Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 127

Sahedrɛɛ hʋnɩ-ɩ tɔm nɛ pʋwayɩ lɛ, powoni-i Pilaatɩ cɔlɔ

Sahedrɛɛ hʋnɩ-ɩ tɔm nɛ pʋwayɩ lɛ, powoni-i Pilaatɩ cɔlɔ

MAATIYEE 27:1-11 MAARKƖ 15:1 LUKA 22:66–23:3 YOHANƐƐSƖ 18:28-35

  • SAHEDRƐƐ HƲNƖ-Ɩ TƆM TANAŊ TƐƐ

  • YUDAASƖ CAƔAƔ Ɛ-TƖ ÐƖƲ NIMIYE

  • POWONI YESU PILAATƖ CƆLƆ SE ƐKƲ Ɛ-TƆM

Alɩwaatʋ ndʋ Pɩyɛɛrɩ kpɛzɩ nabudozo ɖeɖe se ɛɛsɩŋ Yesu yɔ, tɛʋ kaawɩzɩ fem. Sahedrɛɛ taa ñɩma hʋ Yesu tɔm nɛ pɩtɛ lɛ, pamɩzɩ ɖama. Tɛʋ fema Kemeɣa wiye lɛ, paɖaɣnɩ kpeɣluu se pahʋʋnɩ Yesu tɔm se pɔtɔ se pahʋ ɛ-tɔm alɩwaatʋ ndʋ paɣtʋ haɣ nʋmɔʋ yɔ tɩ-yɔɔ. Peeɖe pɔkɔnɩ Yesu pɛ-ɛzɩdaa.

Paɖaɣnɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Ye ñɛkɛnɩ Krɩstʋ kɔyɔ, heyi-ɖʋ.” Yesu cosi-wɛ se: “Ye meheyi-mɩ yɔ, iitisiɣ, nɛ ye mɔnpɔzɩ-mɩ natʋyʋ yɔ, iicosuu ɖɔɖɔ.” Pʋwayɩ lɛ, Yesu yɔɔdɩnɩ abalɩtʋ nɛ eheyi-wɛ weyi ɛkɛnaa yɔ, ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Danɩyɛɛlɩ 7:13 taa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Cee wayɩ lɛ, Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ caɣʋ Ɛsɔ ɖoŋ tʋ nɩwaŋ yɔɔ.”—Luka 22:67-69; Maatiyee 26:63.

Patasɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Mbʋ lɛ ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ?” Yesu cosi se: “Ɩtɔma lɛ, mɛnkɛ mbʋ ɖɔɖɔ.” Pɔ-cɔlɔ lɛ, Yesu tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se ɛtʋ Ɛsɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se pakʋ-ɩ. Pʋyɔɔ pɔpɔzɩ ɖama se: “Nɛ ɖɩtasɩɣ aseɣɖe tɔm ñɩnʋʋ se ɖilebe?” (Luka 22:70, 71; Maarkɩ 14:64) Nɛ pakpa Yesu pɔhɔkɩ-ɩ nɛ powoni-i Pɔɔnsɩ Pilaatɩ, wiyaʋ weyi Roma ñɩma kaasɩ Yudee egeetiye yɔɔ yɔ, ɛ-cɔlɔ.

Pɩtɩla, Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ na Yesu, alɩwaatʋ ndʋ pɛɖɛɣaɣnɩ-ɩ Pilaatɩ cɔlɔ yɔ. Yudaasɩ nawa se pakpa Yesu nɛ pɛɖɛɣna Pilaatɩ tɛ lɛ, pɩcɛyɩ-ɩ siŋŋ. Pɩɩwɛɛ se ekpiɖi ɛ-lakasɩ yɔɔ nɛ Ɛsɔ na ɛ-pʋtɔdɩyɛ, ɛlɛ ɛtɩla mbʋ. Ɛɖɛɛ nɛ ewolo ɛkpaɣ liidiye pɔɔyɩsɩ niidozo nɛ ɛpɩsɩ cɔjɔnaa cɔlɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Mɔnɖɔ wɛɛ, malabɩ calɩm kiɖeɖem kɔlɔmɔtʋ.” Nɛ paba cosi-i nɛ hoŋa se: “Pɩna-ɖʋ le! Ñɔ-cɔlɔ lɛ.”—Maatiyee 27:4.

Yudaasɩ kɛzɩ liidiye pɔɔyɩsɩ 30 nzɩ nɛ ɛlɔ templo taa, nɛ ɛɖɛɛ se ɛɖaɣnɩ labʋ kɩdɛkɛdɩm lɛɛbʋ nɛ ɛkʋ ɛ-tɩ. Ewoba se ɛɖɩɣ ɛ-tɩ nimiye piliŋa yɔɔ lɛ, kaka pɛlɩ. Etii nɛ ɛyaɣ kaaʋ yɔɔ tɩŋ tɛɛ nɛ ɛmɩzɩ.—Tʋma Labʋ 1:17, 18.

