Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ 119

Yesu kɛnɩ Nʋmɔʋ, Toovenim nɛ Wezuu

Yesu kɛnɩ Nʋmɔʋ, Toovenim nɛ Wezuu

YOHANƐƐSƖ 14:1-31

  • YESU WOKI SE ƐÑƆƆZƖ ÐƖJAƔYƐ

  • PAKAƔ-WƐ TIYINUU SƖNƖYƲ

  • CAA KƖLƖ YESU

Yesu nɛ apostoloowaa pɛwɛ ɛsɔdaa kuduyuu taa peeɖe. Pɛtɛm tɔɔʋ Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ lɛ, ɛkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ eheyi-wɛ se: “Mɩ-laŋa iyele maʋ, itisiɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, itisi ɖɔɖɔ mɔ-yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 13:36; 14:1.

Yesu heyi ɛ-apostoloowaa siɣsiɣ ñɩma mbʋ pʋyɔɔ pɩtɩpɔzɩ se ɛ-ɖɛʋ tɔm ɛcɛyɩ-wɛ yɔ. Eheyi-wɛ se: “Man-Caa ɖɩɣa taa ɖɩjaɣyɛ ɖɔwa, . . . Mɛnɖɛɣ-mɩ nɔɔ nɛ mowolo mɔñɔɔzɩ-mɩ ɖɩjaɣyɛ. Mowobi mɔñɔɔzɩ-mɩ ɖɩjaɣyɛ lɛ, manpɩsɩɣ mɔnkɔɔ mankpaɣ-mɩ mɔn-cɔlɔ, nɛ ɖenɖe mɛwɛɣ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ ɩwɛɛ peeɖe.” Ɛlɛ apostoloowaa tɩnɩɩ pɩ-taa se ɛsɔdaa kpaʋ tɔm ɛyɔɔdʋʋ. Pʋyɔɔ Tomaa pɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ɖɩtɩtɩɩsɩm ña-ɖiwoɖe, ɖɩlakɩ ɛzɩma nɛ ɖɩtɩlɩ nʋmɔʋ?”—Yohanɛɛsɩ 14:2-5.

Yesu cosi se: “Mɛkɛnɩ nʋmɔʋ, tʋtʋyɛ tɔm nɛ wezuu.” Pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ etisi tɔm ndʋ Yesu wɩlɩɣ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ɛnɩɣzɩnɩ ɖɔɖɔ e-wezuu caɣʋ pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛsʋʋ ɛ-Caa ɖɩɣa ŋga kɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ka-taa. Yesu yɔɔdaa se: “Nɔɔyʋ eewoki Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 14:6.

Filiipu welisi pɩŋŋ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ŋwɩlɩ-ɖʋ Caa kɔyɔ, pɩɖɔ-ɖʋ.” Pɩtɩla, Filiipu caɣaɣ se Yesu eyele nɛ Ɛsɔ tɩŋnɩ natʋ yaa kawɩlaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ ɛ-tɩ ɛzɩ ɛɛwɩlʋʋ Moyizi, Eliya nɛ Izaayii yɔ. Toovenim lɛ, mbʋ apostoloowaa kaawɛna yɔ, pɩcɛzɩ natʋ ndʋ Ɛsɔ sɛyaa mba paanawa yɔ. Pʋyɔɔ Yesu cosi-wɛ se: “Ma nɛ mɩ ɖɩwɛʋ yɔ pɩɖɔ pɩŋŋ, nɛ ŋŋsɩŋɩ-m, Filiipu? Weyi ɛna-m lɛ, ɛna Caa.” Yesu kaanɩɣzɩnɩ camɩyɛ ɛ-Caa wɛtʋ ndʋ tɩtalɩ pilim yɔ. Ye mbʋ, weyi ɛwɛ Yesu cɔlɔ nɛ ɛnaɣ ɛ-lakasɩ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ ɛ-Caa lakasɩ eɖiɣni naʋ. Toovenim taa lɛ, Caa kɩlɩ Pɩyalʋ, pʋyɔɔ Yesu yɔɔdaa se: “Tɔm ndʋ meheyiɣ-mɩ yɔ, maaheyiɣ-mɩ tʋ ma-maɣmaɣ.” (Yohanɛɛsɩ 14:8-10) Apostoloowaa nɩ pɩ-taa se tɔm ndʋ payɩ Yesu wɩlɩɣ yɔ, ɛ-Caa cɔlɔ tɩlɩɣna.

Apostoloowaa na Yesu tʋma kɩbana nɛ panɩɩ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm kɩbandʋ ndʋ  esusaɣ yɔ. Pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: “Weyi etisiɣ mɔ-yɔɔ yɔ, ɛlakɩ ɖɔɖɔ tʋma wena malakɩ yɔ. Ɛlɛ ɛlakɩ ɖɔɖɔ tʋma sɔsɔna nɛ pɩkpaɖɩ-m.” (Yohanɛɛsɩ 14:12) Pɩtɩkɛ piti lakasɩ tɔm Yesu yɔɔdʋʋ se pakaɣ labʋ nɛ pɩkpaɖɩ ɛ-ñɩnzɩ. Ɛcaɣaɣ se panɩɩ pɩ-taa se pakaɣ susuu tɔm alɩwaatʋ sakɩyɛ, lona sakɩyɛ taa nɛ ɛyaa sakɩyɛ nɩɩ.

