Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 115

Yesu kɛdɛzaɣ Paska tɔɔʋ ñɔtaa

Yesu kɛdɛzaɣ Paska tɔɔʋ ñɔtaa

MAATIYEE 26:1-5, 14-19 MAARKƖ 14:1, 2, 10-16 LUKA 22:1-13

  • PƐHƐYƖ LIIDIYE YUDAASƖ ISKARƖYƆƆTƖ SE ƐPƐDƖ YESU

  • APOSTOLOOWAA NAALƐ WOBI PASKA ÑƆƆZƲƲ

Lɛɛlɛɛyɔ Yesu tɛm tɔm wɩlʋʋ apostoloowaa naanza Somiŋ Pʋʋ yɔɔ pɩlɩɩnɩ tɔm ndʋ pɔpɔzɩ-ɩ ɛ-kɔmtʋ nɛ ɛjaɖɛ tɛm yɔɔ yɔ.

Yesu labɩ tʋmɩyɛ siŋŋ Nisaŋ 11 evemiye taa. Paa pɩɩla ɛzɩma, alɩwaatʋ ndʋ papɩsaɣ ɖou Betaanii yɔ, Yesu heyi apostoloowaa se: “Pɩkazɩ kɩyakɩŋ naalɛ se pɩtalɩ Paska nɛ pakaɣ Ɛyʋ Pɩyalʋ kpaʋ se pakamɩ-ɩ.”—Maatiyee 26:2.

Tɛʋ fema Cɩla lɛ, ɛ nɛ ɛ-apostoloowaa patɩtasɩ pa-tɩ wɩlʋʋ kaɣlaa. Piya wiye Yesu kaakalɩ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa nɛ ekuli pa-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔɔ. Pʋyɔɔ pañɩnɩɣ se pakʋ-ɩ. Yesu na pa-lɩmaɣza ana, pʋyɔɔ ɛtɩlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ kaɣlaa Nisaŋ 12 wiye se pɩsa nɛ ɛ nɛ apostoloowaa papɩzɩ pɔtɔɔ Paska tɛʋ kifemuu tɛ wɩsɩ ɖʋʋ, alɩwaatʋ ndʋ Nisaŋ 14 paɣzɩɣ yɔ.

Ɛlɛ cɔjɔnaa nɛ tɛtʋ taa sɔsaa tɩcaɣ yem. Pʋcɔ nɛ Paska talɩ lɛ, pekpeɣli cɔjɔ sɔsɔ Kayifu kʋjɔŋ sɔsɔʋ tɛɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Pamʋ pana, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu kuli pa-wayɩ. Lɛɛlɛɛyɔ pɛwɛɛ palakɩ lɩmaɣza se “pakpa Yesu nɛ pakʋ-ɩ.” Ɛzɩmtaa pakaɣ-ɩ kpaʋ? Nɛ ɛzɩma pakaɣ labʋ? Palabɩ lɩmaɣza nɛ pɔtɔ se: “Pɩtaakɛ kazandʋ hɛkʋ taa, ɖitaayele nɛ putuli ɛyaa samaɣ taa.” (Maatiyee 26:4, 5) Sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ nɛ samaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ kaawɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa kpeɣlaa nɛ palakɩ lɩmaɣza lɛ, ɛgɔm nɔɔyʋ sʋʋ pɔ-yɔɔ. Pa-taa labɩ leleŋ se Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ, Yesu apostoloo maɣmaɣ kɔmnɩ pɔ-cɔlɔ. Sataŋ ɖʋ ɛ-ñʋʋ taa lɩmaɣzɩyɛ se ɛpɛdɩ Yesu. Yudaasɩ pɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ ɩcɛlɩɣ-m nɛ mawɩlɩ-mɩ e-ɖeɖe?” (Maatiyee 26:15) Pa-taa la leleŋ nɛ peheyi-i se  “pahaɣ-ɩ liidiye.” (Luka 22:5) Ɛzɩma pakaɣ-ɩ hɛyʋʋ? Pa-tɩŋa petisini taa leleŋ se pɛhɛyɩɣ-ɩ liidiye pɔɔyɩsɩ 30. Paɖʋwa se pɛhɛyɩɣ-ɩ liidiye nɖɩ, mbʋ pʋyɔɔ, paɣtʋ taa lɛ, liidiye pɔɔyɩsɩ 30 payakɩnɩ yom. (Egipiti Lɩʋ 21:32) Pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba, ɛzɩma pa-taa wɩɣaɣnɩ Yesu yɔ, pɛ-ɛzɩdaa lɛ, Yesu tɩmʋ ñɩm. Lɛɛlɛɛyɔ Yudaasɩ paɣzɩ ñɩnʋʋ “nʋmɔʋ siŋŋ se ɛcɛlɩ-ɩ wɛ nɛ samaɣ ɛtaana.”—Luka 22:6.

