Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 119

Yesu kɛnɩ Nʋmɔʋ, Toovenim nɛ Wezuu

Yesu kɛnɩ Nʋmɔʋ, Toovenim nɛ Wezuu

YOHANƐƐSƖ 14:1-31

  • YESU WOKI SE ƐÑƆƆZƖ ÐƖJAƔYƐ

  • PAKAƔ-WƐ TIYINUU SƖNƖYƲ

  • CAA KƖLƖ YESU

Yesu nɛ apostoloowaa pɛwɛ ɛsɔdaa kuduyuu taa peeɖe. Pɛtɛm tɔɔʋ Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ lɛ, ɛkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ eheyi-wɛ se: “Mɩ-laŋa iyele maʋ, itisiɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, itisi ɖɔɖɔ mɔ-yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 13:36; 14:1.

Yesu heyi ɛ-apostoloowaa siɣsiɣ ñɩma mbʋ pʋyɔɔ pɩtɩpɔzɩ se ɛ-ɖɛʋ tɔm ɛcɛyɩ-wɛ yɔ. Eheyi-wɛ se: “Man-Caa ɖɩɣa taa ɖɩjaɣyɛ ɖɔwa, . . . Mɛnɖɛɣ-mɩ nɔɔ nɛ mowolo mɔñɔɔzɩ-mɩ ɖɩjaɣyɛ. Mowobi mɔñɔɔzɩ-mɩ ɖɩjaɣyɛ lɛ, manpɩsɩɣ mɔnkɔɔ mankpaɣ-mɩ mɔn-cɔlɔ, nɛ ɖenɖe mɛwɛɣ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ ɩwɛɛ peeɖe.” Ɛlɛ apostoloowaa tɩnɩɩ pɩ-taa se ɛsɔdaa kpaʋ tɔm ɛyɔɔdʋʋ. Pʋyɔɔ Tomaa pɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ɖɩtɩtɩɩsɩm ña-ɖiwoɖe, ɖɩlakɩ ɛzɩma nɛ ɖɩtɩlɩ nʋmɔʋ?”—Yohanɛɛsɩ 14:2-5.

Yesu cosi se: “Mɛkɛnɩ nʋmɔʋ, tʋtʋyɛ tɔm nɛ wezuu.” Pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ etisi tɔm ndʋ Yesu wɩlɩɣ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ɛnɩɣzɩnɩ ɖɔɖɔ e-wezuu caɣʋ pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛsʋʋ ɛ-Caa ɖɩɣa ŋga kɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ka-taa. Yesu yɔɔdaa se: “Nɔɔyʋ eewoki Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 14:6.

Filiipu welisi pɩŋŋ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ŋwɩlɩ-ɖʋ Caa kɔyɔ, pɩɖɔ-ɖʋ.” Pɩtɩla, Filiipu caɣaɣ se Yesu eyele nɛ Ɛsɔ tɩŋnɩ natʋ yaa kawɩlaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ ɛ-tɩ ɛzɩ ɛɛwɩlʋʋ Moyizi, Eliya nɛ Izaayii yɔ. Toovenim lɛ, mbʋ apostoloowaa kaawɛna yɔ, pɩcɛzɩ natʋ ndʋ Ɛsɔ sɛyaa mba paanawa yɔ. Pʋyɔɔ Yesu cosi-wɛ se: “Ma nɛ mɩ ɖɩwɛʋ yɔ pɩɖɔ pɩŋŋ, nɛ ŋŋsɩŋɩ-m, Filiipu? Weyi ɛna-m lɛ, ɛna Caa.” Yesu kaanɩɣzɩnɩ camɩyɛ ɛ-Caa wɛtʋ ndʋ tɩtalɩ pilim yɔ. Ye mbʋ, weyi ɛwɛ Yesu cɔlɔ nɛ ɛnaɣ ɛ-lakasɩ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ ɛ-Caa lakasɩ eɖiɣni naʋ. Toovenim taa lɛ, Caa kɩlɩ Pɩyalʋ, pʋyɔɔ Yesu yɔɔdaa se: “Tɔm ndʋ meheyiɣ-mɩ yɔ, maaheyiɣ-mɩ tʋ ma-maɣmaɣ.” (Yohanɛɛsɩ 14:8-10) Apostoloowaa nɩ pɩ-taa se tɔm ndʋ payɩ Yesu wɩlɩɣ yɔ, ɛ-Caa cɔlɔ tɩlɩɣna.

Apostoloowaa na Yesu tʋma kɩbana nɛ panɩɩ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm kɩbandʋ ndʋ  esusaɣ yɔ. Pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: “Weyi etisiɣ mɔ-yɔɔ yɔ, ɛlakɩ ɖɔɖɔ tʋma wena malakɩ yɔ. Ɛlɛ ɛlakɩ ɖɔɖɔ tʋma sɔsɔna nɛ pɩkpaɖɩ-m.” (Yohanɛɛsɩ 14:12) Pɩtɩkɛ piti lakasɩ tɔm Yesu yɔɔdʋʋ se pakaɣ labʋ nɛ pɩkpaɖɩ ɛ-ñɩnzɩ. Ɛcaɣaɣ se panɩɩ pɩ-taa se pakaɣ susuu tɔm alɩwaatʋ sakɩyɛ, lona sakɩyɛ taa nɛ ɛyaa sakɩyɛ nɩɩ.