Paa Yesu ɛɖɛwa yɔ, ɛɛkaɣ-wɛ yebu yem, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, eheyi-wɛ se: “Ye ɩpɔzʋʋ pʋyʋ nɔɔyʋ ma-hɩɖɛ taa kɔyɔ, malakɩ-pʋ.” Pɩtasɩ lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Mankaɣ Caa tɩmnʋʋ nɛ etiyini-mɩ mɩ-yɔɔ lʋɖʋ [yaa sɩnɩyʋ] lɛlʋ nɛ ɛwɛɛ mɩ-cɔlɔ tam. Ɛnʋ lɛ tʋtʋyɛ fezuu.” (Yohanɛɛsɩ 14:14, 16, 17) Pɩwɩlɩɣ se pakaɣ mʋʋ sɩnɩyʋ lɛlʋ, pʋ-tɔbʋʋ se fezuu kiɖeɖeu. Mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩlabɩ Pantekooti evemiye wiye.

Yesu yɔɔdaa se: “Pɩkazɩ pazɩ ɛjaɖɛ ɛɛtasɩɣ-m naʋ. Piyele nɛ mɩ yɔ, ɩnaɣ-m ma nɛ mɛ-ɛza nɛ mɩ ɖɔɖɔ ɩkaɣ wɛʋ.” (Yohanɛɛsɩ 14:19) Toovenim, pakaɣ-ɩ naʋ alɩwaatʋ ndʋ efeŋ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ ɛ-tɩ yɔ, nɛ pʋwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, pakaɣ-ɩ naʋ alɩwaatʋ ndʋ efeziɣ-wɛ nɛ ɛha-wɛ fezuu taa tomnaɣ se pakpa ɛ-cɔlɔ ɛsɔdaa yɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu yɔɔdɩ toovenim tɔm tʋnɛ se: “Weyi ɛmʋ man-paɣtʋ nɛ ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ ɛsɔɔlɩnɩ-m; nɛ weyi ɛsɔɔlɩ-m yɔ, man-Caa kaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ, ma ɖɔɖɔ mankaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ nɛ mawɩlɩ-ɩ man-tɩ.” Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, apostoloo Yudaasɩ weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Taadee yɔ, ɛpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋwɩlɩɣ ña-tɩ ɖa na nɛ pɩtɩkɛ ɛjaɖɛ?” Yesu cosi-i se: “Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ-m kɔyɔ, ɛkaɣ mɔn-tɔm ɖɔkʋʋ, nɛ man-Caa kaɣ-ɩ sɔɔlʋʋ . . . Weyi ɛtɩsɔɔlɩ-m yɔ, ɛɛɖɔkʋʋ mɔn-tɔm.” (Yohanɛɛsɩ 14:21-24) Ɛjaɖɛ titisi Yesu yɔɔ se ɛnʋ kɛnɩ nʋmɔʋ, toovenim nɛ wezuu ɛzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tisuu ɛ-yɔɔ yɔ.

Lɛɛlɛɛyɔ Yesu caɣ ɖɛʋ, ɛzɩma ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaɣ labʋ nɛ pɔtɔzɩ tɔm ndʋ ɛwɩlɩ-wɛ yɔ tɩ-yɔɔ? Yesu heyi-wɛ se: “Laŋɩyɛ hɛzɩyʋ [yaa sɩnɩyʋ], fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ Caa kaɣ tiyuu ma-hɩɖɛ taa yɔ, kɩkaɣ-mɩ wɩlʋʋ tɔm kpeekpe nɛ kɩtɔzɩ-mɩ ndʋ meheyi-mɩ yɔ.” Tɔm tʋnɛ tɩhɛzɩ apostoloowaa laŋa siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paatɛm naʋ tʋma sɔsɔna wena fezuu kiɖeɖeu pɩzɩɣ nɛ kɩla yɔ. Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Meyeki-mɩ nɛ laŋhɛzɩyɛ, mahaɣ-mɩ ma-laŋhɛzɩyɛ. . . . Mɩ-laŋɩyɛ ɛtaamaa, sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ.” (Yohanɛɛsɩ 14:26, 27) Pɩfɛyɩ se Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa laŋɩyɛ ɛmaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-Caa kaɣ-wɛ ɖiyuu nɛ ehuuzi pɔ-yɔɔ.

Piileɖiɣ lɛ, pakaɣ naʋ se toovenim Ɛsɔ huuzuu pɔ-yɔɔ. Yesu yɔɔdaa se: “Ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ ñʋʋdʋ ɖiɣni kɔm, pɩtɛ lɛ, ɛfɛyɩnɩ nɔɔ nakɛyɛ mɔ-yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 14:30) Eleeu kaapɩzaa ɛsʋʋ Yudaasɩ taa nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ. Ɛlɛ Yesu talɩ pilim ɛzɩma yɔ, ɛjandʋ natʋyʋ fɛyɩ ɛ-yɔɔ se Sataŋ kaatɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ etuyi-i nɛ ɛkaɖɩnɩ Ɛsɔ. Ɛfɛyɩnɩ ɖoŋ ɖɔɖɔ se ɛla nɛ Yesu wɛɛ pɩlaʋ taa tam. Ɛbɛ yɔɔ? Yesu yɔɔdaa se: “Malakɩ paɣtʋ ndʋ Caa ɖʋ-m yɔ tɩ-yɔɔ.” Ɛtaapɩtɩɣ kaaʋ se ɛ-Caa kaɣ-ɩ fezuu nɛ sɩɖaa taa.—Yohanɛɛsɩ 14:31.