Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nʋmɔʋ, Toovenim, Wezuu

Nʋmɔʋ, Toovenim, Wezuu

Laŋhɛzɩyɛ tɔm nɩʋ kɛdɩɣnɩ paa anɩ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Bibl taa yɔ, tɩkaɣ ña nɛ ñɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa kɛdɩnʋʋ siŋŋ.

Kedeŋa kpeekpe Lɩzɩyʋ Yehowa tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ eyele nɛ pama laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ Bibl taa. Takayaɣ kanɛ ka-taa ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ Bibl takayɩsɩ naanza nzɩ sɩyɔɔdʋʋ laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩkɛdɩɣnɩ ɖa-taa paa anɩ yɔ, sɩ-tɔm. Payaɣ takayɩsɩ nzɩ nɛ mba Ɛsɔ tɩŋnɩ pɔ-yɔɔ nɛ pama-sɩ yɔ, pa-hɩla: Maatiyee, Maarkɩ, Luka nɛ Yohanɛɛsɩ.

Takayɩsɩ nzɩ sɩ-naanza payaɣ ɖɔɖɔ se Evaŋgilimwaa. Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ siheyiɣ-ɖʋ yɔ, ndʋ yɔ: Yesu Krɩstʋ yɔɔ Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ nɛ ɛya ɛyaa ñʋʋ; ɛnʋ kɛnɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ; nɛ ɛkaɣ yebu nɛ mba petisiɣ ɛ-yɔɔ yɔ, pehiɣ tam tam wazasɩ.—Maarkɩ 10:17, 30; 13:13.

ƐBƐ YƆƆ PAMA EVAŊGILIMWAA ÐOOO NAANZA?

Pɩtɩla ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ eyele nɛ pama Yesu wezuu caɣʋ nɛ tɔm ndʋ ɛwɩlaa yɔ, pɩ-yɔɔ tɔm, ɖooo takayɩsɩ naanza taa?

Ɛzɩma paa weyi ɛma Yesu wezuu caɣʋ yɔɔ tɔm yɔ, pɩwɛnɩ wazasɩ sakɩyɛ. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa camɩyɛ. Maɣzɩ se ɛyaa nabɛyɛ naanza sɩŋaa nɛ pewelisiɣni wɩlɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Weyi ɛsɩŋ wɩlɩyʋ ɛnʋ ɛ-ɛzɩdaa yɔ, ɛkɛ lambuu mʋyʋ. Ɛ-nɩwaŋ yɔɔ lɛ weyi ɛsɩŋaa yɔ, ɛkɛ ɖɔkɔtɔ. Nɩmɩyɛ yɔɔ lɛ, kpakpasɩ kpayʋ weyi ɛkɛ ɖɔɖɔ wɩlɩyʋ taabalʋ siŋŋ yɔ, ɛsɩŋna. Nɛ naanza tʋ ñasɩŋnɩ wɩlɩyʋ wayɩ, nɛ lalaa kɩlɩ-ɩ pɩnzɩ. Pa-naanza pɛkɛ ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ toovenim yɔ, nɛ pa-taa paa weyi lɛ, ɛ-lɩmaɣza kaawɛ wɩlɩyʋ tɔm nɛ ɛ-wɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, tɩɩwɛ ndɩ nɛ lalaa ñɩndʋ. Ye pa-taa paa anɩ ɛma wɩlɩyʋ tɔm nɛ ɛ-lakasɩ yɔ, pa-takayɩsɩ nzɩ sɩ-naanza siyeki nɛ patɩlɩ wɩlɩyʋ ɛnʋ ɛ-wɛtʋ yaa ɛ-yɔɔ tɔm ndɩ ndɩ nɛ pɩkpaɖɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa weyi ɛkaɣ kɛdʋʋ tɔm nɛ piwizini hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛ-lɩmaɣza kaawɛɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Ɛzɩma paawɛ wɩlɩyʋ ɛnʋ ɛ-hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ pɛwɛɛ wɛtʋ ndɩ ndɩ taa yɔ, piyeki nɛ takayɩsɩ naanza nzɩ pamaɣ yɔ, sɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ camɩyɛ wɩlɩyʋ tɔm nɛ ɛ-lakasɩ tɩŋa. Kɩɖaʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma tɔm ndɩ ndɩ, ndʋ pama takayɩsɩ naanza taa nɛ sɩkɛdɩɣ Wɩlɩyʋ Sɔsɔ Yesu Krɩstʋ wezuu caɣʋ yɔɔ tɔm yɔ, tɩwazɩɣ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.