Tanaŋ pala ŋgʋ kɩ-tɛɛ, patanɩ Yesu Pɔɔnsɩ Pilaatɩ kʋjɔŋ tɛɛ. Ɛlɛ Yuda ñɩma mba powoni-i  yɔ, pekizi se paasʋʋ. Pamaɣzaɣ se pasʋwa yɔ, sɩɩnaa layaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ, pakaɣ-wɛ pisuu. Nɛ ye pɛfɛyɩ kele kele ɛzɩ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ, paakaɣ pɩzʋʋ nɛ pɔtɔɔ Nisaŋ kɩyakʋ 15 ŋgʋ tɔɔnaɣ. Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye papaɣzɩɣ kpɔnʋ ŋgʋ kɩtɩñɩŋ yɔ, kɩ-kazandʋ tɔɔʋ. Kazandʋ ndʋ tɩɩkɛ ɖɔɖɔ Paska kazandʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ.

Pilaatɩ lɩwa lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Tɔm ndʋ ɩsɩɣ ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛ-ñʋʋ taa?” Pocosi-i se: “Ye ɛtaakɛ wɛɛkɩyʋ yɔ, ɖɩtaakɔnɩ-ŋ ɩ.” Pilaatɩ maɣzaɣ se pacaɣ pañɩɣ ɛ-yɔɔ nɛ ɛhʋʋ Yesu tɔm, pʋyɔɔ ecosi-wɛ se: “Ɩkpaɣ-ɩ mɩ-maɣmaɣ nɛ ɩhʋʋnɩ-ɩ tɔm mɩ-paɣtʋ yɔɔ.” Peeɖe Yuda mba lɩzɩ pa-lɩmaɣza kɩdɛkɛda pawɩlɩ nɛ pocosi-i se: “Pɩtɩha nʋmɔʋ se ɖɩkʋ ɛyʋ.”—Yohanɛɛsɩ 18:29-31.

Toovenim lɛ, ye Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa ɩkʋ Yesu Paska kazandʋ alɩwaatʋ taa yɔ, samaɣ kaɣ pɔ-yɔɔ kʋyʋʋ. Pʋyɔɔ pañɩnaɣ se peyele Roma ñɩma maɣzɩ se Yesu kaɖɩɣnɩ pe-kewiyaɣ nɛ pakʋ-ɩ, ɛzɩ pa-paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ. Pʋbʋ lɛ, samaɣ ɛɛkaɣ yɔɔdʋʋ se mba kʋnɩ-ɩ.

Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa panɛ, patiheyi Pilaatɩ se pɛtɛm Yesu tɔm kʋʋ se ɛmʋnɩ sɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtʋ Ɛsɔ. Pʋyɔɔ pɛɖɛzɩ nɔɔ pɔbɔtʋ tɔm lɛɛtʋ se: “Ɛnʋ yɔ, [1] ɛñamsɩɣ ɖɛ-ɛjaɖɛ nɛ [2] ekiziɣ se pataahɛyɩ lambuu Sezaarɩ, nɛ [3] ɛyaɣ ɛ-tɩ se Wiyaʋ Krɩstʋ.”—Luka 23:2.

Ɛzɩma Pilaatɩ kɛ Roma kewiyaɣ lone taa caɣyʋ yɔ, pʋyɔɔ etisu yem alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩ pɔtɔm se Yesu yɔɔdaa se ɛkɛ wiyaʋ yɔ. Pʋyɔɔ Pilaatɩ ɖaɣnɩ pɩsʋʋ ɛ-kʋjɔŋ tɛɛ nɛ ɛyaa Yesu nɛ ɛpɔzʋʋ-ɩ se: “Ñɛkɛnɩ Yuda mba wiyaʋ?” Pʋ-tɔbʋʋ se ‘ŋkʋyʋʋ kewiyaɣ paɣtʋ yɔɔ nɛ ŋyaɣ ña-tɩ wiyaʋ nɛ ŋkaɖɩɣnɩ Sezaarɩ yaa we?’ Pɩtɩla Yesu caɣaɣ se ɛtɩlɩ tɔm ndʋ Pilaatɩ tɛm nɩʋ ɛ-yɔɔ yɔ, pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ña-maɣmaɣ, ñɔtɔŋnɩ mbʋ, yaa nabɛyɛ heyini-ŋ tʋ mɔ-yɔɔ?”—Yohanɛɛsɩ 18:33, 34.

Tɔm ndʋ Pilaatɩ cosaa yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛɛsɩŋ Yesu yɔɔ tɔm sakɩyɛ, ɛlɛ ɛsɔɔlaa se ɛtɩlɩ. Ɛpɔzɩ-ɩ se: “Mɛnkɛ Yuda tʋ kɛ? Ñɛ-tɛtʋ taa ɛyaa nɛ layaa sɔsaa pakpanɩ-ŋ nɛ pɛcɛlɩ-m. Ŋlabɩ we tɛ?”—Yohanɛɛsɩ 18:35.

Kewiyitu tɔm yɔɔ kpem pahʋwaɣnɩ Yesu tɔm, pʋyɔɔ etiyele se pɔsɔɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ecosi tɔm ndʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se tɩɖɩɣzɩ Pilaatɩ siŋŋ.