Paa Yesu ɛɖɛwa yɔ, ɛɛkaɣ-wɛ yebu yem, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, eheyi-wɛ se: “Ye ɩpɔzʋʋ pʋyʋ nɔɔyʋ ma-hɩɖɛ taa kɔyɔ, malakɩ-pʋ.” Pɩtasɩ lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Mankaɣ Caa tɩmnʋʋ nɛ etiyini-mɩ mɩ-yɔɔ lʋɖʋ [yaa sɩnɩyʋ] lɛlʋ nɛ ɛwɛɛ mɩ-cɔlɔ tam. Ɛnʋ lɛ tʋtʋyɛ fezuu.” (Yohanɛɛsɩ 14:14, 16, 17) Pɩwɩlɩɣ se pakaɣ mʋʋ sɩnɩyʋ lɛlʋ, pʋ-tɔbʋʋ se fezuu kiɖeɖeu. Mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩlabɩ Pantekooti evemiye wiye.

Yesu yɔɔdaa se: “Pɩkazɩ pazɩ ɛjaɖɛ ɛɛtasɩɣ-m naʋ. Piyele nɛ mɩ yɔ, ɩnaɣ-m ma nɛ mɛ-ɛza nɛ mɩ ɖɔɖɔ ɩkaɣ wɛʋ.” (Yohanɛɛsɩ 14:19) Toovenim, pakaɣ-ɩ naʋ alɩwaatʋ ndʋ efeŋ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ ɛ-tɩ yɔ, nɛ pʋwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, pakaɣ-ɩ naʋ alɩwaatʋ ndʋ efeziɣ-wɛ nɛ ɛha-wɛ fezuu taa tomnaɣ se pakpa ɛ-cɔlɔ ɛsɔdaa yɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu yɔɔdɩ toovenim tɔm tʋnɛ se: “Weyi ɛmʋ man-paɣtʋ nɛ ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ ɛsɔɔlɩnɩ-m; nɛ weyi ɛsɔɔlɩ-m yɔ, man-Caa kaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ, ma ɖɔɖɔ mankaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ nɛ mawɩlɩ-ɩ man-tɩ.” Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, apostoloo Yudaasɩ weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Taadee yɔ, ɛpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋwɩlɩɣ ña-tɩ ɖa na nɛ pɩtɩkɛ ɛjaɖɛ?” Yesu cosi-i se: “Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ-m kɔyɔ, ɛkaɣ mɔn-tɔm ɖɔkʋʋ, nɛ man-Caa kaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ . . . Weyi ɛtɩsɔɔlɩ-m yɔ, ɛɛɖɔkʋʋ mɔn-tɔm.” (Yohanɛɛsɩ 14:21-24) Ɛjaɖɛ titisi Yesu yɔɔ se ɛnʋ kɛnɩ nʋmɔʋ, toovenim nɛ wezuu ɛzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tisuu ɛ-yɔɔ yɔ.

Lɛɛlɛɛyɔ Yesu caɣ ɖɛʋ, ɛzɩma ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaɣ labʋ nɛ pɔtɔzɩ tɔm ndʋ ɛwɩlɩ-wɛ yɔ tɩ-yɔɔ? Yesu heyi-wɛ se: “Laŋɩyɛ hɛzɩyʋ [yaa sɩnɩyʋ], fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ Caa kaɣ tiyuu ma-hɩɖɛ taa yɔ, kɩkaɣ-mɩ wɩlʋʋ tɔm kpeekpe nɛ kɩtɔzɩ-mɩ ndʋ meheyi-mɩ yɔ.” Tɔm tʋnɛ tɩhɛzɩ apostoloowaa laŋa siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paatɛm naʋ tʋma sɔsɔna wena fezuu kiɖeɖeu pɩzɩɣ nɛ kɩla yɔ. Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Meyeki-mɩ nɛ laŋhɛzɩyɛ, mahaɣ-mɩ ma-laŋhɛzɩyɛ. . . . Mɩ-laŋɩyɛ ɛtaamaa, sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ.” (Yohanɛɛsɩ 14:26, 27) Pɩfɛyɩ se Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa laŋɩyɛ ɛmaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-Caa kaɣ-wɛ ɖiyuu nɛ ehuuzi pɔ-yɔɔ.

Piileɖiɣ lɛ, pakaɣ naʋ se toovenim Ɛsɔ huuzuu pɔ-yɔɔ. Yesu yɔɔdaa se: “Ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ ñʋʋdʋ ɖiɣni kɔm, pɩtɛ lɛ, ɛfɛyɩnɩ nɔɔ nakɛyɛ mɔ-yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 14:30) Eleeu kaapɩzaa ɛsʋʋ Yudaasɩ taa nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ. Ɛlɛ Yesu talɩ pilim ɛzɩma yɔ, ɛjandʋ natʋyʋ fɛyɩ ɛ-yɔɔ se Sataŋ kaatɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ etuyi-i nɛ ɛkaɖɩnɩ Ɛsɔ. Ɛfɛyɩnɩ ɖoŋ ɖɔɖɔ se ɛla nɛ Yesu wɛɛ pɩlaʋ taa tam. Ɛbɛ yɔɔ? Yesu yɔɔdaa se: “Malakɩ paɣtʋ ndʋ Caa ɖʋ-m yɔ tɩ-yɔɔ.” Ɛtaapɩtɩɣ kaaʋ se ɛ-Caa kaɣ-ɩ fezuu nɛ sɩɖaa taa.—Yohanɛɛsɩ 14:31.