 Ɛzɩ ɖɩɩyɔɔdʋʋ kɩɖaʋ taa yɔ, weyi ɛkɛ lambuu mʋyʋ yɔ, ɛlɛ kaasɔɔlaa se tɔm ndʋ ɛkɛdɩɣ yɔ, titukuni Yuda ñɩma mba pɛ-hɛkʋ taa Yesu kaawɛɛ yɔ. Ðɔkɔtɔ ñɔyɔɔdɩ kʋdɔndɩnaa nɛ ajamaa pɔ-yɔɔ cɛbʋ tɔm nɛ ɛtɩyɔɔdɩ ndʋ lambuu mʋyʋ kaayɔɔdaa yɔ, tɩ-taa lɛɛtʋ yaa ɛtɩcɔlɩ-tʋ ɛzɩ lambuu mʋyʋ kaacɔlʋʋ-tʋ yɔ. Weyi ɛɛkɛ wɩlɩyʋ taabalʋ yɔ, ɛlɛ ñañɩɣ niye wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ wɩlɩyʋ kaawɛna yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ pɩkpaɖɩ lalaa. Pa-taa cikpelu ñɛkɛdɩ tɔm kɛlɛʋ yem. Ɛlɛ pa-taa paa anɩ, ɛ-tɔm kɛ toovenim. Kɩɖaʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma Yesu wezuu caɣʋ yɔɔ kɛdɛsɩ naanza nzɩ pamawa yɔ, sɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɣ ɛ-tɔm, ɛ-tʋma nɛ ɛ-ɛyʋtʋ taa kpayɩ kpayɩ yɔ.

Nabɛyɛ yaɣ takayaɣ ŋga Maatiyee mawa yɔ se ‘Maatiyee tɛ evaŋgilim’ yaa ŋga Yohanɛɛsɩ mawa yɔ se ‘Yohanɛɛsɩ tɛ evaŋgilim.’ Paa payaɣ-sɩ mbʋ yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa takayaɣ ŋga lɛ, kɔyɔɔdʋʋ “Yesu tɛ tɔm kɩbandʋ” yaa laŋhɛzɩyɛ tɔm. (Maarkɩ 1:1) Ɛlɛ, toovenim lɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩyɔɔdɩ se evaŋgilim kʋɖʋmʋʋ pamawa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ takayɩsɩ nzɩ pamawa yɔ, sɩ-naanza sɩ-taa tɔm kpɛndɩna nɛ pɩla Yesu tɛ tɔm Kɩbandʋ.

Bibl tɔm kpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ tazɩ kɛdɛsɩ nzɩ pɔyɔɔdɩ sɩ-tɔm Maatiyee, Maarkɩ, LukaYohanɛɛsɩ takayɩsɩ taa yɔ, nɛ pɔcɔlɩ-sɩ. Pa-taa nɔɔyʋ lɛ, Siirii takayɩsɩ mayʋ weyi payaɣ se Tatian yɔ. Pɩnaɣ 170 taa, ɛtazɩ takayɩsɩ nzɩ sɩ-naanza sɩ-taa nɛ ɛna se sɩ-taa tɔm kɛ toovenim nɛ sɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ ekpeɣli-tʋ takayaɣ ŋga payaɣ se Diatessaron yɔ, ka-taa. Kɛkɛdɩɣ Yesu wezuu caɣʋ nɛ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ ɖeyi ɖeyi.

Mbʋ ɖɔɖɔ palabɩ Yesu kɛnɩ nʋmɔʋ, toovenim nɛ wezuu takayaɣ kanɛ ka-taa, ɛlɛ paɖaɣnɩ ka-taa tɔm cɔlʋʋ nɛ tɩtʋʋzɩ camɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ. Ka-taa tɔm cɔlɩ camɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɛɛlɛɛyɔ ɖɩnɩɣ Yesu natʋ tɔm nɛ e-aduwa taa kpayɩ kpayɩ nɛ pɩkpaɖɩ. Piyebi ɖɔɖɔ nɛ ɖɩnɩɩ Yesu tɔm nɛ ɛ-lakasɩ taa camɩyɛ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa kɛdɛsɩ nzɩ sɩlabɩ ɖeyi ɖeyi yɔ. Tɛtɛɛ wondu ñɩnɩyaa lɩ mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩnaa ɖɔɖɔ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm lɛɛtʋ taa camɩyɛ nɛ ɖɩtɩlɩ ɖɔɖɔ takayɩsɩ nzɩ, sɩ-mayaa yɔɔ tɔm nɛ pɩkpaɖɩ. Ɛlɛ kɛdɛsɩ nasɩyɩ wɛɛ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɔlɩ-sɩ sɩ-alɩwaatʋ yɔɔ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ sɩɩlabʋ yɔ. Ɛlɛ Yesu kɛnɩ nʋmɔʋ, toovenim nɛ wezuu takayaɣ kanɛ ka-taa pɔcɔlɩ tɔm camɩyɛ se tɩ-taa nɩʋ ɛwɛɛ kɛlɛʋ nɛ tɩwazɩ-ɖʋ camɩyɛ.

NƲMƆƲ, TOOVENIM NƐ WEZUU

Ŋŋkalɩɣ takayaɣ kanɛ lɛ, ñaɣ pana nɛ ŋɖɔkɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ña nɛ ño-koobiya kʋsɔɔlaa ɩtɩlɩ nɛ pɩwazɩ-mɩ yɔ. Tɔzɩ se Yesu Krɩstʋ maɣmaɣ heyi apostoloo Tomaa se: “Mɛkɛnɩ nʋmɔʋ, tʋtʋyɛ tɔm nɛ wezuu. Nɔɔyʋ eewoki Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 14:6.

Yesu kɛnɩ nʋmɔʋ, toovenim nɛ wezuu takayaɣ kanɛ kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ se toovenim lɛ Yesu kɛnɩ “nʋmɔʋ.” E-ɖeke koŋ ɛ-yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛtɩmɩnɩ Yehowa Ɛsɔ. Pɩtasɩ lɛ, Yesu kɛnɩnɩ ɖɔɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖiceɣ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 16:23; Roma 5:8) Yesu yɔɔ ɖeke koŋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa.

Yesu kɛnɩ “toovenim.” Ɛ-yɔɔdaɣ nɛ e-wezuu caɣʋ labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim. Tobi lɛ, Yesu maɣmaɣ kaakɛnɩ toovenim. Eyeba nɛ natʋ tɔm sakɩyɛ kɔɔ pɩ-taa yaa tɩkɛ “ɛɛɛ.” (2 Kɔrɛntɩ 1:20; Yohanɛɛsɩ 1:14) Natʋ ndʋ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ lone sɔsɔɖɛ nɖɩ Yesu wɛnɩ Ɛsɔ kaɖʋwa taa yɔ.​—Natʋ 19:10.

Yesu kɛnɩ ɖɔɖɔ “wezuu.” Ɛzɩma ɛkpaɣ e-wezuu nɛ ɛ-calɩm mbʋ pɩɩtalɩ pilim yɔ nɛ ɛhɛyɩnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔ, piyeba nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ sɔnɔ se ɖɩkaɣ caɣʋ “wezuu siŋŋ,” pʋ-tɔbʋʋ se “tam tam koboyaɣ” yaa wezuu maatɛŋ. (1 Timootee 6:12, 19; Efɛɛzɩ 1:7; 1 Yohanɛɛsɩ 1:7) Ɛkɛnɩ ɖɔɖɔ “wezuu” mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkaɣ fezuu ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ mba pasɩba yɔ, se papɩzɩ pacaɣ Paradisuu taa tam tam.—Yohanɛɛsɩ 5:28, 29.

Pɩcɛyaa se ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩtɩlɩ lone nɖɩ Yesu wɛnɩ Ɛsɔ kaɖʋwa taa yɔ nɛ ɖɩnɩɩ ɖɩ-yɔɔ leleŋ. Ðɩtaɣ liu se tɔm ndʋ ŋkaɣ kpɛlɩkʋʋ yɔ, tɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ Yesu, weyi ɛkɛnɩ “nʋmɔʋ, toovenim nɛ wezuu” yɔ camɩyɛ.