Cɩla, Nisaŋ evemiye 13 ñɩnɖɛ paɣzɩnɩ wɩsɩ ɖʋʋ, nɛ pɩlakɩ ɖoo loɖo lɛ, ɛzɩ Yesu ɖou Betaanii tɛtʋ taa yɔ, nɛ ana akɛnɩnɩ kɛdɛzaɣ ñɩna. Tɛʋ kifemuu kɛnɩnɩ kɛdɛzaɣ kɩyakʋ ŋgʋ pɔñɔɔzʋʋ Paska yɔ. Pɩwɛɛ se pañɩnɩ heɣa ŋga pakaɣ kʋʋ Nisaŋ kɩyakʋ 14 ŋgʋ wiye yɔ. Le pakaɣ Paska ŋgʋ tɔɔʋ? Nɛ akaɣ-kʋ ñɔɔzʋʋ? Yesu tɩyɔɔdɩtɩ pɩ-yɔɔ tɔm natʋyʋ. Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se Yudaasɩ ɛɛpɩzɩɣ nɛ eheyi tɔm natʋyʋ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Saɖakawaɣ wiye wɩsɩ wɛlʋʋ ɖɩbazɩyɛ Yesu kʋsɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ Betaanii tɛtʋ taa nɛ eheyi-wɛ se: “Iwolo ɩñɔɔzɩ-ɖʋ Paska nɛ ɖɩkɔɔ ɖɩtɔɔ-kʋ.” Pɔpɔzɩ-ɩ se: “Le ŋsɔɔlaa se ɖɩñɔɔzɩ-kʋ?” Ecosi-wɛ se: “Ɩsʋʋ tɛtʋ taa lɛ, ɩkaɣ naʋ ɛyʋ nɔɔyʋ, ɛhɔɔlɩ lɩm peɣa. Ɩtɩŋ ɛ-wayɩ ɖɩɣa ŋga ewoki sʋʋ yɔ ka-taa. Nɛ iheyi ɖɩɣadʋ se: ‘Tɔm wɩlɩyʋ se pɔpɔzɩ-ŋ se: Kuduyuu ŋgʋ ma nɛ mɔn-tɔmmʋyaa ɖɩtɔkɩ Paska kɩ-tɛɛ yɔ, kɩwɛ le?’ Nɛ ɛlɛ kaɣ-mɩ wɩlʋʋ ɛsɔdaa kuduyuu sɔsɔʋ nakʋyʋ, kɩ-taa nɛ [mbʋ pɩ-tɩŋa pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ]; ɩñɔɔzɩ peeɖe!”—Luka 22:8-12.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖɩɣadʋ ɛnʋ ɛkɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ. Pɩtɩla, ɛɛtɛm maɣzʋʋ se Yesu kaɣ kɔm ɛ-tɛ Paska alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Apostoloowaa mba pa-naalɛ pɔkɔm patalɩ Yerusalɛm lɛ, pamaɣnɩ pɩ-tɩŋa ɛzɩ Yesu kaayɔɔdʋʋ yɔ. Pañɩnɩ heɣa nɛ mbʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ se Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa 12 papɩzɩ pɔtɔɔ Paska ŋgʋ camɩyɛ yɔ.