Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 52

Ɛkpaɣ kpɔnʋnaa pazɩ nɛ kpakpasɩ cabɩ nɛ ɛcalɩnɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ

Ɛkpaɣ kpɔnʋnaa pazɩ nɛ kpakpasɩ cabɩ nɛ ɛcalɩnɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ

Tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ apostoloowaa 12 labɩ Galilee egeetiye taa yɔ, ɖɩha-wɛ taa leleŋ siŋŋ nɛ pɔkɔɔ Yesu “cɔlɔ nɛ pɛkɛdɩ-ɩ mbʋ mbʋ palaba nɛ ndʋ ndʋ pawɩlaa yɔ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se tʋmɩyɛ kaanɩ-wɛ. Ɛlɛ ɛzɩma ɛyaa kɔŋaɣ pɔ-cɔlɔ paa alɩwaatʋ ndʋ yɔ, patɩna alɩwaatʋ se pɔtɔɔ tɔɔnaɣ. Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ se: “Ɩkɔɔ mɩ-maɣmaɣ kɩjaʋ yɔɔ nɛ ɩhɛzɩ pazɩ ɖenɖe pɩcaɣ ɖiɣ ɖiɣ yɔ.”—Maarkɩ 6:30, 31.

Paa pɩɩla ɛzɩma, paañɔtɩnɩ Kapɛrnayum tɛtʋ. Peeɖe pakpa kpɩyʋʋ taa, se pamaa Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ kiŋ, Betɛsda tɛtʋ wayɩ se pañɩnɩ lone naɖɩyɛ nɛ pɛhɛzɩ. Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ tɛm-wɛ naʋ nɛ lalaa ɖɔɖɔ ñanɩwa se peɖiɣni ɖɛʋ peeɖe. Pʋyɔɔ pakʋyaa pese nɛ pɔcɔlɩ pɔɔ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa patalaɣ peeɖe lɛ, ɛyaa tɛm talʋʋ ɖɔɖɔ.

Yesu lɩ kpɩyʋʋ taa lɛ, ɛna ɛyaa samaɣ nɛ pɔ-tɔm labɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛwɛ ɛzɩ heŋ weyi ɩfɛyɩnɩ ninɖiɣyu yɔ. “Nɛ ɛwɛɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ” Kewiyaɣ tɔm. (Maarkɩ 6:34) Ɛlabɩ ɖɔɖɔ nɛ mba paawɛnɩ kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ yɔ, “pɔ-yɔɔ cɛ.” (Luka 9:11) Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ-ɩ nɛ peheyi-i se: “Pɩkɛ lakʋ taa nɛ wɩsɩ tɛma. Ðɔɔnɩ ɛyaa samaɣ: Powolo tɛtʋ taa nɛ paya tɔɔnaɣ.”​—Maatiyee 14:15.

Ɛlɛ Yesu cosi-wɛ se: “Pataawolo. Mɩ-maɣmaɣ ɩha-wɛ tɔɔnaɣ.” (Maatiyee 14:16) Yesu kaasɩm mbʋ ɛkaɣ labʋ yɔ, ɛlɛ ɛtakɩ Filiipu nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Le ɖɩnaɣ kpɔnʋnaa nɛ ɛyaa samaɣ kanɛ yɔ kɔtɔɔ?” Filiipu pɩmʋnaa se pɔpɔzɩ tɔm ndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-tɛ kaañɔtɩnɩ Betɛsda tɛtʋ. Ɛlɛ paapɩzɩɣ pɔtɔ se payakɩ kpɔnʋnaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, abalaa ɖeke kaakpɛndɩ 5000 nɛ pɩtasɩnɩ halaa nɛ piya; ye mbʋ pɔtɔma pakalɩɣ pa-tɩŋa yɔ, pɩcɛzɩɣ abalaa ɖɔʋ tam nabʋlɛ. Pʋyɔɔ Filiipu cosaa se: “Liidiye, nasɩlɛ [yaa kɩyakɩŋ 200 tʋmɩyɛ liidiye] ɛɛtalɩɣ se paa weyi lɛ ehiɣ kpɔnʋ hɔɔlaɣ.”—Yohanɛɛsɩ 6:5-7.

Pɩsa nɛ Yesu nɩɩ pɩ-taa se paapɩzɩɣ nɛ pacalɩ samaɣ ŋga lɛ, Andree cosaa nɛ eheyi-i se: “Evebu nɔɔyʋ wɛ cɩnɛ yɔ, ɛwɛnɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ naalɛ, ɛlɛ pɩtalɩ-we samaɣ kanɛ yɔ kɔ-cɔlɔ?”—Yohanɛɛsɩ 6:9.

Pɩkazɩ pazɩ se pɔtɔɔ pɩnaɣ 32 tɛ Paska kazandʋ nɛ ñɩtʋ lɛŋ ñɩndʋ kaawɛ piyisi yɔɔ. Pʋyɔɔ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔyɔɔdɩnɩ samaɣ nɛ ɛyaa kpeɣli ɖama nɩɩnʋwa nɩɩnʋwa yaa mɩnʋʋ mɩnʋʋ. Ɛkpaɣ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ naalɛ nɛ ɛtɩmɩ pɩ-yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛtayɩ kpɔnʋnaa mba nɛ kpakpasɩ nzɩ sɩ-taa. Yesu kpaɣ nɛ ɛcɛlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se patayɩ ɛyaa. Maamaaci tɔm, ɛyaa tɩŋa tɔɔ nɛ pahaɣ!

Pɛtɛm tɔɔʋ lɛ, Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ikpeɣli titilee wena akazaa yɔ nɛ ataale yem.” (Yohanɛɛsɩ 6:12) Pekpeɣli-yɛ nɛ asu ɖɔkɩŋ 12.