalɛm nɛ pasʋʋ kpaaŋ taa lɛ, Yesu la nabʋyʋ nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa siŋŋ. Ðooo patɩlʋʋ-ɩ yɔ, wiɖiyi ɛtɩlabɩtɩ nabʋyʋ mbʋ nɛ pana.

Ɛsɔ Paɣtʋ pɔzaɣ Izrayɛɛlɩ piya se siwokini kpɩna nɛ sɩlaɣ kɩlaŋ kpaaŋ taa. Pɩtasɩ lɛ, mba palɩɣaɣnɩ poliŋ nɛ pɔkɔŋ Yerusalɛm yɔ, pɩpɔzʋʋ-wɛ tɔɔnaɣ alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɣ peeɖe yɔ. Pʋyɔɔ paɣtʋ kaaha nʋmɔʋ mba palɩɣnɩ poliŋ nɛ pɔkɔŋ Yerusalɛm yɔ, se pɔɖɔkɩ liidiye nɛ papɩzɩ nɛ paya kpɩna ndɩ ndɩ nɛ mbʋ mbʋ pɩkaɣ-wɛ pɔzʋʋ peeɖe yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 14:24-26) Mbʋ yebina nɛ Yerusalɛm taa tadɩyɛ laɖaa nabɛyɛ paɣzɩ pɛdʋʋ kpɩna nɛ sumasɩ kpaaŋ maɣmaɣ taa. Halɩ pa-taa nabɛyɛ mulaɣ ɛyaa nɛ pɛpɛlɩɣ-wɛ liidiye pɩkɩlɩɣ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.

Yesu na mbʋ lɛ, pɩwɩzɩ-ɩ pɩŋŋ nɛ ɛmɩzɩ pe-liidiye, etuzi pa-taabɩlɩnaa nɛ ɛɖɔɔnɩ-wɛ kpaaŋ taa. Pʋwayɩ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Ɩkʋsɩ mi-wondu cɩnɛ yɔ, ɩtaapɩsɩ man-Caa ɖɩɣa tadɩyɛ kuduyuu.”—Yohanɛɛsɩ 2:16.

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa na mbʋ lɛ, pɔtɔzɩ natʋ tɔm natʋyʋ, ndʋ paayɔɔdɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ. Natʋ tɔm ndʋ yɔ: “Ña-ɖɩɣa sɔɔlʋʋ tɛ miŋ kaɣ-m ñaɣʋ.” Ɛlɛ Yuda mba pɔzɩ Yesu se: “Kawɩlɩsɩ nzɩ ŋwɩlɩɣ-ɖʋ nɛ ŋlakɩ mbʋ yɔ?” Nɛ Yesu cosi-wɛ se: ‘Ɩyɔkɩ kpaaŋ kʋnɛ yɔ; nɛ tozo wiye lɛ mankʋsɩ-kʋ.’—Yohanɛɛsɩ 2:17-19; Keɣa 68:10.

Yuda mba maɣzaɣ se Yerusalɛm kpaaŋ tɔm Yesu yɔɔdʋʋ, pʋyɔɔ pɔpɔzɩ-ɩ se: ‘Pama kpaaŋ kʋnɛ yɔ nɛ pɩnzɩ nɩɩnaza nɛ loɖo, nɛ ñɛ yɔ, ñakʋsʋʋ-kʋ nɛ kɩyakɩŋ naadozo?’ (Yohanɛɛsɩ 2:20) Ɛlɛ Yesu maɣmaɣ tomnaɣ ɛyaɣaɣ se kpaaŋ. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɔzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pɩnzɩ naadozo wayɩ, alɩwaatʋ ndʋ pefezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ.