Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 48

Ɛlabɩ piti lakasɩ, ɛlɛ petitisi ɛ-yɔɔ halɩ pɩkpɛndɩnɩ Nazarɛɛtɩ ñɩma

Ɛlabɩ piti lakasɩ, ɛlɛ petitisi ɛ-yɔɔ halɩ pɩkpɛndɩnɩ Nazarɛɛtɩ ñɩma

MAATIYEE 9:27-34; 13:54-58 MAARKƖ 6:1-6

  • YESU WA YƲLƲM NƆƆYƲ NƐ KAAYƆƆDAƔ NAKƐYƐ

  • NAZARƐƐTƖ ÑƖMA TITISI Ɛ-YƆƆ

Yesu lɩnɩ Dekapola nɛ ɛtalɩ lɛ, ɛwaa halʋ weyi calɩm kpeŋaɣni-i yɔ, nɛ efezi ɖɔɖɔ Yayiruusi pɛlɛ. Tʋma wena Yesu labɩ puwiye yɔ, aɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ ɖoo tiyuta. Yesu lɩnɩ Yayiruusi ɖɩɣa nɛ ɛɖɛɣ lɛ, yʋlʋmaa nabɛyɛ naalɛ tɩŋɩɣ-ɩ nɛ pamakɩ kubusi se: “Na ɖa-pʋtɔdɩyɛ, Daviid Pɩyalʋ.”—Maatiyee 9:27.

Ɛzɩma paya Yesu se “Daviid Pɩyalʋ” yɔ, pɩwɩlɩɣ se petisaa se Yesu mʋnɩna se ɛtɔɔ kewiyitu Daviid lone taa nɛ ɛnʋ ɛkɛnɩ ɖɔɖɔ Mesiya. Ɛlɛ Yesu lakɩ ɛzɩ ɛɛnɩɣ yɔ. Pɩtɩla ɛlabɩ mbʋ se ɛna se pɛwɛɣ pamakɩ kubusi mbʋ. Nɛ toovenim lɛ, mbʋ palaba. Yesu kɔm nɛ ɛsʋʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa lɛ, yʋlʋmaa mba, pa-naalɛ patɩŋɩ-ɩ nɛ pasʋʋ ɖɔɖɔ. Peeɖe Yesu pɔzɩ-wɛ se: “Itisiɣ se manpɩzɩɣ mala mbʋ?” Pocosi-i nɛ tisuu se: “Ɛɛɛ, Kɩbaɣlʋ.” Ðɩnɛ ɛlɛ, Yesu tukuni pɛ-ɛza, nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Pɩla-mɩ ɛzɩ itisuu yɔ.”—Maatiyee 9:28, 29.

Peeɖe peeɖe lɛ, papaɣzɩ naʋ. Ɛzɩ Yesu kaaheyuu lalaa yɔ, ɛpaɣ-wɛ se pataaheyi mbʋ pɩlaba yɔ nɔɔyʋ. Ɛlɛ ɛzɩma pa-taa labɩ leleŋ kpem yɔ, pʋyɔɔ lɛ, pɛɖɛɛ nɛ posusuu-tʋ paa le.

Alɩwaatʋ ndʋ yʋlʋmaa panɛ pɛɖɛɣaɣ lɛ, nabɛyɛ kɔnɩ abalʋ nɔɔyʋ, ɛɛkɛ eliikenu nɛ eleeu weyi ekema yɔ, ɛpɩsɩ-ɩ kaayɔɔdaɣ. Yesu ɖɔɔnɩ eleeu ɛnʋ abalʋ ɛnʋ ɛ-taa nɛ peeɖe peeɖe ɛnʋ lɛ, ɛpaɣzɩ yɔɔdʋʋ. Peeɖe pɩɖɩɣzɩ samaɣ nɛ kapaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Wiɖiyi ɖɩtɩnatɩ lakasɩ sɩnɛ yɔ kaaʋ Izrayɛɛlɩ taa.” Farɩsɩ mba kaawɛ peeɖe ɖɔɖɔ. Panawa se paapɩzɩɣ nɛ pɛkpɛzɩ piti lakasɩ nzɩ sɩ-tɔm lɛ, paɖaɣnɩ paɣzʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdʋʋ ɖoŋ weyi Yesu lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɩ-yɔɔ nɛ pɔtɔŋ se: “Aleewaa ñʋʋdʋ ɖoŋ taa ɛɖɔɔnʋʋnɩ aleewaa.”—Maatiyee 9:33, 34.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ papɩsɩ Nazarɛɛtɩ. Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnaɣ yɔ, Yesu kaawɩlɩ tɔm peeɖe, Sinaagɔɔgɩ taa. Kajalaɣ lɛ, ɛ-tɔm wɩlʋʋ kaakɛdɩnɩ samaɣ siŋŋ, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, kamʋ pana nɛ halɩ kañɩnaɣ se kakʋ-ɩ. Lɛɛlɛɛyɔ Yesu tasɩɣ pana ñaɣʋ se ɛsɩnɩ ɛ-tɛtʋ taa ñɩma mba.

Pʋyɔɔ ɛpɩsɩ Sinaagɔɔgɩ taa Sabaatɩ wiye se ɛwɩlɩ ɛyaa tɔm. Ɛ-tɔm wɩlʋʋ ɖɩɣzɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ pɔpɔzʋʋ se: “Ɛlɩ le lɔŋ nɛ hama lakasɩ ɖoŋ yɔɔ? Ɛnʋ yɔ ɛtɩkɛ kafɩnda pɩyalʋ? Pɩtɩkɛ e-ɖoo payaɣ se Maarɩɩ nɛ e-koobiya lɛ Yakubu nɛ Yosɛɛfʋ, Siimɔɔ nɛ Yudaasɩ? Nɛ e-koobiya halaa mba fɛyɩ ɖɔ-cɔlɔ pe-kpeekpe? . . . Mbʋ lɛ, ɛnʋ yɔ, ɛlɩ le pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ pɩ-yɔɔ?”—Maatiyee 13:54-56.

Ɛyaa maɣzaɣ se Yesu wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ tɛtʋ taa mba lalaa yɔ. Pʋyɔɔ pɛwɛɛ pahʋʋ pa-ñʋʋ taa se pɛ-ɛzɩdaa cɩnɛ palʋlɩ-ɩ nɛ ɛpaɣlɩ lɛ, le ɛlɩnaa nɛ ɛkɛɣ Mesiya? Mbʋ labɩna nɛ paa ɛ-lɔŋsɩnɖɛ nɛ e-piti lakasɩ ɩɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛkɛnɩ Mesiya yɔ, petitisi ɛ-yɔɔ. Ɛzɩma ɛyaa kaasɩmɩ-ɩ ɖooo pitu yɔ, piyeba nɛ pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛdaa ɛ-yɔɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɛ-hɔʋ taa mba. Pʋyɔɔ ɛlɛ heyi-wɛ se: “Paaniŋ nayʋ ɖoli nɛ pɩtɩkɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa nɛ ɛ-ɖɩɣa taa.”—Maatiyee 13:57.

Toovenim lɛ, pɩɖɩɣzɩ Yesu se petitisi ɛ-yɔɔ. Pʋyɔɔ ɛtɩla piti lakasɩ nasɩyɩ peeɖe caaa, “kʋdɔndɩnaa nabɛyɛ cabɩ yɔɔ ɛkpazɩ nesi nɛ pɔ-yɔɔ cɛ.”​—Maarkɩ 6:5, 6.